Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1369. Odločba o pooblastitvi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmacevtskih sredstev in naprav, stran 2415.

Na podlagi 35. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št 11/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D L O Č B O
o pooblastitvi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmacevtskih sredstev in naprav
I
Za opravljanje strokovnih nalog iz 43. in 44. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (v nadaljevanju: ZFfS) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister) pooblašča Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (v nadaljnjem besedilu: IHP Žalec).
II
IHP Žalec na področju strokovnih nalog sodeluje s Sektorjem za varstvo rastlin pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: sektor za varstvo rastlin).
Strokovne naloge in financiranje se izvajajo v skladu s programom javne službe, ki ga z odredbo določi minister.
III
IHP Žalec opravlja v skladu z zahtevami ZFfS zlasti naslednje naloge:
– naloge na področju preskušanja in ocenjevanja fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju: FFS) v postopku registracije, predvsem s področij herbicidov, fungicidov, bioloških sredstev, vpliva na okolje, aplikacije FFS in varnega ravnanja s FFS,
– tehnična podpora pristojnemu organu v postopku registracije FFS, predvsem pri pregledu dokumentacije, priložene zahtevku,
– koordinacija dela, sodelovanje in strokovne naloge na področju bioloških FFS in razširitve uporabe FFS, zlasti za uporabo na vrtninah in okrasnih rastlinah,
– izdelovanje strokovnih podlag za podporo odločanju pristojnemu organu na področju FFS in naprav,
– razvijanje in uvajanje novih postopkov pri dobri praksi učinkovitosti, dobri praksi varstva rastlin in dobri kmetijski praksi,
– izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– uvajanje evropskih standardov na področju bioloških testov učinkovitosti FFS,
– sodelovanje pri uvajanju, razvijanju in vzpostavitvi informacijskega sistema na področju FFS in naprav,
– naloge v zvezi s strokovnim izpopolnjevanjem odgovornih oseb za promet FFS, uporabnikov FFS in naprav,
– druge naloge na področju FFS in naprav.
IV
IHP Žalec pripravi in posreduje sektorju za varstvo rastlin letni program dela najkasneje do 15. decembra za naslednje leto in podrobno poročilo o opravljenem delu v preteklem letu najkasneje do 15. januarja tekočega leta.
V
Podrobnejši način izvajanja nalog se opredeli v pogodbi o izvajanju programa iz II. točke te odločbe.
VI
Plačilo za izvedene naloge iz III. točke te odločbe se krije iz proračuna Republike Slovenije v skladu s programom iz II. točke te odločbe.
VII
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-100/01
Ljubljana, dne 12. marca 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost