Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1382. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Brežice, stran 2425.

Na podlagi 3. in 12. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 2. in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/I/94 in 8/96), 16. in 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 22. seji dne 5. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Brežice
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Občina Brežice s tem odlokom ustanovi Zavod za turizem občine Brežice (v nadaljevanju: zavod), za načrtovanje, organiziranje in izvajanje promocijskih in informativnih dejavnosti v Občini Brežice, z namenom pospešitve trženja turističnih storitev doma, predvsem pa na tujih trgih ter za sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami doma in v svetu.
II. USTANOVITELJ
2. člen
Ustanovitelj LTO je lokalna skupnost Občine Brežice.
III. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
4. člen
Ime LTO je: Zavod za turizem Občine Brežice
Skrajšano ime je: ZT Brežice
Sedež zavoda je Terme Čatež, Topliška cesta 35, Čatež ob Savi
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, zgoraj z besedilom Zavod za turizem občine Brežice, v sredini žiga je znak Občine Brežice, v spodnjem delu pa napis Topliška cesta 35.
Zavod ima tudi pečat premera 20mm z enako vsebino.
5. člen
Javni zavod lahko spremeni svoj naziv in sedež po predhodnem soglasju ustanovitelja. V pravnem prometu mora javni zavod uporabljati polno ime iz 4. člena tega odloka.
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA
6. člen
Javni zavod opravlja naslednje naloge:
– priprava in izvajanje strategije razvoja turističnega območja,
– oblikovanje celovite turistične ponudbe,
– informiranje obiskovalcev v okviru turistično informacijskih centrov,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
– sodelovanje in povezovanje z nacionalno turistično organizacijo in z drugimi sorodnimi organizacijami,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom društva, ki deluje v javnem interesu,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju,
– pospeševanje turistične dejavnosti in promocija turistične ponudbe,
– načrtovanje in izvajanje marketinške in informacijsko promocijske dejavnosti,
– organiziranje in izvajanje skupnih nastopov na sejmih ter drugih predstavitvah turizma in z njim povezanih dejavnosti doma in v tujini,
– organiziranje in izvajanje skupnih prireditvenih dejavnosti ter koordinacija pri koledarju prireditev,
– organiziranje in izvajanje informacijske dejavnosti,
– organiziranje in izvajanje stikov z javnostjo in skupna ekonomska propaganda,
– raziskovanje in analiziranje posameznih turističnih trgov,
– spremljanje, obdelava in analiziranje podatkov o turističnem prometu,
– analiziranje učinkov promocijske aktivnosti,
– sodelovanje in povezovanje z drugimi turističnimi subjekti,
– oblikovanje novih turističnih proizvodov.
7. člen
Zaradi vpisa dejavnosti javnega zavoda v sodni register se v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti kot dejavnost javnega zavoda določijo naslednje dejavnosti:
DE/ 22.12            Izdajanje časopisov
G/ 51.19            Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/ 52.47            Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
                papirjem, pisalnimi potrebščinami
I/ 63.30            Storitve potov. agencij in organizatorjev potovanj; s
                turizmom povezane dejavnosti, d.n.
K/ 72.30            Obdelava podatkov
K/ 72.40            Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
K/ 74.13            Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/ 74.14            Podjetniško in poslovno svetovanje (stiki z javnostjo in
                komuniciranje)
K/ 74.40            Ekonomsko propagiranje in oglaševanje
K/ 74.81            Fotografska dejavnost (propagandno fotografiranje)
K/ 74.832            Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/ 74.833            Druga splošna tajniška opravila in prevajanje
K/ 74.841            Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/ 74.843            Druge poslovne dejavnosti, d.n.
L/ 75.130            Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne
                dejavnosti
M/ 80.422            Drugo izobraževanje, d.n.
O/ 91.11            Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
O/ 92.12            Distribucija filmov in videofilmov
O/ 92.32            Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/ 92.34            Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
O/ 92.34            Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
O/ 92.72            Druge dejavnosti za sprostitev d.n.
8. člen
Javni zavod lahko spremeni dejavnost ob soglasju ustanovitelja.
V. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
8. člen
Organi javnega zavoda so:
– svet,
– direktor,
– strokovni svet.
9. člen
Svet zavoda sestavlja sedem članov, in sicer:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– en predstavnik Term Čatež,
– en predstavnik Območne obrtne zbornice Brežice,
– en predstavnik trgovine, ki zastopa dejavnost na območju občine Brežice, pri območni Gospodarski zbornici Posavja,
– en predstavnik turističnih društev,
– en predstavnik kmetijsko gozdarske zbornice-območne enote Brežice.
Ustanovitelj imenuje svoja predstavnika v skladu z določili statuta občine. Ostale člane določijo zgoraj navedene organizacije oziroma podjetje.
10. člen
Naloge sveta so predvsem:
– sprejem statuta in drugih splošnih aktov zavoda,
– sprejem letnega programa dela in razvoja zavoda,
– spremljanje izvrševanja programa dela in razvoja zavoda,
– sprejem finančnega programa in zaključnega računa,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– imenuje direktorja zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja,
– na predlog direktorja zavoda imenuje strokovni svet zavoda.
Direktor
11. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktor vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
12. člen
Direktorja zavoda imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa in s soglasjem ustanovitelja.
13. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki ima visokošolsko izobrazbo, najmanj tri leta delovnih izkušenj, od tega tudi na področju turizma in aktivno obvlada vsaj en tuj jezik, ter zavodu predloži program dela za mandatno obdobje.
14. člen
Mandat direktorja zavoda traja štiri leta, z možnostjo ponovne izvolitve.
Strokovni svet
15. člen
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda.
Strokovni svet šteje tri člane. Člane strokovnega sveta imenuje svet zavoda na predlog direktorja izmed strokovnih delavcev in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda. Član, ki plačuje najviško članarino ima predstavnika v strokovnem svetu.
Sestavo, način imenovanja, trajanje mandata in podrobnejše naloge članov strokovnega sveta določa statut zavoda.
16. člen
Člani strokovnega sveta svoje delo opravljajo praviloma neprofesionalno.
VI. NOTRANJA ORGANIZIRANOST IN ČLANSTVO V JAVNEM ZAVODU
17. člen
Notranja organizacija javnega zavoda se določi s statutom javnega zavoda.
18. člen
Člani javnega zavoda so pravne osebe in podjetniki posamezniki, katerih dejavnost je neposredno povezana s turizmom, skladno s podzakonskim aktom ministra pristojnega za turizem ter sobodajalci in tisti kmetje, ki opravljajo gostinsko dejavnost.
Članstvo v javnem zavodu je obvezno za pravne osebe iz prejšnjega odstavka, ki imajo v Občini Brežice svoj sedež, poslovno enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti in opravljajo s turizmom neposredno povezano dejavnost na podlagi akta pristojnega ministra.
19. člen
Člani sodelujejo pri upravljanju javnega zavoda preko imenovanih članov sveta in strokovnega sveta.
20. člen
Člani LTO, razen turističnih in drugih društev, plačujejo javnemu zavodu članarino, ki se določi z odlokom ustanovitelja v skladu z zakonom o pospeševanju turizma.
VII. SREDSTVA JAVNEGA ZAVODA
21. člen
Viri financiranja za izvajanje dejavnosti pospeševanja turizma iz 6. in 7 člen tega odloka so:
– iz sredstev turistične takse,
– iz sredstev članarine, ki jo v sladu z zakonom predpiše ustanovitelj,
– iz sredstev iz naslova razpisov pristojnih ministrstev,
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja po letnem programu dela in letnem finančnem načrtu,
– iz sredstev nacionalne turistične organizacije za pospeševanje razvoja turizma,
– iz sredstev proračuna Republike Slovenije iz naslova koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, ki so namenjena lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporabljajo za ureditev prebivalcem, obiskovalcem in turistom prijaznejšega okolja in za izboljšanje turistične infrastrukture,
– od daril in dotacij.
Poleg sredstev iz prejšnjega odstavka, pridobiva javni zavod sredstva za opravljanje dejavnosti tudi iz prometa blaga in plačil za storitve, ki jih opravlja.
Sredstva za izvrševanje dejavnosti se zagotavljajo letno v obsegu potrebnem za izvajanje ovrednotenega programa dela javnega zavoda in v skladu s sprejetim proračunom ustanovitelja.
VIII. POOBLASTILA V PRAVNEM PROMETU, ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI, RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN POKRIVANJA PRIMANJKLJAJA
22. člen
Javni zavod je pravna oseba, ki v skladu z 21. členom zakona o zavodih sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru registrirane dejavnosti.
23. člen
Javni zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Premoženje javnega zavoda je last ustanovitelja v razmerju vloženih sredstev v ustanovitev javnega zavoda.
24. člen
Morebiten presežek prihodkov nad odhodki, sme javni zavod uporabljati le za opravljanje in razvoj svojih dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet javnega zavoda.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
25. člen
Ustanovitelj:
– daje soglasje k sprejemu statuta javnega zavoda,
– daje soglasje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu in zaključnemu poročilu o poslovanju javnega zavoda v preteklem letu,
– daje soglasje k imenovanju direktorja,
– daje soglasje za dodatna sredstva, ki niso predvidena v letnem planu,
– dajejo soglasje k vključevanju v druge oblike, opredeljene po zakonu o pospeševanju turizma,
– sprejema odloke, ki so potrebni za delovanje javnega zavoda,
– ima pravico izrednega nadzora nad javnim zavodom.
Zavod:
– enkrat letno poroča ustanovitelju o realizaciji letnega programa dela in porabi finančnih sredstev za preteklo leto do 15. marca,
– na zahtevo ustanovitelja, mora posredovati podatke, ki so potrebni za oceno in analizo porabe proračunskih sredstev ter statistične namene,
– do sredine novembra posreduje ustanovitelju program dela in finančni načrt za naslednje proračunsko leto.
X. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE JAVNEGA ZAVODA
26. člen
O statusnih spremembah javnega zavoda odloča ustanovitelj.
Javni zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, določenih v zakonu.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki je pooblaščen, da opravi priprave za začetek dela in vpis v sodni register ter skliče prvo sejo zavoda.
28. člen
Člane sveta zavoda se imenuje v roku 60 dni, pravila zavoda pa je potrebno sprejeti v roku 90 dni od uveljavitve tega odloka.
29. člen
Svet zavoda sprejme statut najkasneje v treh mesecih po svojem konstituiranju.
30. člen
Zavod je lahko tudi soustanovitelj nacionalne turistične organizacije.
31. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljavnost odloka o ustanovitvi lokalne turistične organizacije (Uradni list RS, št. 54/00).
32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu Republike Slovenije
Št. 332-3/2000
Brežice, dne 5. marca 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost