Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1452. Uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg, stran 2499.

Na podlagi 5. člena v zvezi z 19. in 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina uredbe)
Za uresničevanje ciljev kmetijske tržno-cenovne politike, se uvedejo podpore za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg (v nadaljevanju: podpore), kot ukrep za pospeševanje prodaje in porabe kmetijskih pridelkov in živil.
Sredstva za plačilo podpor po tej uredbi se zagotovijo v okviru proračunske postavke 6636 Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg).
II. UKREP: PODPORE ZA PRIPRAVO KMETIJSKIH PRIDELKOV IN ŽIVIL ZA ZUNANJI TRG
2. člen
(namen ukrepa)
Namen ukrepa iz prejšnjega člena je nadomestitev uvoznih dajatev v proizvodnji uporabljenega blaga (inputov) ali enakovrednega nadomestnega blaga.
3. člen
(upravičenci)
Upravičenci do podpor po tej uredbi so fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko, ribiško, živilsko ali trgovinsko dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo in imajo sedež oziroma stalno bivališče v Republiki Sloveniji.
4. člen
(pridobitev sredstev podpor)
Sredstva podpor pridobi upravičenec na podlagi dokazila o izvršenem izvozu.
Upravičenec ni upravičen do podpor, če vlaga zahtevek za pridobljene proizvode ali uvozno blago v nespremenjenem stanju, ki se v okviru postopka uvoza zaradi izvoza izvaža oziroma ponovno izvaža skladno z 89. členom Carinskega zakona (Uradni list RS, št 1/95, 28/95, 32/99, 40/99 in 13/01) in je to razvidno iz carinskih dokumentov, ki jih je priložil zahtevku.
Upravičenec, ki je izvozil blago, ki je predmet humanitarne pomoči, ni upravičen do sredstev po tej uredbi.
5. člen
(višina podpor)
Višina podpor za posamezne kmetijske pridelke in živila, je določena v “Seznamu proizvodov in višini podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg“, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
III. POSTOPEK
6. člen
(zahtevek)
Podpore po tej uredbi pridobijo upravičenci neposredno na podlagi pisnih zahtevkov.
Zahtevek za pridobitev podpor po tej uredbi vlagajo upravičenci v svojem imenu in za svoj račun oziroma njihovi pooblaščenci v njihovem imenu in za njihov račun, in sicer na predpisanem obrazcu, ki je dosegljiv na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana.
Vlagatelji, ki uveljavljajo podpore po tej uredbi za druge upravičence (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni vlagatelji), morajo vlogam priložiti tudi njihovo pooblastilo. Upravičenci zahtevkov jamčijo za pravilnost podatkov, navedenih v vlogi s svojim podpisom na pooblastilu.
Pooblaščeni vlagatelji, ki podpore po tej uredbi pridobijo za druge upravičence, morajo tako pridobljene podpore nakazati upravičencem najpozneje v petih delovnih dneh po njihovem prejemu.
Pooblaščeni vlagatelji ne smejo pogojevati uveljavljenja ali izplačila podpor po tej uredbi upravičencu z obsegom proizvodnega oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom katerega koli blaga iz svoje trgovinske mreže.
Za uveljavljanje podpor po tej uredbi sme pooblaščeni vlagatelj, ki podpore po tej uredbi pridobiva za druge, upravičencu zaračunati stroške poslovanja, do višine 1% uveljavljenih sredstev, vendar ne več kot 1.000 SIT na odobreno vlogo.
7. člen
(rok za vložitev zahtevka)
Zahtevke za izplačilo podpor po tej uredbi vlagajo upravičenci ali pooblaščeni vlagatelji do 20. v mesecu za pretekli mesec na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana.
Kopije vlog morajo upravičenci hraniti še najmanj pet let po njihovi odobritvi.
8. člen
(odobritev zahtevka)
O dodelitvi podpore na podlagi neposrednih vlog odloči minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister) z odločbo.
Nepopolne in prepozno prispele zahtevke, minister s sklepom zavrže, razen vlog, ki so nepopolne zaradi očitnih napak. Kot očitna napaka se šteje neskladnost podatkov iz vloge s podatki iz uradnih evidenc.
Vloge, ki so nepopolne zaradi očitnih napak, lahko upravičenec oziroma vlagatelj dopolni v roku 8 dni po prejemu poziva o dopolnitvi. Če vloge upravičenec oziroma vlagatelj v določenem roku ne dopolni ali jo dopolni neustrezno, se ta s sklepom ministra zavrže.
Neutemeljene vloge se s sklepom ministra zavrnejo.
Zoper sklep ministra iz prejšnjih odstavkov tega člena, lahko upravičenec v roku 15 dni od vročitve sklepa oziroma odločbe vloži na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, 1000 Ljubljana, zahtevo za ponovno preveritev postopka dodeljevanja podpore. Prepozno vložene zahteve za preveritev postopka se zavržejo. O zahtevi za ponovno preveritev postopka odloči minister s sklepom.
Na znesek dospelih, vendar neporavnanih obveznosti iz te uredbe ministrstvo ne plačuje zamudnih obresti.
9. člen
(vrnitev sredstev)
Upravičenec mora vrniti vse podpore, pridobljene na podlagi te uredbe, če se blago, za katerega je pridobil sredstva, ponovno uvozi v primerih in pod pogoji, ki jih določa 597. člen uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99, 103/99, 12/00, 14/00 in 112/00).
10. člen
(sorazmerno zmanjšanje sredstev podpor)
V primeru, da višina zahtevkov za posamezen kmetijski pridelek oziroma živilo preseže obseg podpore, določenih s to uredbo, se lahko višina sredstev podpor na enoto tega pridelka oziroma živila sorazmerno zmanjša. Nadzor nad ustreznostjo izvaja pristojna carinska služba.
IV. PREHODNA DOLOČBA
11. člen
Obračun odobrenih zahtevkov za namen “Izravnava stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg“ iz točke VIII 18. člena uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000, ki so bili vloženi v letu 2000 in še niso izplačani iz proračuna za leto 2000, se opravi po pogojih iz uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000 in izvede v breme proračuna 2001.
Obračun zahtevkov za izvoz do 31. marca 2001 za namen podpore za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg se opravi po pogojih iz uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg.
V. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta uredba začne veljati 1. aprila in velja do 30. junija 2001.
Št. 403-22/2000-4
Ljubljana, dne 29. marca 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost