Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1378. Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov in pečata Občine Bled (prečiščeno besedilo), stran 2420.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 100/00), 30. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet občine Bled na 21. redni seji dne 21. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o obliki in načinu uporabe simbolov in pečata Občine Bled
(prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja obliko in način uporabe grba, zastave, pečata in slovesne županske verige Občine Bled kot lokalne samoupravne skupnosti.
2. člen
(1) Grb, zastava in pečat se smejo uporabljati le v obliki in z vsebino, ki sta določeni s tem odlokom.
(2) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki uporablja grb ali zastavo v obliki ali v vsebini, ki je v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.
3. člen
(1) Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (obledelih barv, strgana, zmečkana, umazana).
(2) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki uporablja grb ali zastavo v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.
4. člen
(1) Občina Bled zavaruje grb, zastavo in pečat.
(2) Nihče drug jih ne sme uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga in storitev.
(3) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki uporablja simbole v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(4) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.
II. OBLIKA GRBA, ZASTAVE IN PEČATA OBČINE BLED
5. člen
Grb Občine Bled je oblikovan na ovalnem ščitu s heraldičnimi podobami v heraldičnih barvah. Rob ščita je rumene barve. Grb je modre barve. Desni del grba (heraldično gledano) predstavlja Blejski otok z romansko cerkvico Marijinega vnebovzetja. Otok v zeleni barvi, predstavlja zemljo z gozdom, na kateri stoji cerkvica z zvonikom, ki stoji sam zase. Levi del grba predstavlja grad na skali s stolpom in grajskim obzidjem. Spodnji del grba predstavlja Blejsko jezero, ki je nakazano z izmeničnimi valovitimi belimi črtami.
Osnovne barve grba Občine Bled, določene po procesnih barvah CYMK so:
– rdeča: Pantone Process Blue C 100 c,
– modra: Pantone Yelow 108 C 100 Y,
– rdeča: Panzone Red 032 C 91 M, 87 Y,
– zelena: Pantone Green 362 C 76 C, 100 Y, 11, 5 K,
– črna: Pantone Black 100 K.
6. člen
Zastava Občine Bled je belo modre barve z grbom Občine Bled. Barvi zastave si sledita po tem vrstnem redu: modra, bela, modra. Razmerje med dolžino in širino je ena proti dva. Vsaka barva zavzema po dolžini tretjino zastave. Grb je v sredini zastave, tako da središčna točka grba pokriva središčno točko zastave.
Osnovne barve zastave Občine Bled, določene po procesnih barvah CYMK so:
– modra: Pantone Process Bled C 100 C,
– bela: 100%.
7. člen
Pečat Občine Bled je okrogle oblike s premerom 35 mm in je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma. Na obodu je napis Občina Bled, v sredini pa je grb Občine Bled.
Poleg pečata iz prvega odstavka tega člena, Občina Bled uporablja tudi mali pečat s premerom 20 mm, ki je obrobljen z enim krogom.
III. NAČIN UPORABE GRBA, ZASTAV IN PEČATA
8. člen
Grb Občine Bled se uporablja:
– na pečatu občine;
– na slovesni seji občinskega sveta;
– ob sprejemu uradnih delegacij v občini;
– na prireditvah, ki predstavljajo občino;
– na slovesnih listinah in priznanjih, ki jih podeljuje občina;
– na oznakah in publikacijah, ki jih izdajajo organi občine;
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih predmetih, ki jih za službene namene uporabljajo župan, podžupan, direktor občine ter člani občinskega sveta;
– v drugih primerih na podlagi posebnega dovoljenja in če uporaba grba ne nasprotuje določbam tega odloka.
Simboli, ki so sestavni del grba Občine Bled se na podlagi dovoljenja iz 12. člena tega odloka, lahko uporabljajo tudi za promocijske namene Občine Bled.
9. člen
(1) Zastava Občine Bled je stalno izobešena na stavbi, kjer je sedež Občine Bled.
(2) Zastava Občine Bled se izobesi tudi na drugih mestih, in sicer v počastitev državnih, občinskih in krajevnih praznikov, ob komemoracijah, kulturnih, športnih in drugih prireditvah, ob obiskih uradnih delegacij ter ob drugih podobnih priložnostih, pomembnih za občino.
(3) V primerih iz drugega odstavka tega člena, se morajo izobešene zastave odstraniti najkasneje v 24 urah za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
(4) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.
10. člen
Pečat Občine Bled uporabljajo organi občine in občinska uprava v skladu z zakonom o pečatih državnih organov v RS in pravilnikom o obliki in besedilu pečatov državnih organov v RS.
11. člen
(1) Za pravilno uporabo grba, zastave in pečatov Občine Bled skrbi direktor občinske uprave po predhodnem mnenju komisije za pridobitev občinskega grba in zastave, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenj za uporabo simbolov občine, vodi evidenco izdanih dovoljenj ter opravlja druga strokovno administrativna opravila v zvezi z uporabo grba, zastave in pečata občine.
(2) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo prvega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.
12. člen
(1) Grb, zastavo in pečat lahko izdelajo podjetja ali samostojni podjetniki le na podlagi dovoljenja, ki ga izda direktor občinske uprave, po predhodnem mnenju komisije za pridobitev občinskega grba in zastave.
(2) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki si ne pridobi ustreznega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.
IV. SLOVESNA ŽUPANSKA VERIGA
13. člen
Slovesna županska veriga je sestavljena iz dvaindvajsetih elementov in velikim grbom Občine Bled na prednjem delu in manjšim grbom kot obtežilnikom na zadnjem delu ovratnice. Veliki grb vsebuje napis Občina Bled, mali grb pa na hrbtni strani nosi dva datuma, in sicer: 10. april 1004 in 10. april 2001.
Posamezni elementi so sestavljeni iz treh plasti, spodnja plast je v obliki kroga, širine 6 cm v cvet odtisnjenimi robovi, pojavlja se izmenično v zlati in srebrni izvedbi. Druga plast je elipsa, ki je vedno v zlatu, v njo pa je izmenično vgrajeno svetlo modro kristalno steklo. Steklo je z zavihki vpeto v elipso. V sredini se nahaja bel biser polkrožne oblike. Posamezni elementi so z gibnimi ali negibnimi vezmi vpeti v verigo.
14. člen
Slovesno župansko verigo Občine Bled nosi župan ali podžupan, kadar v skladu s statutom opravlja funkcijo župana.
Slovesno verigo nosi župan:
– na slavnostnih sejah občinskega sveta in osrednji svečanosti občinskega praznika,
– ob podelitvi občinskih priznanj,
– ob sprejemu ali slavnostnih obiskih državnih ali tujih visokih predstavnikov,
– ob sklepanju zakonske zveze,
– v vseh drugih primerih, ko gre za svečanost predstavljanja ali zastopanja občine in jih določi župan.
V. NADZORSTVO
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata občinski redar in občinski inšpektor Občine Bled. Nadzor in izvajanje IV. poglavja tega odloka predpiše župan s posebnim navodilom.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se prenehajo uporabljati določbe odloka o obliki in načinu uporabe simbolov in pečata Občine Bled (Uradni list RS, št. 26/96).
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-1/01
Bled, dne 21. marca 2001.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost