Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1420. Odlok o priznanjih Občine Postojna (prečiščeno besedilo), stran 2476.

Na podlagi 16. in 79. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 24. seji dne 26. 2. 2001 sprejel
O D L O K
o priznanjih Občine Postojna
(prečiščeno besedilo)
1. člen
Občina Postojna podeljuje priznanja Občine Postojna »23. april« in plakete Občine Postojna za izredne zasluge in dosežke, ki so vidno prispevali k razvoju in napredku gospodarskega, kulturnega, športnega in drugega napredka občine in širše skupnosti.
2. člen
Priznanje Občine Postojna »23. april« je najvišje občinsko priznanje.
3. člen
Priznanje Občine Postojna »23. april« se lahko podeli podjetjem, družbam, podjetnikom, združenjem, zavodom, društvom, krajevnim skupnostim in posameznim občanom Občine Postojna.
4. člen
Priznanje Občine Postojna »23. april« ima obliko plakete, na kateri je kapnik »briljant« – simbol Postojnske jame.
Priznanje se podeli z listino, ki vsebuje uvod, kratko vsebino podelitvenih razlogov, ime dobitnika priznanja, datum podelitve, pečat Občine Postojna in podpis župana občine.
5. člen
Priznanje je enkratno in se podeljuje vsako leto v mesecu aprilu ob občinskem prazniku.
Priznanje se podeli na slavnostni seji občinskega sveta.
6. člen
V posameznem letu se lahko podelijo največ tri priznanja.
7. člen
Predlog za podelitev priznanja poda občinskemu svetu odbor za podelitev priznanj Občine Postojna »23. april«, ki ga imenuje občinski svet na način in po postopku, ki je določen v statutu Občine Postojna za imenovanje delovnih teles občinskega sveta.
Odbor za podelitev priznanj Občine Postojna »23. april« ima predsednika in šest članov.
Mandatna doba predsednika in članov traja 4 leta.
8. člen
Način dela odbora za podelitev priznanj Občine Postojna »23. april« določa pravilnik o podeljevanju priznanja občine Postojna »23. april«.
9. člen
Plaketa Občine Postojna se lahko podeli ob posebnih priložnostih in jubilejih podjetjem, družbam, podjetnikom, združenjem, zavodom, društvom, krajevnim skupnostim in posameznikom.
10. člen
Plaketa Občine Postojna je kovinski odlitek z odtisom grba in imena Občine Postojna.
Sestavni del plakete je listina, ki vsebuje uvod, kratko vsebino podelitvenih razlogov, ime dobitnika plakete, datum podelitve, pečat Občine Postojna in podpis župana občine.
11. člen
Plaketa občine Postojna je enkratna, podeljuje pa se skozi vse leto. Plaketo podeljuje župan občine.
12. člen
Predlog za podelitev plakete lahko podajo podjetja, družbe, podjetniki, združenja, zavodi, društva, krajevne skupnosti in posamezni občani in občinski svet.
Župan lahko podeli plaketo tudi na podlagi lastne iniciative.
Predlogi morajo biti pisni in obrazloženi.
13. člen
Sklep o podelitvi plakete sprejme župan občine.
14. člen
Finančna sredstva za izdelavo priznanj, plaket in listin se zagotovijo v občinskem proračunu.
15. člen
O podeljenih priznanjih in plaketah vodi občinska uprava Občine Postojna posebno evidenco.
16. člen
Administrativno-tehnična opravila za odbor za podelitev priznanj Občine Postojna »23. april« opravlja občinska uprava Občine Postojna.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu RS. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o priznanjih Občine Postojna (Uradne objave, št. 8/78 in 8/84)
Št. 032-01 – 2/01
Postojna, dne 28. februarja 2001.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

AAA Zlata odličnost