Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1422. Pravilnik o podeljevanju priznanja Občine Postojna "23. april", stran 2481.

Na podlagi 9. člena odloka o priznanjih Občine Postojna (Uradne objave, št. 8/78 in 8/84) in 16. in 81. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/96, 312/97, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 24. seji dne 26. 2. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o podeljevanju priznanja Občine Postojna »23. april«
(prečiščeno besedilo)
1. člen
Ta pravilnik določa postopek za podeljevanje priznanj Občine Postojna »23. april« in način dela Odbora za podelitev priznanj Občine Postojna »23. april« (v nadaljevanju: odbor).
2. člen
Priznanja Občine Postojna »23. april« se podeljuje skladno z določbami odloka o priznanjih Občine Postojna in določbami tega pravilnika.
3. člen
Odbor sprejme sklep o razpisu zbiranja predlogov za podelitev priznanja Občine Postojna »23. april« vsako leto, najkasneje do 15. februarja.
4. člen
Razpis se objavi v lokalnem časopisu in na oglasni deski Občine Postojna ter oglasnih deskah krajevnih skupnosti v občini.
Odbor lahko sprejme sklep, da se razpis objavi tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja.
5. člen
Razpis mora vsebovati:
– število priznanj, ki se bodo podelila,
– kdo je lahko prejemnik,
– kdo je lahko predlagatelj,
– zahtevo utemeljitve predlogov,
– rok in način vložitve predlogov in naslovnika.
6. člen
Predloge za podelitev priznanja lahko podajo podjetja, družbe, podjetniki, združenja, zavodi, društva, krajevne skupnosti in posamezni občani.
Predlogi za podelitev priznanja morajo biti pisni in morajo vsebovati vse razpisne pogoje. Posebej mora biti iz predloga razvidna dejavnost in doseženi uspehi tistih, ki so predlagani za sprejem občinskega priznanja.
Če odbor oceni, da podani predlog ne ustreza oziroma da je pomanjkljiv, zahteva od predlagatelja dopolnitev predloga.
7. člen
Predlogi za podelitev priznanj »23. april« se pošljejo v zapečateni kuverti, z oznako »ZA RAZPIS – PRIZNANJE »23. APRIL«, na naslov Občina Postojna, Odbor za podelitev priznanj Občine Postojna »23. april«, POSTOJNA.
Kuverte odpre predsednik odbora na redni seji odbora. Seja odbora mora biti sklicana najkasneje v roku 7 dni po izteku razpisnega roka.
8. člen
O predlogih enakopravno razpravljajo vsi člani odbora. Posebej se odbor opredeli glede števila priznanj.
Predlog za konkretno podelitev sprejmejo člani odbora z večino glasov. Glasovanje je javno ali tajno, o čemer se odločijo člani odbora na sami seji.
9. člen
V primeru, da dobita dva predloga enako število glasov, si člani odbora izmenjajo stališča in ponovno glasujejo. Če tudi drugo glasovanje ni bilo uspešno, se šteje glas predsednika kot prevladujoči.
10. člen
Zasedanje, izmenjava stališč in odločanje odbora se opravi na zaprti seji odbora, ki ji prisostvujejo samo vabljeni.
Na seji odbora se piše zapisnik. V zapisniku se mora med drugim navesti kratko utemeljitev sklepa, za vsako predlagano priznanje.
11. člen
Sklepi odbora se s potrebno obrazložitvijo posredujejo županu občine oziroma občinskemu svetu, ki na seji, pred občinskim praznikom, odloči o podelitvi priznanj.
12. člen
Priznanje Občine Postojna »23. april« podeljuje župan na slavnostni seji občinskega sveta občine. Obrazložitev predlogov poda predsednik odbora.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu RS. Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati pravilnik o podeljevanju priznanja Občine Postojna »23. april« (Uradne objave, št. 8/78).
Št. 032-01-2/01
Postojna, dne 28. februarja 2001.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

AAA Zlata odličnost