Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1423. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Puconci, stran 2481.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00) je Občinski svet občine Puconci na 21. redni seji dne 12. 3. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Puconci
1. člen
V statutu Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) se v 9. členu doda nov tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje osebne podatke:
– enotno matično številko občana,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno in začasno prebivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
Za pridobivanje osebnih podatkov iz tretjega odstavka tega člena neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli neposredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.
2. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.«.
3. člen
V prvem odstavku 39. člena se za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki glasi: »Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.«.
Dosedanji tretji stavek postane četrti stavek.
4. člen
Tretji odstavek 83. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali v občini oziroma v delu občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.«.
5. člen
V prvem stavku 93. člena se črta beseda »lahko«.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-1/99
Puconci, dne 12. marca 2001.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost