Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1398. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2001, stran 2442.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98, 61/99 – odl. US), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 ) in 94. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99 in 98/99) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 8. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kidričevo za leto 2001
1. člen
S proračunom Občine Kidričevo za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom ter občinskimi predpisi opravlja Občina Kidričevo.
2. člen
Prejemki in izdatki proračuna so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja (splošni del proračuna) ter v posebnem delu proračuna.
Občinski proračun za leto 2001 se določi v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov             SIT
1.  Skupaj prihodki                688,017.000
2.  Skupaj odhodki                 794,053.800
3.  Prorač. primanjkljaj             –106,036.800
----------------------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
4.  Prejeta vračila danih posojil          25,320.000
5.  Dana posojila                  11,000.000
6.  Prejeta minus dana posojila           14,320.000
7.  Skupni presežek (primanjkljaj)         –91,716.800
8.  Zmanjšanje sredstev na računih         91,716.800
----------------------------------------------------------------
3. člen
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prihodkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.
O uporabi sredstev rezerv za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah odloča župan in o tem pisno obvešča občinski svet.
4. člen
V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov proračuna. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
5. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvajanje proračuna je odgovoren župan.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
Za nakup opreme in investicijska dela, ki presegajo določeno vrednost, morajo dela biti oddana na podlagi javnega razpisa.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
9. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
10. člen
Župan Občine Kidričevo je pooblaščen, da odloča o uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
11. člen
Župan lahko odloča o prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru posameznih dejavnosti, če zato obstajajo objektivni razlogi, in zanje pridobi soglasje pristojnega odbora občinskega sveta. Kupnina od prodaje zemljišča se izključno uporabi za opremo stavbnih zemljišč na lokaciji istega naselja.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02-99-3-25-1
Kidričevo, dne 9. marca 2001.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

AAA Zlata odličnost