Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1426. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2000, stran 2483.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 14. člena statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99 in 2/01) je Občinski svet občine Razkrižje na 16. redni seji dne 21. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Razkrižje za leto 2000.
2. člen
Zaključni račun proračuna se določa v naslednjih zneskih:
SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki                  106,797.698
II. Skupaj odhodki                  104,865.522
III. Proračunski primanjkljaj (I–II)          1,932.176
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                   205.734
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev                            –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV–V)                205.734
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačilo dolga                     –
IX. Neto zadolževanje proračuna (VII–VIII)
XI. Povečanje sredstev na računu (III+VI-IX)      2,137.910
3. člen
Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna v letu 2000 se uporabijo za financiranje izdatkov prihodnjega leta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-11/01
Šafarsko, dne 22. marca 2001.
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l. r.

AAA Zlata odličnost