Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1417. Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto 2001, stran 2469.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99 – odl. US, 89/99), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in 92. člena statuta Občine Podlhenik (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Podlehnik na 14. redni seji dne 8. 3. 2001 na predlog župana sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Podlehnik za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se ureja sestava in izvrševanje proračuna Občine Podlehnik za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom ter občinskimi predpisi opravlja Občina Podlehnik.
3. člen
Prejemki in izdatki proračuna so izkazani v skupni bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja (splošni del proračuna) ter v posebnem delu proračuna.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Proračun Občine Podlehnik za leto 2001 se določa v višini 309.014 SIT, in sicer:
SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki                  309,014.000
II. Skupaj odhodki                  309,014.000
III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.)             –
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                      –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev                            –
VI. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                      –
VII. Skupni primanjkljaj (I.+IV.) – (II.+V.)          –
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                       –
IX. Odplačilo dolga                      –
X. Neto zadolževanje                      –
XI. Zmanjšanje sredstev na računih
(I.+IV.+VIII.-(II+-V.+IX.)                   –
4. člen
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višini 1,5% prejemkov proračuna.
O uporabi sredstev rezerv za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah odloča župan in o tem pisno obvešča občinski svet.
5. člen
V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Sredstva proračunske rezervacije ne smo presegati 0,5% prihodkov proračuna. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
6. člen
Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu. Župan poroča občinskemu svetu v mesecu juliju o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščena oseba.
7. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom mestnega sveta drugače določeno.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
9. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno glede na število in strukturo delavcev.
10. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
11. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
12. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru posameznih dejavnosti na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki,
– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti, o tem lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje.
13. člen
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicijskih odhodkov in transferov ne smejo presegati 35% sredstev skupin odhodkov 42 – investicijski odhodki in 43 – investicijski transferji, zagotovljenih v proračunu leta 2001. Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za blago in storitve in tekoče transfere ne smejo presegati 25% sredstev zagotovljenih v proračunu leta 2001.
14. člen
Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna iz naslova investicij se bo občina zadolžila do višine 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja.
Pogodbe o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan Občine Podlehnik.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Podlehnik, dne 12. marca 2001.
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l. r.

AAA Zlata odličnost