Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1386. Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Dobrovnik, stran 2429.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in navodila o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) ter na podlagi 18. člena statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Dobrovnik na 23. seji dne 18. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Dobrovnik
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja velikost in način izvedbe pomožnih objektov (v nadaljevanju: pomožni objekti) ter postavitev začasnih objektov in naprav, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, proslavam in podobno (v nadaljevanju: začasni objekti), za potrebe občanov in njihovih družin ter posegi v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje.
II. POMOŽNI OBJEKTI
2. člen
Izboljšanju bivalnih namenov in poslovni dejavnosti lahko služijo naslednji pomožni objekti in posegi:
1. zidane ali lesene garaže za osebni avtomobil, drvarnice in lesene vrtne ute do 25 m2 gradbene površine, postavljeni v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov ter v brežino ali v teren vkopane kleti (zasute v celoti vsaj s treh strani);
2. postavitev zimskih vrtov ob že obstoječih objektih do 40 m2 bruto gradbene površine;
3. zasteklitev balkonov in teras pri obstoječih objektih; za večstanovanjske objekte in bloke se zahteva enotni projekt za cel objekt;
4. namestitev sončnih kolektorjev, sončnih celic, markiz, senčnikov, gradnja dimnikov do 15 m višine – slednje z ustreznim požarnim soglasjem, vse pri obstoječih objektih;
5. tlakovanje in ureditev dvorišč in parkirišč pred stanovanjskimi in drugimi objekti;
6. pergole, nadstreški nad obstoječimi terasami in dostopom oziroma dovozom v objekte in nadstreški za potrebe parkiranja in garažiranja osebnih avtomobilov, traktorjev s priključki, koles, motorjev, avtomobilskih prikolic in vetrolovi pri individualnih stanovanjskih hišah in gospodarskih poslopjih, če ne presegajo bruto gradbene površine 40 m2 in so postavljeni v sklopu že obstoječih objektov;
7. leseni ali zazidani objekti za rejo malih živali in sicer svinjaki do 6 m2 tlorisne površine, za ostale živali do 20 m2 neto tlorisne površine;
8. lesene lope za vrtno orodje do bruto 10 m2 gradbene površine, plastenjaki za vrtnine v neomejeni tlorisni površini, zaprti rastlinjaki do bruto 40 m2 bruto gradbene površine;
9. zunanji bazeni za individualno rabo v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov z vkopom v teren do 1,50 m in do bruto gradbene površine 30 m2, ribniki oziroma bazeni za biotope v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov do bruto gradbene površine 20 m2 in zbiralniki za pitno vodo, kapnico;
10. hlevi za drobnico do 12 m2 tlorisne površine, zbiralnica mleka, če ne presega bruto 15 m2 gradbene površine (ob upoštevanju vseh veterinarskih in zdravstvenih pogojev) in so postavljeni v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov, lesene in zidane drvarnice, lesene vrtne ute;
11. lesene lope, kašče, lope za shrambo sena, krme in stelja, poljščin, orodja in začasna zavetišča za živino do bruto gradbene površine 40 m2, če so namenjeni kmetijstvu tudi izven ureditvenih območij naselij;
12. oporni zidovi terena in škarpe do višine 1,50 m – z obveznim odmikom od javnih cest v skladu s predpisi o javnih cestah;
13. postavitev obcestnih dvoriščnih ograj do višine 1,20 m – odmik od javnih cest mora biti v skladu s predpisi o javnih cestah;
14. Stolpni ali koritasti silosi za shranjevanje krme, pšenice, do skupne prostornine 100 m3 v sklopu obstoječega kmečkega gospodarstva in vgraditev sušilne naprave v že obstoječih gospodarskih poslopjih;
15. vodotesne greznice do 20 m3 na funkcionalnem zemljišču že obstoječih stanovanjskih objektov ter gnojne jame in gnojišča za potrebe kmetijskih gospodarstev v neprepustni izvedbi v velikosti do 50 m3 na funkcionalnem zemljišču že obstoječih gospodarskih objektov – hlevov, če so locirane najmanj 12 m od stanovanjske hiše;
16. čebelnjaki na točkovnih temeljih (lesen, nepodkleten) do 30 panjev, če v skupni tlorisni površini ne presega 25 m2 in ne 3,50 višine prednje kapne lege nad nivojem tal objekta – ob predhodnem mnenju čebelarske družine pripadajočega pašnega katastra – tudi izven ureditvenih območij naselij za potrebe kmetijstva;
17. v zvezi z odpravljanjem arhitektonskih ovir za ljudi z omejeno možnostjo gibanja – gradnja klančin, ureditev prostora za dvigalo v obstoječih objektih in v njih. Ureditev cestnih naprav za umirjanje prometa, pomične zapore na uvozih za parkirišča, uvozne rampe ipd.;
18. verska obeležja (križ, znamenja) do skupne tlorisne površine 9 m2 in višine 4,50 m spominske plošče, kipi, umetniška dela, spominska obeležja, vse v skladu s soglasjem lastnika zemljišča. Verska obeležja so omejena na območja ali potrebe že obstoječih sakralnih objektov in pokopališč, na novih lokacijah pa ob obveznem soglasju občine, po predhodnem mnenju krajevno pristojne KS;
19. postavitev mikrourbane opreme (klopi, igrala, korita za rože, grmovnice) dopolnilna oprema parkov in otroških igrišč ter ureditev otroških igrišč s površino do 40 m2;
20. reklamni, obvestilni in podobni panoji, naprave, ki niso prometni znaki, pritrjeni na obstoječe objekte, zidove, ograje in samostojni reklamni, obvestil in podobni panoji v skladu s predpisi Občine Dobrovnik in skladno s soglasjem lastnika objekta ali zemljišča;
21. postavitev novih avtobusnih postajališč in montaža nadstrešnic na že obstoječih;
22. vzdrževalna in obnovitvena dela ter modernizacija javnih cest v upravljanju Občine Dobrovnik v skladu s predpisi o javnih cestah ter vzdrževalna in obnovitvena dela ter modernizacije nekategoriziranih cest in poteh v skladu s pogoji, ki jih določa njihov lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec;
23. vzdrževanje in urejanje manjših vodotokov ob soglasju in skladno s pogoju upravljalca vodotoka, nasipavanje terena, drenaža (namenjena individualni rabi lastnika zemljišča) in druga manjša zemeljska dela do 1 ha, skladno s soglasjem lastnikov in neposrednih sosedov – mejašev;
24. začasna postavitev pokritih razstavnih prostorov in ureditev sezonskih gostinskih vrtov do bruto gradbene površine 40 m2, objekti namenjeni turistični in sezonski prodaji, do bruto površine do 24 m2 ter postavitev nadstrešnic, šotorov do ipd. za potrebe raznih prireditev, sejmov;
25. tipski rezervoarji za utekočinjeni naftni plin do prostornine 5 m3 na funkcionalnem zemljišču objektov in izvedba priključka plinovodnega omrežja s priključno močjo do 50 KW od glavnega distribucijskega omrežja do posameznega porabnika in notranja preureditev kotlovnic za priključno moč do 50 KW ter postavitev cistern za kurilno olje do 5 m3 prostornine (tehnično dokumentacijo izdela projektantska organizacija ali koncesionirana gospodarska javna služba za distribucijo plina;
26. postavitev brvi in mostu za pešce in kolesarje, maksimalne dolžine 12 metrov, širine 1,5 metrov, zoženo na koncih 1,3 m;
27. lovske preže in krmišča;
28. postavitev lesenih kolišč in mostišč na površinskih vodah namenjeni rekreaciji, športu in turizmu.
3. člen
Razen navedenega se za pomožne objekte in posege v prostor ter dela iz 1. člena tega odloka štejejo tudi tekoča vzdrževalna dela in adaptacija na obstoječih objektov, naprav, napeljav in opreme ter njihovih delov, s katerim se bistveno ne spreminjajo zunanjost, velikost, zmogljivost in namen ter gradnja tercialnih komunalnih infrastrukturnih objektov in naprav za potrebe že obstoječega stanovanjskega in gospodarskega objekta občanov, vse v skladu s pogoji upravljalca posameznih infrastrukturnih objektov in naprav ter v skladu z omejitvami po tem odloku.
Brez lokacijskega dovoljenja je možno odstranjevati pomožne objekte, ki so opredeljeni s tem odlokom.
III. POGOJI IN OMEJITVE
4. člen
Splošne omejitve
Pri določanju lokacije, vrste, namena, največje velikosti in načina gradnje pomožnih in začasnih objektov je potrebno upoštevati, da objekti ne potrebujejo:
– novih komunalnih in energetskih priključkov na javne komunalne naprave ali objekte,
– statičnega in drugega gradbeno tehničnega preverjanja
in da ne poslabšajo pogojev rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav.
5. člen
Arhitekturne, oblikovne in druge omejitve:
– objekti po tem odloku so lahko samo enoetažni,
– objektov ni možno postavljati v varovalnem pasu javnih cest, vodovoda, kanalizacije in drugih napeljav in naprav, za katere je predpisan varovalni pas, razen ob pridobitvi predhodnega soglasja upravljalca predmetnih naprav oziroma napeljav,
– izbor gradbenega materiala mora biti prilagojen krajinskim in oblikovnim značilnostim območja,
– oblikovno morajo biti objekti prilagojeni že obstoječim objektom in zasnovani tako, da se čim bolj vklopijo v okolje, isto velja za obnovo že obstoječih objektov,
– pomožni objekti se morajo glede na njihovo funkcijo locirati praviloma tako, da so umaknjeni pogledu s cestne strani le izjemoma glede na namen pa na (obcestno) ulično stran, vendar za »gradbeno« linijo in z ustrezno zasaditvijo oziroma markacijo in ne smejo biti locirani tako, da ovirajo preglednost križišč in cest,
– na pomožnih objektih, ki so locirani samostojno na parcelo, je obvezna streha dvokapnica z minimalnim naklonom od 30–45 stopinj, za pomožne objekte, ki se prizidajo k obstoječim objektom se praviloma streha pomožnega objekta prilagodi strehi prvotnega objekta. Skladna mora biti tudi vrsta in barva kritine,
– odmiki od meje morajo biti vsaj 1 m oziroma so lahko manjša ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča.
Predpisani odmik ne velja za objekte iz 12. in 13. točke 2. člena tega odloka in so lahko postavljeni brez soglasja lastnika sosednjega zemljišča do meje, če s tem ni ovirana normalna uporaba sosednjega zemljišča, na parcelno mejo pa le s soglasjem lastnika.
Predpisani odmik za objekte iz 20. točke 2. člena je minimalno 0,50 m od medposestne meje, s soglasjem lastnika je lahko manjši.
Posebne omejitve
Skupna bruto površina pomožnih objektov (2 ali več pomožnih objektov), ki so kakorkoli povezani v celoto, ne sme presegati 50 m2.
Vsi objekti za rejo živali so lahko postavljeni samo na območjih, kjer reja z drugimi predpisi ni prepovedana.
Za vse posege v več stanovanjskih objektih je zahtevano enotno oblikovanje in izbira materialov.
6. člen
Pomožni objekti morajo biti skladni:
– z namensko rabo zemljišč v prostorskem izvedbenem aktu,
– z zahtevami varstva okolja,
– sanitarnimi, požarnimi in vodnogospodarskimi zahtevami,
– z zahtevami varovanju naravne in kulturne dediščine,
– z zahtevami odloka o občinskih cestah,
– ne smejo prizadeti pravice in zakonitih interesov drugih.
Zaradi postavitve objektov ne smejo biti poslabšani pogoji rabe zemljišča, sosednjih objektov, naprav.
IV. PRIGLASITEV DEL
7. člen
Investitor, ki namerava posegati v prostor skladno z določili tega odloka, mora pred začetkom del le ta priglasiti na Upravni enoti v Lendavi.
Priglasitev nameravanih del vsebuje:
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim objektom,
– opis nameravane graditve (tloris, višina, material, za streho smer slemen ipd.),
– zemljiškoknjižni izpisek ali drugo dokazilo o pravici razpolaganja z zemljiščem, na katerem bo objekt stal ali se poseg izvajal,
– soglasje upravljalca javne ceste za postavitev ograj v varovalnem pasu javne ceste, za postavitev ograj ob nekategoriziranih javnih cestah pa soglasje lastnika ali upravljalca, če je odmik od meje cestnega sveta manjši od 1 m,
– če gre za začasni objekt pa tudi datum, do katerega bo ta objekt stal.
Začasni objekt mora investitor po preteku časa za katerega je izdano dovoljenje odstraniti na lastne stroške.
Kolikor ga do roka navedenega v prejšnjem stavku ne odstrani, ga na stroške investitorja ali lastnika zemljišča da odstraniti Občinska uprava občine Dobrovnik.
Drugopis potrdila o skladnosti priglasitve s tem odlokom in zakonom pošlje Upravna enota Lendava Občini Dobrovnik.
V. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
8. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanje tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
9. člen
Za kršitev določb tega odloka se uporabljajo kazenske določbe zakona o urejanju naselij in drugih posegov prostor.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati na območju Občine Dobrovnik vsi odloki Občine Lendava o pomožnih objektih.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-24/00
Dobrovnik, dne19. februarja 2001.
Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. arg. l. r.

AAA Zlata odličnost