Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1431. Odlok o proračunu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2001, stran 2485.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 6/98, 74/98), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 89. člena statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 19. redni seji dne 15. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2001
1. člen
Z odlokom o proračunu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2001 (v nadaljnem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
2. člen
Proračun Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2001se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:             V SIT
I. Prihodki skupaj                  149,141.460
II. Odhodki skupaj                  169,912.652
III. Proračunski presežek ali primanjkljaj      –20,771.192
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil
V. Dana posojila
VI. Prejeta minus dana posojila
VII. Skupni presežek ali primanjkljaj
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
IX. Odplačilo dolga
X. Neto zadolževanje
XI. Povečanje sredstev na računih
Stanje sredstev ob koncu preteklega leta       20,771.192
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja, ki so sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Od prihodkov občinskega proračuna za leto 2001 se izloči 0,5% sredstev v proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za izdatke, nastale pot posledice izrednih okoliščin, kot so zlasti: poplava, suša, požar, potres, drsenje tal in druge naravne nesreče, epidemija, oziroma preprečevanje epidemije in druge podobne namene. Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec, vendar najkasneje do 31. decembra tekočega leta. Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 1,5% letnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi proračunske rezerve občine do višine 200.000 SIT za posamezni namen odloča župan in o uporabi obvešča občinski svet.
4. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
5. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih dosežejo upravni organi s svojo dejavnostjo, se vplačajo v proračun.
V proračun občine se stekajo tudi vsi drugi prihodki, ki jih realizira Občina Sv. Andraž v Slovenskih goricah. Namenski prihodki postavk proračuna se usmerjajo na ustrezne postavke odhodkov proračuna (namenska poraba).
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali s splošnim aktom Občinskega sveta oziroma s pogodbo med občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah in nosilcem oziroma uporabnikom sredstev drugače določeno.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev so dolžni do 31. 3. 2001 predložiti Občinskemu svetu občine Sveti Andraž v Slovenskih gricah zaključni račun za preteklo leto.
Posredni uporabniki so dolžni do 30. novembra preložiti občinskemu svetu poročilo o delu za tekoče leto ter finančni načrt in program dela za naslednje leto.
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pri porabi proračunskih sredstev upoštevati določila zakona o javnih naročilih.
Sredstva se uporabnikom proračuna med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
8. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javni zavodih se bodo uporabnikom proračuna zagotavljala mesečno glede na število in strukturo delavcev.
9. člen
Občinska uprava ter drugi uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
Občinska uprava je pri porabi proračunskih sredstev dolžna upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki jih izda župan.
10. člen
Neposredni in posredni uporabniki se morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati za roke plačil, ki so najmanj trideset dni in največ devetdeset dni od prejema listine, ki je podlaga za izplačilo. Dogovarjanje drugačnih rokov plačil je možno samo s soglasjem župana.
11. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni na posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti Občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
12. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan, oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
13. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki;
– uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna;
– kratkoročnem zadolževanju za financirajne javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta;
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje.
14. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 405-02/01-333
Župan
Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Franci Krepša l. r.

AAA Zlata odličnost