Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1394. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Horjul, stran 2439.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 106. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 2. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93) ter 15. člena statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet občine Horjul na 22. seji dne 15. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Horjul
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe v Občini Horjul in ureja način njihovega izvajanja in opravljanja.
Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.
2. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov v okviru racionalno, funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.
II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
3. člen
Občina z akti iz svoje pristojnosti podrobneje ureja način opravljanja posamezne ali več javnih služb.
III. JAVNE SLUŽBE
4. člen
Na območju Občine Horjul se kot obvezne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– urejanje javnih (kategoriziranih) cest lokalnega pomena, površin za pešce in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih in dimnih naprav,
– gasilska služba.
5. člen
Izbirne gospodarske javne službe v občini so:
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
– urejanje in vzdrževanje cest, ki niso razvrščene med kategorizirane občinske ceste,
– javna razsvetljava v naseljih,
– plakatiranje in obveščanje,
– javni potniški promet.
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi občinski svet, župan oziroma pristojni organ.
6. člen
Javne službe iz 4. in 5. člena tega odloka se izvajajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.
Uporabniki, katerim so zagotovljene storitve gospodarskih javnih služb morajo te storitve obvezno uporabljati in plačevati.
IV. OBLIKE IZVAJANJA
7. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu, kadar je zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo,
– v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj,
– v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno,
– z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,
– vlaganjem kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je takšna oblika primernejša od oblik iz prejšnjih alinei,
– z drugo obliko organiziranja na podlagi splošnega akta iz svoje pristojnosti.
8. člen
Na podlagi odločitev občinskega sveta, se lahko zagotovi izvajanje dejavnosti javnih služb tudi z vlaganjem finančnih in drugih sredstev v zasebno-pravne subjekte (podjetja, obratovalnice, posamezniki idr.) oziroma neposredno s sklenitvijo pogodbe.
V. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
9. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne funkcije javnih gospodarskih služb opravlja občinska uprava. Občina lahko prenese posamezne naloge na izvajalce javnih služb.
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge s področja gospodarskih javnih služb, ki se izvajajo na podlagi koncesijske pogodbe se poverijo v izvajanje koncesionarju, kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti, lahko opravlja koncesionar, če razpolaga z ustreznim znanjem in opremo. Nadzorne naloge opravlja občinska uprava.
V primerih, ko strokovno-tehničnih, organizacijskih in razvojnih nalog ni mogoče poveriti izvajalcu gospodarske javne službe, le-te opravlja občinska uprava ali pa jih s pogodbo poveri v izvajanje ustrezni strokovno usposobljeni organizaciji ali podjetju.
V primeru, če se gospodarske javne službe izvajajo v okviru javnega podjetja ali režijskega obrata, opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge občinska uprava v sodelovanju z javnim podjetjem.
10. člen
Naloge iz 9. člena tega odloka se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb,
– vodenje postopkov razpisovanja in oddaje koncesij,
– strokovni nadzor nad izvajalci javnih služb,
– določanje pogojev in dajanja soglasij k dovoljenjem za poseg v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb,
– strokovno-tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem javnih služb,
– določanje pogojev za dovoljenja za priključitev novih uporabnikov na infrastrukturne objekte in naprave,
– druge naloge določene z zakoni in predpisi občine.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV
11. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki ga imenuje občinski svet. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin je sestavljen iz predstavnikov uporabnikov javnih dobrin in opravlja zlasti naslednje naloge:
– varuje interese uporabnikov javnih dobrin in daje občinskim organom predloge iz področja gospodarskih javnih služb,
– usklajuje interese prebivalcev posamičnih območij občine in daje predloge občinskim organom,
– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb v razmerju do občine,
– zastopa interese občanov v razmerju do izvajalcev javnih služb in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali drugimi akti o delu in poslovanju.
VII. FINANCIRANJE
12. člen
Gospodarske javne službe se financirajo s plačili uporabnikov, sredstvi proračuna občine in iz drugih virov, ki jih dopušča zakon.
13. člen
Storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe. Cena je lahko v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in jo s potrebno dokumentacijo predloži pristojnemu organu občine.
S sredstvi občinskega proračuna se financirajo storitve javnih služb, pri katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Do sprejetja aktov iz 3. člena tega odloka, se uporabljajo do sedaj veljavni predpisi, pravila in pogodbe.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 229/2001
Horjul, dne 16. marca 2001.
Župan
Občine Horjul
mag. Daniel Fortuna l. r.

AAA Zlata odličnost