Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1443. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2001, stran 2494.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in 16. člena statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Občinski svet občine Žiri na 2. izredni seji dne 22. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2001
1. člen
Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2001 (Uradni list RS, št. 16/01) tako, da glasi:
Proračun Občine Žiri za leto 2001 obsega:
A)             Bilanca prihodkov in odhodkov
I.             Skupaj prihodki             527,143.000
II.            Skupaj odhodki              516,443.000
III.            Proračunski presežek (I.-II.)       10,700.000
B)             Račun finančnih terjatev in naložb
IV.            Prjeta vračila danih posojil in prodaja
              kapitalskih deležev                0
V.             Dana posojila in povečanje kapitalskih
              deležev                      0
VI.            Prejeta minus dana posojila in sprem.
              kapit. deležev (IV.-V.)              0
VII.            Skupni presežek (I.+IV.)-(II.+V.)     10,700.000
C)             Račun financiranja
VIII.           Zadolževanje               97,320.000
IX.            Odplačilo dolga              10,700.000
X.             Neto zadolževanje (VIII.-IX.)       86,620.000
XI.            Povečanje/Zmanjšanje sr. na računih
(I.+IV.+VIII.-II.-V.-IX.)                      97,320.000
2. člen
Briše se 12. člen odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2001 (Uradni list RS, št. 16/01), ki pravi, da Občina Žiri v letu 2001 izda bančno garancijo Stanovanjski zadrugi Gorenjske Kranj za nakup desetih neprofitnih stanovanj v PSC v višini 93,000.000 SIT.
3. člen
Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2001 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0250-10/01
Žiri, dne 22. marca 2001.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.

AAA Zlata odličnost