Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1424. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Puconci, stran 2482.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je Občinski svet občina Puconci na 21. redni seji dne 12. 3. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Puconci
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) se drugi odstavek 9. člena spremeni tako, da glasi:
»Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenuje tričlansko mandatno komisijo. Člane komisije predlaga župan, lahko pa tudi vsak član. Svet glasuje najprej o županovem predlogu, če ta ni izglasovan pa o predlogih članov po vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani. O preostalih predlogih svet ne odloča.«.
2. člen
44. člen se spremeni tako, da glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen, če zakon določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina opredeljenih navzočih članov izrekla »ZA« njen sprejem.«.
3. člen
V drugem odstavku 57. člena se besedi »tri člane« nadomestita z besedama »pet članov«.
4. člen
V drugem odstavku 61. člena se za besedo »zdravstvo« doda besedilo »in športa«.
5. člen
V 63. členu se črta v drugem odstavku besedilo »in športa« ter v petem odstavku besedilo »in šport«.
6. člen
V tretjem odstavku 80. člena se za besedo »večina« doda beseda »opredeljenih«.
7. člen
V 83. členu se za besedo »večino« doda beseda »opredeljenih«.
8. člen
Črta se tretji odstavek 87. člena.
9. člen
Prvi stavek 90. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog proračuna občine za naslednje proračunsko leto mora župan predložiti občinskemu svetu 30 dni po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru.«
10. člen
Tretji odstavek 103. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat je imenovan, če je glasovala večina opredeljenih navzočih članov sveta.«.
11. člen
V 107. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Kandidat je imenovan za podžupana, če dobi večino opredeljenih glasov navzočih članov sveta.«.
12. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-1/99
Puconci, dne 15. marca 2001.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost