Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1. Sklep o nastopu funkcije predsednika Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

106. Uredba o določitvi cene belega kristalnega sladkorja
107. Uredba o načinu oblikovanja cen svežega svinjskega mesa

Sklepi

108. Sklep o določitvi višine subvencioniranja mesečnih vozovnic za prevoze dijakov in študentov, ki se šolajo izven kraja bivanja

MINISTRSTVA

2. Odredba o obrazcih napovedi za odmero dohodnine za leto 1997, davka od osebnih prejemkov, doseženih v tujini, davka od dohodkov iz dejavnosti, davka od dohodkov iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, davka od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in deležev v kapitalu, davka od dohodkov iz premoženja, doseženih z udeležbo pri dobičku v tujini, ter davka od dohodkov iz premoženjskih pravic
3. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne, visokošolske in druge organizacije
4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za ocenjevanje kakovosti raziskovalne dejavnosti in o evidencah ter spremljanju raziskovalne organizacije
5. Količnik za preračun katastrskega dohodka
109. Sklep o imenovanju Republiške maturitetne komisije
110. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
111. Navodilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
112. Količnik za določitev letne akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 1998
113. Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe s preizkusom usposobljenosti za delavce v veterinarski službi

USTAVNO SODIŠČE

6. Odločba o razveljavitvi odločbe Republiškega senata za prekrške
7. Odločba o ugotovitvi, da je določba drugega odstavka 6. člena zakona o ukrepih za sanacijo gospodarskega položaja TAM Maribor d.d. in njegovih odvisnih družb ter Avtomontaže AM BUS d.o.o. Ljubljana, po kateri se zapadli terjatvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije do gospodarske družbe TAM Maribor d.d. v višini 288,620.650 tolarjev in do gospodarske družbe AM BUS d.o.o., Ljubljana v višini 42,055.568 tolarjev spremenita v kapitalski delež vsakega od navedenih podjetij, skladno z ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

8. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za december 1997
9. Aneks h kolektivni pogodbi grafične dejavnosti

OBČINE

Borovnica

10. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Borovnica za leto 1998
11. Sklep Občinskega sveta občine Borovnica o prenehanju javnega dobra

Brežice

12. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na Malem vrhu v Krajevni skupnosti Globoko
13. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje dela vasi Mali vrh KS Globoko

Črnomelj

14. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Črnomelj v letu 1997
15. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Črnomelj za leto 1998

Divača

16. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Divača za leto 1997
17. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača od 1. 1. 1998 dalje do sprejetja proračuna za leto 1998

Dobrepolje

18. Odlok o razveljavitvi odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin
19. Odlok o povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo pri izkoriščanju naravnih dobrin na območju Občine Dobrepolje

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

20. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1998

Gorenja vas-Poljane

21. Sklep o uvedbi samoprispevka
22. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v delu KS Gorenja vas

Gornji Grad

23. Razpis nadomestnih volitev člana sveta Občine Gornji Grad

Gornji Petrovci

24. Odredba o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Murska Sobota

Grosuplje

25. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Grosuplje za leto 1998
26. Odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Grosuplje
27. Odlok o razveljavitvi odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Grosuplje
28. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Grosuplje za leto 1998
29. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje za leto 1998
30. Sklep Občinskega sveta občine Grosuplje o vzpostavitvi javnega dobra
31. Sklep Občinskega sveta občine Grosuplje o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Idrija

32. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Idrija za leto 1997
33. Odlok o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 1998

Ivančna Gorica

34. Odlok o razveljavitvi odloka Skupščine občine Grosuplje o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin
35. Sklep o višini cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica in nadomestilu za uporabo prostorov

Jesenice

36. Dopolnitev programa priprave planskih aktov Občine Jesenice
37. Sklep o javni razgrnitvi osnutka urbanistične zasnove mesta Jesenice

Kobarid

38. Odlok o spremembi odloka o prometnem redu na posameznih območjih Občine Kobarid
39. Program priprave za prostorske ureditvene pogoje za območje naselja Kobarid
40. Sklep Občinskega sveta občine Kobarid za prodajo, nakup oziroma za plačilo odškodnine za odvzeta kmetijska zemljišča

Kočevje

41. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v letu 1998
42. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Kočevje
43. Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi

Kranj

44. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Kranj v letu 1998

Krško

45. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Krško

Lendava

46. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Lendava za leto 1997

Litija

47. Sklep o ukinitvi statusa nepremičnine v splošni rabi

Ljutomer

48. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer za leto 1998

Logatec

49. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1998

Loška dolina

50. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 1997

Majšperk

51. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 1997
52. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Majšperk v prvem polletju 1998

Mežica

53. Odlok o pokopališkem redu v Občini Mežica

Moravske Toplice

54. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Moravske Toplice v letu 1998

Murska Sobota

55. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar–april 1998
56. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota
57. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota
58. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 1998

Novo mesto

59. Odlok o razveljavitvi odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področjih vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov

Postojna

64. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Postojna za leto 1997
65. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Postojna
66. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Postojna v letu 1998

Radenci

67. Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Radenci

Radovljica

68. Uredba o prenehanju uredbe o taksah za obremenjevanje okolja

Rogaška Slatina

69. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Rogaška Slatina
70. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 1997
71. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1998

Rogatec

72. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 1997
73. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Rogatec v letu 1998
74. Odlok o spremembi območja naselja Rogatec in o uvedbi uličnega sistema v naselju Rogatec
75. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec

Sevnica

76. Odlok o preimenovanju dela naselja Koludrje v Hinje
77. Odlok o razveljavitvi odredbe o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo naravnih dobrin
78. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o grbu in zastavi Občine Sevnica
79. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenske Konjice

60. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 1997
61. Odlok o razveljavitvi odloka o prispevku za investicijska vlaganja in za razširjeno reprodukcijo na področjih vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov
62. Odlok o spremembi dela zazidalnega načrta center Slovenske Konjice (za območje poslovno storitvenih objektov – severni del Konusa)
63. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice – Kangler

Šentjernej

80. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto 1997
81. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področjih vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov
82. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjernej, dopolnjene 1997
83. Odlok o zazidalnem načrtu Beta Šentjernej
84. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Šentjernej

Škocjan

85. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področjih vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov

Škofja Loka

86. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 1997
87. Odlok o dajanju soglasja k cenam proizvodov javnih dobrin in storitev

Šmarje pri Jelšah

88. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1997
89. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
90. Odlok o upravljanju in načinu oddajanja športne dvorane pri Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah v uporabo

Trebnje

91. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 1997
92. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Trebnje v letu 1998
93. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o taksah za obremenjevanje okolja

Tržič

94. Sklep o oblikovanju dela cene vode za razširjeno reprodukcijo

Vojnik

95. Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Vojnik
96. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vojnik v letu 1998

Vrhnika

97. Odlok o spremembi odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin
98. Odlok o ureditvenem načrtu območja Pristave v Bistri
99. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Vrhnika v prvem trimesečju leta 1998
100. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika

Zavrč

101. Odlok o razveljavitvi odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Zavrč in sklepa o valorizaciji vrednosti takse za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Zavrč
102. Odlok o grbu in zastavi Občine Zavrč

Zreče

103. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Zreče za leto 1997
104. Odlok o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Zreče za leto 1998
105. Statutarni sklep o spremembah statuta Občine Zreče
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti