Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

39. Program priprave za prostorske ureditvene pogoje za območje naselja Kobarid, stran 38.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 ter 44/97) in 9. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na seji dne 11. 12. 1997 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za prostorske ureditvene pogoje za območje naselja Kobarid
I. SPLOŠNE UGOTOVITVE
1. člen
Na območju Občine Kobarid velja odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 2/89 in 4/92), ki je bil sprejet za območje prejšnje Občine Tolmin, katera se je delila na nove občine Bovec, Kobarid in Tolmin. Glede na sprejeti odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/87, 9/90) in srednjeročnega plana Občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 8/87, 5/91) za območje Občine Kobarid, dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 49/97) in v skladu s 44. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 ter 44/97), je potrebno uskladiti prostorske ureditvene pogoje (v nadaljevanju: PUP) z navedeno spremembo prostorskih sestavin. Obenem so veljavni PUP preveč splošni za območje celotne občine in ne usmerjajo dovolj natančno posameznih posegov v prostor za potrebe izdelave lokacijskih dokumentacij in posegov, ki so možni na podlagi odločbe o dovolitvi priglašenih del za območja, kjer velja PUP.
Na podlagi dogovorjenih kriterijev (politična delitev – združevanje KS, geografska zaokroženost območij, prostorska enotnost območja, oblikovna enotnost grajene strukture, podobnost problematike, komunalna opremljenost in drugo) se za območje Občine Kobarid izdela več PUP. Prednostno se izdela PUP za območje naselja Kobarid, ki je zaradi številnih posegov v prostor in raznolikosti območja najbolj problematično.
2. člen
S programom priprave PUP se določijo:
– naloge v zvezi s pripravo PUP,
– posebne strokovne podlage, ki so potrebne za njihovo izdelavo in jih je potrebno pripraviti,
– potrebna vsebina in obseg PUP glede na značilnost območja in zahtevane rešitve in planskih aktov ter narave in problematike predvidenih prostorskih ureditev.
3. člen
PUP ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kobarid obdelajo sprejete odločitve o graditvi, širitvi in prenovi naselja ter drugih posegov v prostor.
II. POSTOPEK SPREJEMANJA PUP
4. člen
Sprejem PUP obsega naslednje stopnje:
1. Izbere se izdelovalce posameznih strokovnih osnov.
2. Za pripravo osnutka PUP se pridobi smernice organov in organizacij, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za območje izdelave PUP.
3. Izdelajo se potrebne strokovne osnove za posamezna območja.
4. Po pridobitvi smernic in strokovnih osnov se izdela osnutek PUP.
5. Odbor za gospodarstvo ter občinski svet obravnavata osnutek PUP in ugotovita skladnost PUP s planskimi dokumenti občine. S sklepom občinskega sveta se objavi javna razgrnitev osnutka za obdobje enega meseca. V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava.
6. Odbor za gospodarstvo in občinski svet obravnavata pripombe, pridobljene v času javne razgrnitve ter sprejmeta stališča do pripomb, s katerimi se dopolni osnutek PUP. K dopolnjenemu osnutku se pridobijo soglasja organov in organizacij, ki so izdali smernice v postopku priprave PUP.
7. Izdela se predlog PUP z odlokom, ki ga nato obravnava odbor za gospodarstvo ter dokončno sprejme občinski svet.
5. člen
Za izdelavo osnutka in predloga PUP iz 2. in 6. točke prejšnjega člena, se pridobijo naslednje smernice in soglasja:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava RS, Veterinarska inšpekcija, Izpostava Tolmin;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS, za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Nova Gorica;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za varstvo narave, izpostava Nova Gorica, Cankarjeva 62 (VGP Nova Gorica in PUH Ljubljana);
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, Tumov drevored 17;
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS, za ceste, Ljubljana;
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Gorica, Delpinova 16;
– Zavod za ribištvo Ljubljana oziroma Ribiška družina Tolmin;
– Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije, p.o., Poslovna enota Tolmin, Zalog 11;
– ELES – Elektro Slovenija, Erjavčeva 20, Nova Gorica;
– Komunala Tolmin, Poljubinj 89, Tolmin;
– Telekom Slovenije, p.o., PE Nova Gorica, Kidričeva 17;
– morebitne dodatne smernice in soglasja, za katere se pokaže potreba v postopku.
6. člen
Smernice in soglasja morajo izdajatelji posredovati na podlagi pismene zahteve v tridesetih dneh po prejemu, v nasprotnem primeru se smatra, da v tem postopku nima pogojev pri predvidenih posegih v prostor.
7. člen
Skladno s 3. točko 4. člena tega programa priprave se izdelajo naslednje strokovne osnove:
– Kobarid – prometna mreža in obvoznice;
– Kobarid center, ki obsega tudi ureditev območja tržnice in večnamenskega prostora v okolici zdravstvenega doma ter ureditev javnega parkirišča v Stresovi ulici;
– Kobarid – Volaričeva vzhod in zahod – ažuriranje veljavnih strokovnih osnov;
– Kobarid – območje ob Mučeniški ulici, namenjeno pretežno stanovanjski pozidavi;
– Kobarid – nepozidan del indus cone;
Naslednje strokovne osnove se izdelajo v času veljavnosti PUP v primeru, da se v planskih dokumentih predvideni programi pokažejo primerni za obdelavo s pridobitvijo zainteresiranega investitorja:
– Kobarid – območje Frnaže, namenjeno gradnji bencinskega servisa in pretežno oskrbni in storitveni dejavnosti;
– Kobarid – Svino – območje “Pri štalah”, namenjeno pretežno oskrbni in storitveni dejavnosti
III. POTREBNA VSEBINA IN OBSEG PUP
8. člen
PUP za območje naselja Kobarid se pripravi v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 ter 44/97) in s podzakonskim navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
9. člen
PUP za območje naselja Kobarid zajema katastrsko občino Kobarid in del katastrske občine Svino (območje med reko Idrijo in magistralno cesto M 10-10) in se prikaže na naslednjih grafičnih osnovah:
– tematski prikazi na karti 1:50 000;
– osnovni prikazi na PKN in TTN 1:5000;
– Ureditveno območje Kobarida 1:1000.
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS, in začne veljati takoj po objavi.
Št. 352-21/97
Kobarid, dne 11. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti