Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

63. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice – Kangler, stran 59.

Občinski svet občine Slovenske Konjice je na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in po 13. členu statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) na seji dne 27. 11. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice – Kangler
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice – Kangler, ki ga je izdelal Razvojni center–Planiranje d.o.o. Celje pod številko projekta 46/1997 in je sestavni del tega odloka.
2. člen
Spremembe in dopolnitve ZN prenove Starega mestnega jedra Slovenske Konjice – Kangler vsebujejo:
– Tekstualni del
– Grafične priloge in
– Soglasja in mnenja
– Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor pri Občini Slovenske Konjice z dne 10. 7. 1997,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– št. dop. 3-3/77/153/1-97/sš-360 z dne 15. 7. 1997,
– Elektro Maribor, PE Elektro Slovenska Bistrica – mnenje št. dop. 229 z dne 17. 7. 1997,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje,
– (št. dop. 02-1942/2-97-gd z dne 24. 7. 1997),
– Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice (št. soglasja 1471 z dne 5. 8. 1997),
– RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS enota Celje, Izpostava Slovenske Konjice, št. dop. 52600-034/97-0606 z dne 18. 8. 1997,
– RS Ministrstvo za obrambo inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – Izpostava Celje, št. 40/1-S-370 05/8-97/MM-119 z dne 25. 8. 1977.
II. MEJE OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Območje obravnave obsega parcelne številke 86/1 in 88/1 v skupni površini 675 m2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Območje obravnave se nahaja med tržnico in Starim trgom v Slovenskih Konjicah.
Lastnika kompleksa Stari trg 6–8 nameravata ponovno izgraditi nekdanji dvoriščni objekt in obnoviti celoten kompleks za potrebe svoje dejavnosti in tako tudi prispevati svoj delež k obnovi starega trškega dela Slovenskih Konjic.
Predvideni posegi so:
– ponovna izgradnja dvoriščnega objekta v dimenzijah, ki ne bodo posegale na asfaltirano parkirišče,
– izgradnja veznega hodnika med glavnim in dvoriščnim objektom,
– ureditev dvorišča.
Pritličje objektov bo namenjeno poslovni dejavnosti, trgovini, nadstropje pa poslovni dejavnosti oziroma stanovanju.
IV. URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
5. člen
Pogoji za urbanistično in arhitekturno urejanje so naslednji:
Objekt bo oblikovan okolju primerno. Streha bo dvokapnica v podobnem naklonu kot glavni objekt ob ulici (38-42°), kritina opečna. Vezni hodnik širine od 4–5 metra bo imel enokapno streho.
Fasada bo ometana, barva fasade bo določena v PGD, okna bodo podobnih razmerij kot okna na fasadi glavnega objekta.
Strešna okna bodo na strešini, ki gleda na dvorišče.
Zidan zid, ki bo zapiral dostop na dvorišče, bo višine cca 2.00 metra, zidan in ometan, vrata: kovano železo.
6. člen
Pogoji za prometno urejanje so:
Območje je prometno urejeno. Napajanje objekta bo preko tržnice z zahodne strani do vrat na zahodni fasadi objekta. Parkiranje za stranke je možno na parkirnih površinah izven dvorišča.
Peš dostopi bodo s Starega trga.
7. člen
Pogoji glede komunalnega urejanja so:
Pogoji komunalnega in energetskega urejanja so opredeljeni v projektu zazidalni načrt prenove starega mestnega jedra Slovenske Konjice (RC Planiranje št. proj. 13/85, odlok Uradni list SRS, št. 35/85).
Pogoji komunalnega in energetskega urejanja ostanejo nespremenjeni, če v nadaljevanju niso spremenjeni oziroma dopolnjeni.
8. člen
Elektro omrežje
Podzemni NN vod poteka na zahodni strani obravnavanega objekta, oddaljen ca. 7,5 metra. Vsi priključki na elektroomrežje so možni v skladu s pogoji upravljalca.
9. člen
Vodovodno omrežje
Na obravnavanem območju je komunalno podjetje Slovenske Konjice upravljalec vodovodnega omrežja.
Obstoječi vodovodni sistem, ki služi bližnjim objektom že v sedanjih razmerah večkrat ne zadošča dejanskim potrebam, po zagotavljanju zadostnih količin pitne vode, v smislu nemotene oskrbe z vodo. Za zagotavljanje zahtevanih kriterijev interne hidrantne mreže, si lahko investitor izvede interni hidrantni sistem s priključkom Ø 63 mm, ki se uporablja le v primeru požara. Najbližji nadzemni hidrant se nahaja v oddaljenosti 50 m, s tlaki 4 bare.
Investitorju se dopušča izvedba vodovodnega priključka za oba predvidena objekta premera 3/4", ki pogojuje in omejuje pogoje obratovanja poslovnih in ostalih dejavnosti. Mesto priključitve je razvidno iz priložene grafične priloge.
V smislu zahteve izdanega soglasja s strani požarnega inšpektorata se eventualno zahtevano predvideno hidrantno omrežje na območju gradnje izvede iz cevovoda Ø63 mm/10 bar, kolikor je obstoječi nadzemni hidrant s svojim delovnim radijem preveč oddaljen od predvidenih objektov.
Vsa križanja predvidenih vodovodov z ostalimi energetskimi in komunalnimi vodi, ter s prometnimi oziroma asfaltnimi površinami, bodo izvedena z ustrezno zaščito, ki bo detajlneje razvidna in obdelana v tehnični dokumentaciji za vodovod območja gradnje (faza PGD, PZI).
10. člen
Kanalizacijsko omrežje
Na obravnavanem območju je Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice upravljalec kanalizacijskega omrežja. Na območju predvidene gradnje je kanalizacija delno izgrajena. V ta namen je potrebno za to območje urediti kanalizacijo v ločenem sistemu. Meteorne odpadne vode se vodijo preko peskolovov in lovilcev olj in maščob ter bencina, ter dalje skupaj s sanitarnimi odplakami v javno kanalizacijo. Sanitarne odpadne vode iz objektov se vodijo preko ustrezno dimenzionirane pretočne greznice. Predlaga se izvedba nove greznice na lokaciji obstoječe greznice, ki je razvidna iz grafične priloge.
Vse tehnološke odpadne vode iz posameznih objektov se ustrezno prečistijo, prav tako se ločeno prečistijo sanitarne vode iz objektov. Vsi iztoki odpadnih vod iz objektov predčiščenja morajo po kvaliteti ustrezati zakonsko določenim minimalnim kriterijem kvalitete iztoka za izpuste v javno kanalizacijo. Vsak večji onesnaževalec s tehnološko odpadno vodo mora skladno z izdanim soglasjem, s strani pristojen izpostave MOP – pristojne vodnogospodarskega podjetja “VGP Drava” na svojem zemljišču in na svoje stroške izgraditi z vodnogospodarskim soglasjem zahtevano stopnjo mehanskega in biološkega dela čiščenja tehnološke odpadne vode. Vse tehnološke odpadne vode in sanitarne vode se po ločenem prečiščenju skupaj vodijo po kanalizaciji vse do iztoka v obstoječo kanalizacijo. Mesto priključitvenega jaška in niveleta se definirata s strani JKP na terenu.
Dimenzioniranje glavne meteorne kanalizacije v območju gradnje, mora nujno upoštevati celotno gravitacijsko padavinsko območje, ki zapade na projektirani odsek.
Za meteorne vode iz strešin se zahteva čiščenje preko peskolovnih jaškov, ki se ustrezno dimenzionirajo.
Vsa križanja predvidenih kanalskih vodov z ostalimi energetskimi in komunalnimi vodi, ter s prometnimi oziroma asfaltiranimi površinami, se izvedejo z ustrezno zaščito, ki bo detajlneje razvidna in obdelana v tehnični dokumentaciji za kanalizacijo območja (faza PGD, PZI).
11. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objekta bo ali na lahko plinsko olje ali na plin iz plinske cisterne. Lokacija plinske cisterne mora biti v skladu s Pravilnikom o utekočinjenem naftnem plinu (Tehnični predpisi o utekočinjenem naftnem plinu, Uradni list RS, št. 22/91).
Dolgoročno, ko bo izgrajeno plinsko omrežje mesta, bodo objekti priključeni na omrežje.
Kolikor pogojev ni možno doseči, je ogrevanje potrebno urediti drugače.
12. člen
Zbiranje odpadkov
Zbiranje odpadkov bo ločeno: organski odpadki, papir, kovine in morebitni posebni odpadki.
V. REŠITVE VAROVANJA OKOLJA
13. člen
Varstvo okolja
Nove dejavnosti v objektu ne smejo vplivati na spremembe v okolju, ki bi poslabšale obstoječe bivalne kakovosti. Ker območje predstavlja mestno središče, kjer se mešajo mestotvorne in stanovanjske funkcije, je za nestanovanjske dejavnosti potrebno odrediti posebne pogoje (čas obratovanja...).
14. člen
Hrup
Območje obranave sodi v II. stopnjo varstva pred hrupom. Za II. območje veljajo mejne ravni hrupa: dnevna raven 55 dB(A), nočna raven 55 dB(A) in konične ravni.
Dnevna raven 75 dB(A), nočna raven 65 dB(A).
Hrup ne sme presegati zakonsko veljavnih ravni hrupa.
15. člen
Zrak
Dejavnost in ogrevanje objektov ne smejo prekomerno onesnaževati zraka. Kot energetski vir ogrevanja je predvideno ali kurilno olje ali plinska cisterna do faze plinifikacije območja. Vsi izpusti v zrak morajo biti prečiščeni skladno z veljavnimi predpisi.
16. člen
Požarna varnost
Objekt se nahaja v strnjenem delu starega mestnega jedra in se stika z drugimi objekti. Objekti so prometno dostopni z vzhodne strani s Starega trga in z zahodne strani preko tržnice. Vodovodno omrežje je izgrajeno, prav tako hidrantno. Prostori za evakuacijo so možni na tržnico na zahodu ali na trg na vzhodu objekta.
Na osnovi izračuna požarne obremenitve je potrebno pri projektiranju upoštevati takšne materiale in naprave, ki so varne pred požarom, zaradi stika s sosednjim objektom je potrebno izvesti požarni zid.
Prometne in delovne površine za intervencijska vozila so po obstoječih dovozih in parkirnih površinah.
VI. DRUGI POGOJI POMEMBNI ZA IZVEDBO
17. člen
Tolerance
Tolerance v dimenzijah tlorisnih gabaritov so dopustne v okviru mej funkcionalnega zemljišča. Tolerance pri višini gabarita so dopustne do +10 centimetrov.
VII. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Spremembe in dopolnitve ZN so stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri Občini Slovenske Konjice.
19. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka izvaja urbanistična inšpekcija.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35200/0017/97
Slovenske Konjice, 27. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost