Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

87. Odlok o dajanju soglasja k cenam proizvodov javnih dobrin in storitev, stran 83.

Na podlagi 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 9. člena odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije (Uradni list RS, št. 28/96, 31/97 in 68/97) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na 26. seji dne 18. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o dajanju soglasja k cenam proizvodov javnih dobrin in storitev
1. člen
S tem odlokom se določi ukrep določitve cen in pridobitev soglasja k cenam proizvodov javnih dobrin in storitev v Občini Škofja Loka in način pridobitve soglasja k spremembi cen proizvodov javnih dobrin in storitev, ki se v Občini Škofja Loka zagotavljajo z gospodarskimi javnimi službami, določenimi v 2. členu odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije (Uradni list RS, št. 28/96, 31/97 in 68/97).
2. člen
Najvišje cene proizvodov javnih dobrin in storitev na območju Občine Škofja Loka določi Občinski svet občine Škofja Loka s sklepom.
Soglasje k spremembi cen iz 1. člena tega odloka daje župan Občine Škofja Loka. Preden da soglasje k spremembi cen, mora župan od občinskega sveta pridobiti mnenje o spremembi cen in podati ustrezno obrazložitev.
3. člen
Cene javnih dobrin in storitev, določenih na podlagi 2. člena tega odloka in postopek za spremembo cen morajo obvezno upoštevati in spoštovati vse fizične in pravne osebe, ki na območju Občine Škofja Loka izvajajo gospodarske javne službe (v nadaljevanju: izvajalci) in uporabniki.
Če uporabniki utemeljeno menijo, da cene, ki se jim zaračunavajo niso v skladu s tem odlokom, imajo tudi po tem aktu zagotovljeno varstvo svojih pravic. Uporabniki lahko, sklicevaje na to določbo, vlagajo pritožbe na pristojno (tržno) inšpekcijo, občino ali podajo pobude na naslov sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
Sprememba cen
4. člen
Izvajalci morajo najmanj trideset dni pred želeno spremembo cen proizvodov javnih dobrin in storitev na naslov župana nasloviti vlogo, ki mora vsebovati:
– naziv in sedež izvajalca s predložitvijo odločbe upravne enote o opravljanju dejavnosti,
– ceno po vrstah storitve in vrstah porabnikov, veljavno na dan vloge, ki temelji na uradnem soglasju ali dovoljenju,
– navedba območja, kjer se uporablja veljavna cena,
– predlog nove cene z navedbo storitve in predlagani datum uveljavitve,
– analizo strukture predloga nove cene (elementi in ceno po vrstah storitev, ki jo plačujejo posamezni porabniki s prikazom tudi raznih prispevkov in taks),
– pregled prihodkov in odhodkov ter njihovo strukturo za storitev za katero se vlaga zahtevek za obdobje preteklih treh let do datuma vložitve (če izvajalec opravlja storitev krajše obdobje, pa za celotno obdobje opravljanja),
– navedba vseh storitev, ki jih izvajalec (podjetje) opravlja kot gospodarsko javno službo in pregled prihodkov in odhodkov ter njihovo strukturo za te storitve za preteklo obdobje treh let do datuma vložitve,
– bilanco uspeha in bilanco stanja za dve leti pred letom za katero izvajalec vlaga zahtevek za spremembo cene.
Če se ugotovi, da vloga ni popolna, se v pozivu na dopolnitev vloge izvajalcu določi rok, v katerem mora izvajalec vlogo dopolniti. Če izvajalec v roku in na način, ki je določen v pozivu vloge ne dopolni, se šteje, da vloga ni bila vložena. O pravilni in popolni vlogi mora župan odločiti v roku tridesetih dni.
5. člen
Izvajalci lahko spremenijo cene proizvodov javnih dobrin in storitev le na podlagi vloge in pridobljenega soglasja župana Občine Škofja Loka.
Cene proizvodov javnih dobrin in storitev se lahko spremenijo linearno največ za odstotek, ki ne presega odstotek rasti cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih v obdobju šestih mesecev pred vlogo za povišanje.
Rast cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih se ugotavlja na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.
6. člen
Nadzor nad upoštevanjem določb tega odloka glede spoštovanja dovoljenih cen in obračunavanja pri izvajalcih opravlja pristojna inšpekcija.
Prehodne in končna določba
7. člen
Izvajalci, ki pridobijo pozitivno soglasje, so zavezani spoštovati tudi odredbo pristojnega ministrstva o pošiljanju obvestila o spremembi cen ali drug soroden predpis, ki ureja to področje.
8. člen
Izvajalci na območju Občine Škofja Loka, ki obračunavajo cene proizvodov javnih dobrin in storitev, ki brez obračunanega prometnega davka presegajo najvišje cene, določene v sklepu občinskega sveta, so dolžni cene uskladiti najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi sklepa ali postopati po določbah 4. člena tega odloka.
Finančna sredstva, ki jih je izvajalec pridobil iz naslova neupravičenega obračunavanja cen in taka ugotovitev tudi izhaja iz odločbe pristojne inšpekcije, mora izvajalec v roku osmih dni po pravnomočnosti odločbe nakazati na žiro račun Občine Škofja Loka in s tem postanejo prihodek proračuna.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-73/94
Škofja Loka, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost