Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

102. Odlok o grbu in zastavi Občine Zavrč, stran 93.

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in na podlagi 8. člena statuta Občine Zavrč je Občinski svet občine Zavrč na seji dne 27. 9. 1997 sprejel
O D L O K
o grbu in zastavi Občine Zavrč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Zavrč (v nadaljevanju: simboli), ki predstavljata identitetna simbola Občine Zavrč in označujeta pripadnost lokalni skupnosti.
Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odloka, z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Zavrč.
2. člen
Izvirniki identitetnih simbolov se hranijo v arhivu Občine Zavrč.
3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne sme zavarovati in uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev.
4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega odloka je odgovoren tajnik občinske uprave, ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izdaje odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb ter opravlja druga strokovno-administrativna opravila.
5. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena predložiti pri občinski upravi Občine Zavrč v dveh izvodih.
6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba sama za določen namen ali določi rok, do katerega je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma v dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali če s svojim ravnanjem škodi ugledu Občine Zavrč.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan Občine Zavrč.
7. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Občini Zavrč, predvsem pa tisti, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje določenih nalog iz pristojnosti Občine Zavrč, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov v določenih primerih ali prostorih, zlasti pa:
1. v njihovi firmi ali imenu,
2. v njihovem zaščitnem znaku,
3. v obliki našitkov ali značk na društvenih praporih, delovnih oblekah-uniformah,
4. v propagiranju proizvodov v sredstvih javnega obveščanja,
5. v priznanjih, ki jih podeljujejo,
6. v obliki spominkov ali značk.
Dovoljena je uporaba simbolov izključno v celoti.
II. GRB
8. člen
Opis grba Občine Zavrč:
Splošno: grb Občine Zavrč ima v ščitu na modro srebrnem, rdeče krito graščino, ki stoji na zelenem griču, v katerem je spodaj zlata grozdna preša.
Blazon: grb Občine Zavrč je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Ščit je ločno deljen v modro in zeleno polje tako, da slednje predstavlja grič, na katerem stoji enonadstropna srebrna graščina z rdečimi strehami; v sredini spredaj stoji s piramidasto, enkrat prekinjeno streho kriti stolpič; naslonjen je na osrednjo, s trapezno oblikovano streho krito steno poslopja; to je na obeh straneh simetrično naslonjeno na čela stranskih, v čop kritih traktov; vsa graščina ima dva enaka niza pravokotnih oken s tem, da je v stranskih čelih in v stolpiču po eno okno, v osrednji steni pa na vsaki strani po dve.
Spodaj je v zelenem zlata grozdna preša na slemen, pod katerim je v srebrnem košu rdeč trtni grozd; nadesni je na sleme, po slemenskem vretenu obešen srebrni vrtilni kamen; pod prešno klado je rdeči vinski polič.
Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v narisu, v črno-belem odtisu, v heraldični šrafuri, v pečatni grafiki in v barvah skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka.
9. člen
Grb občine se uporablja:
1. v pečatu in žigu ter v ostalih znakih občinskih organov Občine Zavrč,
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na svečanih sejah občinskega sveta, na listinah, vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporabljajo funkcionarji Občine Zavrč,
3. na plaketah in drugih priznanjih občine,
4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
10. člen
Grb občine se uporablja:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov,
2. na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,
3. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom.
11. člen
Če se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske občine ali tuje države ali občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine ali tuje države ali občine.
Če se grb uporablja skupaj z drugima grboma oziroma znakoma, mora biti na sredini.
Če se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je:
1. v sredini kroga – kadar so grbi ali znaki razvrščeni v krogu,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi ali znaki razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone – kadar so grbi ali znaki razvrščeni v koloni,
4. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi ali znaki razvrščeni v skupine.
Če se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije, se uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
12. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan ali po zunanjosti neprimeren za uporabo. Ni ga dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim mirom, tako da se krni ugled Občine Zavrč.
III. ZASTAVA
13. člen
Splošno: zastava Občine Zavrč je zelene in rumene barve z atributom iz občinskega grba, zlato grozdno prešo na njenem prvem rumenem polju.
Opis: zastavina ruta je pravokotne oblike, razmerje višine »H« proti dolžini »L« je 1:2,5 (ena proti dve celi in pet desetin) s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela.
V sredinski horizontali prvega kvadratnega dela zastavine rute lebdi v zelenem atribut iz občinskega grba: zlata grozdna preša »na kamen«; celotni atribut ne sme biti nižji od 2/3 višine zastavine rute in ne višji od 8/10 imenovane višine; njen drugi del je horizontalno deljen na tri enako široke barvne proge, od katerih sta prvo in tretje polje rumene barve, drugo oziroma srednje polje pa je zeleno.
Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih barv, so sestavni del tega odloka.
14. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža občine.
Zastava se izobesi:
1. ob prazniku Občine Zavrč,
2. ob komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena,
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V tem primeru se zastava izobesi tudi na drugih javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastave občine izobesijo tudi na drugih zgradbah v skladu z določbami tega odloka.
Zastava občine se izobesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, v katerih se sklepajo zakonske zveze.
Zastava se lahko izobesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon.
Občani lahko izobesijo občinsko zastavo ob državnem prazniku, prazniku občine ali lokalne skupnosti.
V primeru žalovanja pa se zastava izobesi na pol droga.
15. člen
Zastave se izobesijo v času praznikov in prireditev, navedenih v 14. členu tega odloka in se odstranijo najkasneje v štiriindvajsetih urah po tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
16. člen
Če je zastava Občine Zavrč izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani, izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave druge slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku predstavnika druge občine oziroma države.
Če je zastava izobešena skupaj z dvema ali več zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Zavrč postavljen pred drogovi teh zastav.
Če je zastava izobešena skupaj z drugima dvema zastavama, mora biti zastava Občine Zavrč v sredini.
Če je zastava izobešena z več drugimi zastavami, je zastava Občine Zavrč:
1. če so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga,
2. če so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini polkroga,
3. če so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone,
4. če so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani,
5. če so zastave razvrščene v skupini – na čelu skupine.
Določbe o izobešanju veljajo le za izobešanje zastav na območju Občine Zavrč.
Če se zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za način izobešanja določbe zakona.
17. člen
Zastavo izobešamo na vertikalni drog oziroma na njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom (horizontalno) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj.
Če je zastava napeta ali pripeta poševno, kot med njenim spodnjim robom in ravnino (horizontalno) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj.
18. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled Občine Zavrč.
IV. NADZOR
19. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje tajnik občinske uprave Občine Zavrč.
V. KAZENSKA DOLOČBA
20. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo,
4. uporablja grb ali zastavo v nasprotju s tem odlokom ali tako, da krni ugled Občine Zavrč.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
21. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo različne oblike simbolov Občine Zavrč, morajo v roku enega leta uporabo prilagoditi določilom tega odloka.
22. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja z dnem objave v Uradnem listu.
Št. 012-36/97
Zavrč, dne 12. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zavrč
Ivan Pongrac l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti