Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

56. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota, stran 51.

Na podlagi 1., 2., in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 3 in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95, 21/96 in 8/97) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 18. decembra 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
Drugi odstavek 3. člena odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 34/96) se spremeni tako, da se na koncu doda besedilo »Ta določba se smiselno uporablja tudi za tarifno številko 1.«.
2. člen
V poglavju II. Posebni del – tarifa komunalnih taks se pod Tarifno številko 1 (uporaba javnih površin) spremeni točka 1.2.4. tako, da glasi:
»1.2.4. za gradbišča, prekope in druge
začasne namene za vsak m2 dnevno      4 točke«
3. člen
V pojasnilih k tarifni številki 1 se črta celotna alinea c).
4. člen
V pojasnilih k tarifni številki 1 se alinea d) spremeni v c) in glasi:
»c) Taksa za namene gradbišča, prekopov in drugih začasnih namenov se ne plača, če je investitor mestna občina, mestna četrt, krajevna skupnost, v izjemnih primerih pa tudi javno podjetje ali javni zavod, katerega ustanovitelj je Mestna občina Murska Sobota. Minimalni znesek preračunan v število točk za to tarifno postavko znaša 450 točk. Za uporabo zemljišč v namene gradbišča do 3 mesecev se taksa obračuna po navedeni tarifi, za obdobje nad 3 mesece pa je taksna tarifa 6 točk/m2/dan.«
5. člen
V pojasnilih k tarifni številki 1 (uporaba javnih površin) se črka alinee e) spremeni v d).
6. člen
V pojasnilih k tarifni številki 1 (uporaba javnih površin) se za novo elineo d) doda nova alinea e) z naslednjo vsebino:
»e) minimalni znesek preračunan v število točk za tarifne postavke pod številko 1.2.1, 1.2.2. in 1.4. znaša, za površine do 10 m2, 300 točk, za površine nad 10 m2, pa 400 točk.«
7. člen
V pojasnilih k tarifni številki 1 (uporaba javnih površin) se za novo alineo e) doda nova alinea f) z naslednjo vsebino:
» f) Za uporabo javnih površin za prireditve za profitne namene je taksni zavezanec organizator prireditve.«
8. člen
V poglavju II. Posebni del – tarifa komunalnih taks se pod Tarifno številko 2 (reklamni objekti) spremeni točka 2.2. tako, da glasi
»2.2. elektronske table in drugi svetlobni napisi
– do 2 m2 letno        2.500 točk
– nad 2 m2 letno       3.500 točk«
9. člen
V pojasnilih k tarifni številki 2 (reklamni objekti) se alinea b) spremeni tako, da glasi:
»b) Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične osebe, ki izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje, oziroma taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov oziroma površin na katerih je taksni predmet.«
10. člen
V pojasnilih k tarifni številki 2 (reklamni obejkti) se alinea d) spremeni tako, da glasi:
»d) Za taksni predmet se ne šteje ena zakonsko obvezna označba firme, ena označba poslovne enote, en seznam predmeta poslovanja družbe oziroma samostojnega podjetnika in ena reklamna tabla. Vsaka nadaljnja označba šteje za reklamni napis.«
11. člen
V pojasnilih za taksno tarifo 2 (reklamni objekti) se za alineo d) doda alinea e) in f), ki glasita:
»e) Za taksni predmet se ne štejejo usmerjevalne table, razen prve postavitve ene table. Lokacija, oblika in velikost usmerjevalne table je določena z odlokom o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Mestne občine Murska Sobota.
f) Pri taksni tarifi št. 2.2.– elektronske table in drugi svetlobni napisi, se smatra, da so s podanim številom točk obremenjene tiste reklamne table, ki propagirajo izdelke, proizvode in storitve lastnikov reklamnih tabel oziroma objektov kjer so pritrjeni. V nasprotnem primeru, reklamiranje oziroma propagiranje tujih (ne lastnih) proizvodov, izdelkov in storitev, pa so taksne obremenitve večje in sicer 10.000 točk/letno za eno elektronsko tablo in drugi svetlobni napis.«
12. člen
V poglavju II. Posebni del – tarifa komunalnih taks se pod besedilo »tarifna številka 3 (igralna sredstva in glasbeni avtomati)« zamenja z besedilom »tarifna številka 3 (igralna sredstva)«.
13. člen
V poglavju II. Posebni del – tarifa komunalnih taks se pod Tarifno številko 3 (igralna sredstva) črta točka 3.1..
14. člen
V poglavju II. Posebni del – tarifa komunalnih taks se pod Tarifno številko 3 (igralna sredstva) spremeni točka 3.2. v 3.1. tako, da glasi:
»3.1. za igralne avtomate in druga igralna sredstva v javnih lokalih
za elektronske igralne aparate in ostala igralna sredstva
za vsak kos, letno      3.000 točk«
15. člen
V pojasnilih k tarifni številki 3 (igralna sredstva) se besedilo alinee d) zamenja z naslednjo vsebino:
»d) Za igralna sredstva se štejejo tista, ki ne podleže- jo določilom zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95).«
16. člen
Na koncu pojasnil pod tarifno številko 3 (igralna sredstva) se doda besedilo z naslednjo vsebino:
»Za vse tarifne številke velja:
1. za taksne tarife, ki imajo izračun takse po dnevih, se upoštevajo koledarski dnevi,
2. za taksne tarife, ki imajo izračun takse na leto, se v primeru časovno krajše uporabe taksnih predmetov, taksa ustrezno preračuna.«
17. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 417-2/96
Murska Sobota, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost