Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

89. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, stran 84.

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93 do 70/97) in 52. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/95 in 17/96) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na redni seji dne 18. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave se dopolni drugi odstavek 3. člena tako, da se za besedilom:
“3. oddelek za okolje in prostor” doda:
“v katerem je organiziran režijski obrat”.
2. člen
V 6. členu se črtajo 5., 6., 13., 14., 15., 16., 17., 18. alinea.
3. člen
Doda se drugi odstavek 6. člena, ki glasi:
“Režijski obrat opravlja naslednje naloge:
– gospodari s stavbnimi zemljišči v skladu z zakonom o stavbnih zemljiščih,
– ugotavlja javni interes za pridobitev zemljišč za potrebe občine,
– vodi evidenco stavbnih zemljišč,
– vodi evidenco zavezancev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
– obračunava višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in izvaja nadzor nad plačili,
– obračunava višino komunalnega prispevka, izdaja ustrezne odločbe, vodi evidenco o izdanih odločbah in plačilih komunalnega prispevka,
– obračunava in vodi evidenco komunalnih taks ter izdaja ustrezne odločbe,
– pripravlja in vodi investicije ter upravlja in gospodari z infrastrukturnimi objekti, napravami ipd.,
– vodi kataster infrastrukturnih objektov gospodarskih javnih služb,
– ureja javne poti in poti za pešce,
– ureja javna parkirišča,
– vzdržuje javne zelenice,
– izvaja manjša popravila na občinskih cestah in drugih občinskih objektih,
– vzdržuje nepremičnine v lasti občine,
– izvaja komunalno-redarstveni nadzor,
– po določilih občinskih odlokov in v okviru teh pooblastil skrbi za javni red in mir v občini,
– opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
– skupaj s krajevnimi skupnostmi organizira zimsko službo,
– vodi evidenco poslovnih prostorov, izvaja operativne naloge v zvezi z oddajo poslovnih prostorov v najem, vodi evidenco plačanih najemnin.”
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se prvi stavek dopolni tako, da se pred piko doda besedilo:
– ”režijski obrat vodi vodja režijskega obrata.”
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-113/97
Šmarje pri Jelšah, dne 19. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

AAA Zlata odličnost