Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

95. Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Vojnik, stran 87.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in statuta Občine Vojnik je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 18. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah Občine Vojnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa dejavnosti, ki so v Občini Vojnik (v nadaljevanju: občina) opravljajo kot gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) in določa način njihovega izvajanja.
Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.
2. člen
Obvezne javne službe so:
– oskrba s pitno vodo,
– oddajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gasilska služba.
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Izbirne javne službe so:
– oskrba naselij s plinom,
– oskrba naselij s toplotno energijo,
– urejanje javnih parkirišč,
– javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin,
– javni medkrajevni promet, ki obsega javni prevoz v naseljih z javnimi prevoznimi sredstvi,
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost, ki obsega pogrebne storitve tudi v zvezi z opepeljevanjem in oddajanjem grobnih prostorov v najem,
– urejanje lokalnih cest,
– upravljanje tržnic in živilskih sejmov,
– krasitev trgov in naselij,
– gospodarjenje z javnimi objekti,
– komunalno informacijski sistem,
– plakatiranje in obveščanje,
– požarno preventivna služba,
– urejanje prometne in neprometne signalizacije,
– deratizacija in dezinfekcija,
– odvoz nepravilno parkiranih vozil,
– taksi služba,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin.
II. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi zakonov in njihovi podlagi izdanih predpisov tega odloka in odlokov, ki jih občinski svet sprejema za izvajanje ene ali več javnih služb.
Z odlokom o izvajanju javne službe se določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovno opravljanje službe po vrstah in številu izvajalcev;
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev;
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– pravice in obveznosti uporabnikov;
– vire financiranja in način njihovega oblikovanja;
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe, ki so lastnina občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa;
– pogoje in način javne posebne in podrejene rabe objektov in naprav, namenjenih za izvrševanje službe;
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.
Občina zagotavlja gospodarske javne službe skladno s 2. členom tega odloka v naslednjih oblikah.
4. člen
V režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo:
– za urejanje javnih parkirišč,
– za krasitev mesta in naselij,
– za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin.
5. člen
V javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne, oziroma če to ni njihov cilj:
– požarno-reševalna in tehnična služba.
6. člen
V javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje in odlaganje komunalnih odpadkov z javno snago in čiščenjem javnih površin,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– oskrba naselij s plinom,
– oskrba naselij s toplotno energijo,
– javna razsvetljava v naselju, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin.
7. člen
Koncesija se razpisuje za naslednje gospodarske javne službe:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– urejanje lokalnih cest,
– taksi služba,
– javni medkrajevni promet,
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
– gospodarjenje z javnimi objekti,
– monitoring varstva okolja in
– deratizacija in dezinfekcija,
– odvoz nepravilno parkiranih vozil,
– za upravljanje tržnic in živilskih sejmov,
– za plakatiranje in nameščanje reklamnih panojev,
– oskrba naselij s plinom,
– oskrba naselij s toplotno energijo,
– urejanje in oddajanje prireditvenih prostorov v najem,
– urejanje in oddajanje športnih rekreacijsih objektov v najem,
– upravljanje in izgradnja kabelskorazdelilnega sistema,
– javna razsvetljava v naselju, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
8. člen
Javne službe, ki se zagotavljajo z vlaganjem javnega kapitala v dejavnosti oseb zasebnega prava so:
– upravljanje tržnice in živilskih sejmov,
– komunalno informacijski sistem.
9. člen
Kadar je to iz razlogov smotrnosti in koristi Občine Vojnik primerno, se Občina Vojnik lahko povezuje z drugimi občinami v enotne funkcionalno in prostorno zaokrožene oskrbovalne sisteme opravljanja gospodarskih javnih služb. Razmerja med občinami se uredijo s posebno pogodbo.
Strokovno tehnične, organizacijske in pospeševalne funkcije javnih služb opravljata strokovna služba občine.
10. člen
Strokovno tehnične, organizacijske in pospeševalne funkcije javnih služb opravljata strokovna služba občine in sicer so naloge te službe naslednje:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
– koordiniranje razvoja in priprava planskih dokumentov,
– vodenje postopkov, razpisovanje in oddajanje koncesij,
– strokovni nadzor nad izvajalci javnih služb,
– informiranje in vzdrževanje informacijske baze za potrebe gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij in dovoljenj za posege v prostor in za priključitev na infrastrukturne objekte,
– financiranje gospodarskih javnih služb,
– ustanavljanje javnih podjetij in javnih gospodarskih zavodov ter drugih občinskih podjetij,
– upravljanje teh podjetij in zavodov ter strokovno in poslovno povezovanje izvajalcev gospodarskih javnih služb,
– oblikovanje in vodenje razvojnih projektov in
– financiranje ter investiranje na področju gospodarskih javnih služb.
11. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
– z neposrednim zaračunavanjem storitev,
– s ceno javnih dobrin (komunalna taksa, tarifa...),
– z lokalnim komunalnim davkom, požarnim davkom in takso,
– z izdajanjem vrednostnih papirjev,
– z nakupom in prodajo vrednostnih papirjev,
– z najemninami,
– iz prihodkov javnega gospodarskega zavoda, javnega podjetja, koncesionarja ali osebe zasebnega prava, ki zagotavljajo javno službo,
– iz proračunskih sredstev občine,
– iz posojila,
– iz ostalih sredstev.
III. VARSTVO UPORABNIKOV
12. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki ga imenuje občinski svet. Svet za varstvo uporabnikov je sestavljen iz predstavnikov uporabnikov javnih dobrin. Podrobnejšo sestavo in delovno področje določa akt o ustanovitni sveta. Svet za varstvo uporabnikov šteje 5 članov.
13. člen
Svet za varstvo uporabnikov:
– varuje interese uporabnikov in daje strokovnemu organu predloge s področja javnih služb,
– zastopa interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav, v razmerju do organov občine,
– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na pomanjkljivosti in predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali drugimi akti o delu in poslovanju.
14. člen
Strokovni organ občine je dolžan obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov in ga o svojih stališčih in ukrepih obvestiti najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejel njegovo pripombo ali predlog.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Do sprejetja odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb iz 3. člena taga odloka le-te izvajajo izvajalci, določeni po prejšnjih predpisih. Razmerja med občino in izvajalcem se uredijo s pogodbo.
16. člen
V primeru, da uporabniki gospodarske javne službe, organizirani v krajevni skupnosti ali različnih zasebnih, zadružnih ali drugih organizacijskih oblikah, sami financirajo izgradnjo infrastrukture za opravljanje ene od lokalnih gospodarskih služb iz 2. člena tega odloka, lahko občinski svet s sklepom prenese izvajanje lokalne gospodarske službe na to organizacijsko obliko.
Razmerje med občino in organizacijsko obliko iz prejšnjega odstavka glede izvajanja lokalne gospodarske službe javne službe se uredijo s pogodbo.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Vojnik veljati odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Celje (Uradni list RS, št. 30/94).
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1292/12-97/7
Vojnik, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost