Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

110. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih, stran 98.

Na podlagi 33. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) in drugega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
1. člen
V pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96) se 3. člen spremeni tako, da glasi:
“Plačilo staršev določi občina na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje bruto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženje družine.
V posameznem plačilnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa.
Starši plačajo največ 80% cene programa, v katerega je vključen otrok. Plačilo 80% cene je polno plačilo.
Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo programa, ki se določi po naslednji lestvici:
--------------------------------------------------------------------------------
Plačilni    Če znaša bruto mesečni dohodek      Znaša plačilo naslednji
razred        na družinskega člana           odstotek od cene
         v% od bruto povprečne plače           programa
          na zaposlenega v Republiki
       Sloveniji v preteklem koledarskem letu
--------------------------------------------------------------------------------
1.            do 20%                  15%
2.            nad 20% do 35%              20%
3.            nad 35% do 45%              30%
4.            nad 45% do 55%              40%
5.            nad 55% do 70%              50%
6.            nad 70% do 90%              60%
7.            nad 90% do 110%              70%
8.            nad 110%                 80%
--------------------------------------------------------------------------------
Ne glede na določilo četrtega odstavka tega člena lahko občina v izjemnih primerih pri določitvi plačila upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni položaj družine in:
– določi višje plačilo, kot bi izhajalo iz določitve plačila na podlagi četrtega odstavka tega člena, če ugotovi, da je dejanski socialni položaj družine bistveno boljši kot bi izhajal iz njenega izkazanega dohodka;
– določi nižje plačilo, kot bi izhajalo iz določitve plačila na podlagi četrtega odstavka tega člena, če ugotovi, da kljub večjemu izkazanemu dohodku družina živi v težkih socialnih razmerah.
Starši, ki prejemajo denarni dodatek po predpisih o socialnem varstvu, so oproščeni plačila.”
2. člen
4. člen se spremeni tako, da glasi:
“Mesečni dohodek na družinskega člana se izračuna iz letnega dohodka družine.
Letni dohodek družine je vsota vseh dohodkov in prejemkov, ki so jih družinski člani prejeli v preteklem koledarskem letu in so viri dohodnine, kot tudi osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, prejeti v obdobju preteklega koledarskega leta, razen:
– dodatka za pomoč in postrežbo;
– prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini;
– dohodkov od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo in jih pridobijo zunaj kriterijev redne zaposlitve;
– štipendij;
– otroškega dodatka.
V dohodek družine po tem pravilniku se upoštevajo preživnine do katere so upravičeni družinski člani v višini izvršljivega pravnega naslova in prejete pokojnine. Preživnina se v dohodek družine ne upošteva le v primeru, ko vlagatelj zahtevka dokaže, da je upravičenec ne prejema in da je za njeno izterjavo uveljavil razpoložljive pravne možnosti.
Izplačane preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova, ki jih izplača posamezni družinski član, se pri ugotavljanju letnega dohodka družine, odštejejo.
Dohodki od opravljanja kmetijske dejavnosti se preračunajo na podlagi katastrskega dohodka, doseženega v preteklem letu in valoriziranega s količnikom za preračun katastrskega dohodka, ki je ugotovljen in objavljen v skladu s pravilnikom o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do socialno-varstvenih dajatev in pomoči (Uradni list RS, št. 57/94) in tako preračunani povečajo za obvezne prispevke za socialno varnost. Če dohodek od kmetijske dejavnosti ustvarja več oseb, lastnikov, imetnikov pravice uporabe ali uživalcev zemljišča, ki sestavljajo eno samo gospodinjstvo, se v dohodek družine všteva sorazmerni del katastrskega dohodka, glede na število članov družine.
Kot dohodek iz dejavnosti se šteje dobiček, ugotovljen z odločbo o odmeri davka od dohodka iz dejavnosti, brez upoštevanja znižanj in olajšav, povečan za obračunane obvezne prispevke za socialno varnost zavezanca. Samostojnim ustvarjalcem na področju kulture, ki jim je priznana pravica do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, se dohodek poveča za plačane prispevke iz državnega proračuna.”
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se črtajo besede “služijo vojaški rok ali”.
4. člen
7. člen se spremeni tako, da glasi:
“Občina na podlagi podatkov o dohodkih, prejemkih in premoženju na novo določi plačilo s 1. januarjem oziroma ob sprejemu otroka v vrtec.
Občina lahko iz lastnih prihodkov, ki so namenjeni financiranju drugih nalog občine in niso namenjeni financiranju zagotovljene porabe po predpisih, ki določajo financiranje občin, zagotavlja dodatna sredstva za vrtce. V tem primeru lahko pristojni organ staršem zniža plačilo.”
5. člen
V drugem odstavku 8. člena se doda nova prva alinea, ki glasi:
“– navedbo obdobja, za katero se uveljavlja znižano plačilo,”
Dosedanja prva, druga, tretja, četrta in peta alinea postanejo druga, tretja, četrta, peta in šesta alinea.
V tretjem odstavku 8. člena se za besedami “v Republiki Sloveniji” črta pika ter doda besedilo “in potrdila o letnih zneskih preživnin in prejetih pokojnin, ki niso bile osnova za odmero dohodnine”.
6. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:
“Znižano plačilo se uveljavlja v občini, ki v skladu z 2. členom pravilnika krije del cene programa za otroka.
Za otroke, ki so že vključeni v vrtec se znižano plačilo uveljavi s 1. januarjem naslednjega leta, če starši oddajo vlogo do 15. novembra tekočega leta.
Za otroke, ki se vključijo v vrtec med šolskim letom, se znižano plačilo uveljavi z dnem, ko je otrok sprejet v vrtec, če starši oddajo vlogo najkasneje 15 dni pred predvideno vključitvijo.
V primeru, da starši zamudijo rok iz drugega in tretjega odstavka tega člena, se znižano plačilo uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca, ko so oddali vlogo.
Če vloga za uveljavljanje znižanega plačila ni popolna, pristojni organ vlagatelja opozori na pomanjkljivosti in mu določi rok, v katerem mora pomanjkljivosti odpraviti. Če vloga v tem roku ni dopolnjena, se šteje, da vloga za znižano plačilo ni bila oddana.”
7. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
“Za določitev plačila se upošteva mesečni bruto dohodek družine v preteklem letu oziroma v primeru, ko je otrok vključen v vrtec po 1. januarju, mesečni bruto dohodek družine v predpreteklem letu.”
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
“Če starši v koledarskem letu, za katerega se ugotavlja letni dohodek družine, niso bili v delovnem razmerju vseh 12 mesecev, se za določitev plačila upoštevajo vsi dohodki, ki izhajajo iz odločbe o dohodnini, razen plač in denarnih nadomestil za čas brezposelnosti. Tem dohodkom se prišteje povprečna letna plača staršev, izračunana na podlagi njihovih plač iz tekočega leta, znižana za odstotek rasti povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji glede na preteklo koledarsko leto.”
V četrtem odstavku 10. člena se beseda “neto” nadomesti z besedo “bruto”.
8. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedi “dva meseca” nadomestita z besedama “tri mesece”.
9. člen
V tretjem odstavku 12. člena se besedilo “uveljavi z naslednjim mesecem po sporočeni spremembi” nadomesti z besedilom “uveljavi z mesecem, v katerem je bila sporočena sprememba”.
10. člen
V prvem odstavku 13. člena se besede “do 1. septembra tekočega leta” nadomestijo z besedami “do 31. januarja” in za besedama “iz tretjega” dodajo besede “in iz četrtega” odstavka.
Drugi odstavek 13. člena se črta.
11. člen
V drugem odstavku 14. člena se stavek “Z odločbo določeno plačilo se uveljavi z mesecem, v katerem je vlagatelj zahteval ponovno presojo.” nadomesti s stavkom: “Z odločbo določeno plačilo iz prejšnjega odstavka velja od dneva uveljavitve znižanega plačila oziroma v primeru določitve plačila na podlagi prvega odstavka 12. člena tega pravilnika od dneva določenega v skladu s tretjim odstavkom 12. člena.”
12. člen
V četrtem odstavku 22. člena se črta besedilo “ki se jim plačilo določi na osnovi petega odstavka 3. člena oziroma upoštevaje premoženje iz 5. člena tega pravilnika, in za starše,”.
13. člen
V 23. členu se stavek “Programi priprave na šolo v trajanju do 600 ur so za starše brezplačni.” nadomesti s stavkom, ki glasi: “Programi priprave na šolo, ki se ne izvajajo kot dnevni oziroma poldnevni programi, so za starše brezplačni.”
14. člen
Znižana plačila z veljavnostjo do konca šolskega leta 1997/98 veljajo do 31. 12. 1997. Za ta plačila se na podlagi že oddanih vlog opravi po uradni dolžnosti nova določitev v skladu s tem pravilnikom najkasneje do 31. 3. 1998.
Staršem, ki v letu 1997 niso oddali vlog za znižano plačilo, se znižano plačilo uveljavi s 1. 1. 1998, če oddajo vlogo do 15. 2. 1998.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-2/97
Ljubljana, dne 6. januarja 1998.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost