Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

98. Odlok o ureditvenem načrtu območja Pristave v Bistri, stran 90.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95), je Občinski svet občine Vrhnika na seji dne 16. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu območja Pristave v Bistri
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt območja Pristave v Bistri, ki ga je izdelala ELEA d.o.o., Ljubljana, pod številko 326/97.
2. člen
V skladu z navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlog in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) ureditveni načrt vsebuje naslednje:
Besedni del
– obrazložitev z opisom in utemeljitvijo prostorskih pogojev,
– soglasja pristojnih organov,
– besedilo odloka o ureditvenem načrtu.
Grafični del
– prikaze iz prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Vrhnika (listi 1 in 2),
– katastrski načrt območja v m 1:2880, geodetski posnetek v m 1:500 in katastrski (list 3, 4),
– prikaz sedanjega stanja območja v m 1:500 (list 6),
– prikaz rušenih objektov v m 1:500 (list 7),
– ureditvena situacija območja v m 1:500 (list 8),
– prenova obstoječih objektov Pristave in paviljona ter rešitev novega paviljona s funkcionalnimi površinami v m 1:500 (list 9),
– rešitev prometnega omrežja v m 1:500 (list 10),
– ureditev zelenih površin v m 1:500 (list 11),
– sedanje stanje komunalnih vodov v m 1:500 (list 12),
– ureditev komunalnih vodov v m 1:500 (list 13),
– nova parcelacija v m 1:500 (list 14).
II. MEJE OBMOČJA
3. člen
Ureditveni načrt obsega območje med Šimnovim potokom na severu, potjo na Barje na vzhodu, parkiriščem Tehniškega muzeja Slovenije na jugu in cesto Vrhnika-Borovnica na zahodu, to je parcele št. 1624/1, 1624/2, 160 in 1871 k.o. Verd
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
4. člen
Območje UN obsega 0,5 ha velik travnik, porasel s kostanji, na katerem stojita objekt Pristave, paviljon ob Šimnovem potoku in balinišče. Ureditveni načrt predvideva:
– rekonstrukcijo objekta Pristave z gostinskim in poslovnim programom (pakiranje čajev),
– popolno restavriranje paviljona ob Šimnovem paviljonu,
– postavitev malega novega paviljona,
– zunanjo ureditev objekta Pristave,
– rušenje balinišča,
– ureditev travnika s kostanji.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
5. člen
Urbanistično oblikovanje območja obsega zunanjo ureditev objekta Pristave in skladno z zahtevo Ljubljanskega regionalnega zavoda za varovanje naravne in kulturne dediščine, (v nadaljnjem besedilu: LRZVNKD), ureditev parkovnega predela med objektom Pristave in Šimnovim potokom
a) Zunanja ureditev objekta Pristave obsega:
– parkirišče 18 p.m. vzdolž ceste na Barje,
– ploščad 9 m x 5 m pred vhodom v objekt Pristave,
– uvozno ploščad 18,5 m x 4 m ob vzhodni fasadi objekta,
– ploščad z zunanjim omizjem gostilne 12,5 m x 6 m ob zahodni fasadi objekta.
b) Ureditev parkovnega predela med objektom Pristave in Šimnovim potokom obsega:
– odstranitev balinišča ob cesti Vrhnika-Borovnica,
– hortikulturno obnovo celotnega prvotnega travnika s kostanji,
– pešpot od ploščadi z omizjem gostilne do paviljona ob Šimnovem potoku.
6. člen
Arhitektonsko oblikovanje objektov obsega: rekonstrukcijo Pristave, popolno restavriranje paviljona ob Šimnovem potoku in postavitev novega malega paviljona, ki skriva rezervoar utekočinjenega naravnega plina, v nadaljnjem besedilu UNP plina, in voziček s smetmi.
a) Objekt Pristave mora biti na zahtevo LRZVNKD rekonstruiran tako, da ostane zunanja lupina nespremenjena. Tlorisne mere ostanejo 35,2 m x 12,5 m, višinski gabarit P+1. Streha je dvokapnica s čopi, višina slemena ostane 13,1 m, naklon strehe ostaja 38 stopinj. Izvorni fasadni dekor ostane v celoti ohranjen (korniši, etažni in strešni venci, oblikovanje oken in zunanjih vrat). Kritina ostane opečni bobrovec. Arhitektonski program rekonstrukcije obsega gostilno in poslovne prostore (pakiranje čajev).
b) Paviljon ob Šimnovem potoku mora biti na zahtevo LRZVNKD restavriran v prvotni videz. Tlorisno meri 3 m x 21 m, zasnovan je na pravokotnih opečnih stebrih v razmaku 4,2 m. Ti nosijo dvokapnico z opečnimi bobrovci na lesenem ostrešju.
c) Novi mali paviljon mora na zahtevo LRZVNKD biti ponovitev paviljona ob Šimnovem potoku. Je maska za rezervoar UNP plina in voziček s smetmi. Tlorisne mere so 5 m x 4 m, višina slemena mora biti ista kot pri obstoječem paviljonu. Stoji ob vzhodnem robu dostavne ploščadi. Zasnovan je na štirih pravokotnih opečnih stebrih, ki nosijo lahko leseno ostrešje dvokapnice s kritino opečnih bobrovcev.
V. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA
7. člen
a) Preko območja potekajo NN električni vod, dva telefonska voda in vodovodna cev. Trase teh vodov ostanejo nespremenjene, krak telefonskega voda severno od objekta in NN električni vod, ki sta sedaj zračna, bosta vkopana. Priključne točke objekta Pristave so razvidne v grafični prilogi.
b) Nov je krak zunanje razsvetljave vzdolž južne fasade objekta Pristave.
c) Nov je krak vodovodne cevi pod dostavno ploščadjo do hidranta severno ob ploščadi.
d) Obstoječa greznica bo nadomeščena z večjo novo greznico ob severovzhodnem vogalu objekta Pristave, skladno z zahtevo Komunalnega podjetja Vrhnika. Opremljena je z lovilcem maščob.
e) Meteorna kanalizacija lovi vode s strehe objekta Pristave, dostavne ploščadi, ploščadi z omizjem gostilne in vhodne ploščadi in jih z dovoljenjem LRZVNKD odvaja v Šimnov potok. Parkirišče mora na zahtevo LRZVNKD biti tlakovano s tratnimi ploščami in s soglasjem zdravstvenega inšpektorja in priključeno na meteorno kanalizacijo.
f) Od rezervoarja UNP plina teče plinski vod do kotlovnice na severni strani objekta.
VI. DRUGI POGOJI
8. člen
Območje ureditvenega načrta na južni strani seže na območje ureditvenega načrta širjenja objektov Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri, v nadaljnjem besedilu: ureditveni načrt TMS. Potek ceste na Barje, kot ga določa ureditveni načrt TMS, ta ureditveni načrt pomika 1,5 m južneje in zelenico, ki jo ureditveni načrt TMS določa med cesto in objektom Pristave, zamenjuje s parkiriščem. Z veljavnostjo tega odloka se spremeni ureditveni načrt TMS v tistem delu, ki določa potek ceste na Barje in zelenico med cesto in objektom Pristave.
VII. ETAPE IZVAJANJA IN ZAČASNA NAMEMBNOST
9. člen
Prva etapa obsega rekonstrukcijo objekta Pristave in izvedbo zunanje ureditve, vključno z novim malim paviljonom.V drugi etapi bo urejen parkovni del med objektom Pristave in Šimnovim potokom, vključno z restavriranjem paviljona ob potoku.Do izvedbe na območju druge etape, ni začasne namembnosti.
VIII. TOLERANCE PRI GABARITIH IN NAMEMBNOSTI OBJEKTOV
10. člen
Pri gabaritih in namembnostih objektov ni toleranc.
IX. NOVA PARCELACIJA
11. člen
Nova parcelacija odreja eno parcelo, ki zaobjema objekt Pristave z zunanjo ureditvijo,obsega sedanjo parcelo št. 160 in dele parcel 1624/l, 1624/2 in1871, in drugo parcelo, ki zaobjema parkovni predel med objektom Pristave in Šimnovim potokom in obsega preostanek parcel l624/1 in 1624/2, kot je razvidno iz grafične priloge. Parcelacija sledi vsebinski urbanistični delitvi območja na dva dela, to je objekt Pristave z zunanjo ureditvijo in parkovno področje severno od objekta, ki ji sledi tudi etapnost.
X. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ureditveni načrt bo trajno na vpogled pri oddelku za urejanje prostora in komunalne zadeve Občine Vrhnika.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem ureditvenega načrta bo opravljal Inšpektorat RS za okolje in prostor, izpostava Vrhnika
14. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-12/97
Vrhnika, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina