Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

62. Odlok o spremembi dela zazidalnega načrta center Slovenske Konjice (za območje poslovno storitvenih objektov – severni del Konusa), stran 55.

Občinski svet občine Slovenske Konjice je na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter v skladu s 7. in 13. členom statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) na 31. seji dne 27. 11. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi dela zazidalnega načrta center Slovenske Konjice (za območje poslovno storitvenih objektov – severni del Konusa)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme sprememba dela zazidalnega načrta center Slovenske Konjice – za območje poslovno storitvenih objektov (severni del Konusa) (v nadaljevanju besedila: sprememba ZN), ki jo je izdelala Urbana Kočar in Kočar d.n.o. Velenje pod št. proj. 65/97 z datumom Maj 1997 – Oktober 1997, in ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Soglasja, ki so jih k spremembi ZN iz 1. člena tega odloka podali organi in organizacije, so sestavni del tega odloka.
3. člen
Sprememba ZN iz 1. člena tega odloka vsebuje besedilo in grafične priloge.
Besedilo obsega:
1. Splošni del
2. Pogoje in soglasja
3. Obrazložitev spremembe ZN:
– Uvod – splošni podatki,
– Usklajenost spremembe ZN s planskimi usmeritvami Občine Slovenske Konjice,
– Obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo spremembe ZN,
– Pogoji za prometno in komunalno urejanje,
– Ocena stroškov komunalnega opremljanja
Grafične priloge obsegajo:                merilo:
– Izrez iz planskih dokumentov občine Slovenske Konjice 1:5000,
– Izrez iz osnovnega ZN                 1:1000,
– Izrez iz PUP                      1:5000,
– Situacija obstoječega stanja z mejo           1:500,
– Inventarizacije                1:1000 in 1:500,
– Arhitektonsko zazidalna situacija
z zasaditvijo                      1: 500,
– Kotirana situacija z elementi za zakoličbo       1: 500,
– Karakteristični prerez               1:500/500,
– Situacija komunalnega in energetskega
omrežja ter omrežja zvez                 1:500,
– Vzdolžni in normalni profil
cest                     1:1000/100 in 1:50,
– Situacija funkcionalnih zemljišč – parcelacija     1: 500,
– Etapnost izvajanja ZN                 1: 500
II. MEJA OBMOČJA SPREMEMBE ZN
4. člen
Območje spremembe ZN leži na območju k.o. Konjice. Meja območja spremembe ZN poteka po parcelnih mejah oziroma le-te seka; opis poteka meje je podan v smeri gibanja urinega kazalca. Začetna točka (T) opisa meje območja spremembe ZN je v severozahodnem vogalu parcele št. 184/47 k.o. Konjice. Od tu poteka meja proti jugozahodu po zahodnem robu parc. št. 184/47 v dolžini 8 m, se obrne proti vzhodu in prečka del te parcele. Ko meja doseže zahodni vogal parc. št. 184/73 se nadaljuje po južnem robu te parcele v dolžini 20 m, prečka to parcelo ter se nadaljuje po južnem robu parc. št. 1362/1 v dolžini 78 m. Nato se meja obrne proti severu in prečka parc. št. 1362/1 (struga Dravinje), se obrne proti vzhodu in se nadaljuje po južnem robu parc. št. 446/7 v dolžini 28 m. Meja se nato obrne proti severovzhodu, prečka parc. št. 446/7, 446/2 in del 1322, ko se obrne proti severozahodu ter poteka po tej parceli (rob pločnika na Mestnem trgu) v dolžini 104 m. Meja se nato obrne proti jugozahodu ter poteka po zahodnem robu parc. št. 446/4, prečka parcele št. 168/2 in 1362/1 (struga Dravinje), poteka po delu severnega roba parcele št. 184/47 v dolžini 20 m ter se zaključi v začetni točki T.
Površina ureditvenega območja spremembe ZN znotraj opisane meje je 0,891 ha.
5. člen
Ureditvenega območja spremembe ZN vključuje naslednje parcele v k.o. Konjice: 168/2 del, 184/47 del, 184/73 del, *441, 446/2 del, 446/3, 446/4, 446/5, 446/6, 446/7del, 446/8, 446/9, 1322 del, 1362/1 del.
III. USKLAJENOST SPREMEMBE ZN S PLANSKIMI AKTI OBČINE
6. člen
Ureditveno območje iz 4. člena tega odloka je v prostorskih sestavinah planskih aktov Občine Slovenske Konjice v letu 1993 – Urbanistična zasnova naselja Slovenske Konjice (zasnova namenske rabe prostora) opredeljeno v ureditveno območje naselja Slovenske Konjice kot območje stavbnih zemljišč; po namenu pa je:
– severni del ureditvenega območja spremembe ZN (levi breg Dravinje) opredeljen kot območje za oskrbne in storitvene dejavnosti s predvideno prenovo območja,
– južni del ureditvenega območja spremembe ZN (desni breg Dravinje) pa je opredeljen za proizvodne dejavnosti s predvideno prenovo območja.
Nove predvidene ureditve, kot so določene v projektu iz 1. člena tega odloka so usklajene z usmeritvami iz planskih aktov Občine Slovenske Konjice.
IV. NAMEMBNOST OBMOČJA
7. člen
Sprememba dela ZN center Slovenske Konjice – za območje poslovno storitvenih objektov (severni del Konusa) opredeljuje naslednje ureditve:
a) Prometne ureditve:
Izvedba prometnih ureditev, ki so opredeljene v 11. členu tega odloka.
b) Gradnja novih objektov:
A: poslovno storitveni objekt
F: poslovno storitveni objekt / kemična čistilnica, trgovina, poslovni prostori, servisno-storitvena dejavnost
5: dosedanji vhodni objekt na območje Konusa:
5a: dosedanja vratarnica / predvidena sprememba namembnosti za manjši trgovski, poslovni ali storitveni lokal
5b: dosedanja trgovina / predvidena sprememba namembnosti za manjši trgovski, poslovni ali storitveni lokal
c/ Druge ureditve:
Predvidene so ureditve zelenic, pri čemer je potrebno v največji možni meri ohranjati obstoječo vegetacijo.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
8. člen
Za oblikovanje novih objektov veljajo naslednji pogoji:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OZNAKA TLORISNE MERE ETAŽNOST             POVRŠINA:         NAMEMBNOST
OBJEKTA (maksimalni tlorisni gabarit)    zazidana      brutoetažna
                        m2          m2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A 36 m x 43 m (okvir) (K) P +1 + M       1180         2950     poslovno storitveni objekt
pravokotnik z izrezom:
16 m x 23 m;
širina traka 10 m
F 20 m x 9 m  (K) P              180         180      poslovno storitveni
                                         objekt / kemična 
                                         čistilnica,
                                         trgovina, poslovni 
                                         prostori,
                                         servisno-storitvena 
                                         dejavnost
skupaj                     1360         3130
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za oblikovanje streh velja:
objekt A: dvokapnica (razen za osrednji del objekta A – atrij, kjer je dopustna možnost prekritja atrija s štirikapno lahko konstrukcijo z obvezno transparentno kritino za osvetljevanje notranjega odprtega prostora (t1), smeri slemen vzporedno s kraki objekta, naklon strešin od 40° do 45°, dovoljeni so oblikovni poudarki na vogalih objektov, frčade in zaključki s čopi; kritina bobrovec
objekt F: lahka ločna strešna konstrukcija
Za oblikovanje fasad na vseh objektih velja, da naj bodo oblikovane in izvedene ob upoštevanju funkcije posameznega objekta in izjemnosti lokacije celotnega območja.
9. člen
Za obstoječe objekte in površine znotraj ureditvenega območja velja možnost vzdrževalnih del, rekonstrukcij in adaptacij, ob upoštevanju namembnosti ter oblikovalskih pogojev, kot so opredeljeni s tem odlokom.
10. člen
Pri zakoličbi objektov veljajo naslednji pogoji in tolerance:
Elementi za zakoličbo so opredeljeni v projektu iz 1. člena tega odloka in so obvezni. Pred pričetkom zakoličbe je potrebno vse kote preveriti na terenu.
Tolerance pri tlorisnih gabaritih objektov so dopustne le v smislu zmanjševanja tlorisa objektov ob upoštevanju zazidalne zasnove in zahtevanih odmikov, pri čemer je toleranca v smeri S–J možna do – 5 m, v smeri V–Z do – 2 m. Toleranca pri višinskih gabaritih je + / -0,40 m oziroma skladno s pogoji iz vodnogospodarskega soglasja.
VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
Promet
11. člen
Ureditveno območje spremembe ZN se napaja iz obstoječih cest. Dovoz do poslovno storitvenega objekta A, na delu območja severno od Dravinje, je predviden z izvedbo 2 novih internih cest s priključevanjem na obstoječ Mestni trg (a-a): interna dovozna cesta (č-č) za parkirišče ob poslovno storitvenem objektu A ter interni dovoz za dostavo (d-d) za poslovno storitveni objekt A, ki bo izveden kot enosmerna cesta z odcepom iz Mestnega trga (a-a) ter priključkom na interno dovozno cesto (b1-b1) za parkirišče “Konus”. Glavni pešdostop (b-b) do območja “Konus” ostaja nespremenjen.
Predvidene prometne ureditve so naslednje:
* Izvedba internih dovoznih cest:
– interna cesta (č-č) za parkirišče ob poslovno storitvenem objektu A,
– interni dovoz (d-d) za dostavo za poslovno storitveni objekt A – predvidoma enosmerno
* Izvedba priključkov na obstoječe ceste:
1 priključek interne ceste č-č na ulico Mestni trg (a-a)
2 priključek interne ceste d-d na ulico Mestni trg (a-a)
3 priključek interne ceste d-d na interno dovozno cesto (b1-b1) do parkirišča “Konus”
* Izvedba najmanj 50 novih parkirnih prostorov:
– ob Mestnem trgu: 7 p.p.,
– ob interni dovozni cesti č-č: 12 p.p.,
– ob interni dovozni cesti b1-b1: 2 p.p.,
– v kletnih prostorih
* Izvedba pešpoti in večjih površin za pešce:
– pešpot (p1) iz starega jedra do območja poslovno storitvenega objekta A z izgradnjo novega mostu (m) za pešce preko Dravinje,
– pešpot (p3) ob Dravinji,
– predvidene večje popločene površine za pešce (t1in t2).
Kanalizacijsko omrežje
12. člen
Za ureditveno območje spremembe dela ZN center Slovenske Konjice je predvidena izgradnja ločene sekundarne kanalizacije z vsemi priključki do izgrajene primarne kanalizacije s priključevanjem na predvideno čistilno napravo za naselje Slovenske Konjice.
Preko fekalne kanalizacije se vodijo vse tehnološke in fekalne odplake. Odpadne sanitarne vode je potrebno odvajati preko vodotesne pretočne greznice v levoobrežni kanal iz BC F 800 mm, ki poteka ob spodnji bermi brežine Dravinje. Sanitarne odpadne in tehnološke odpadne vode po mehanskem čiščenju je potrebno priključiti na izgrajen primarni kolektor dolvodno od zgrajenih oziroma predvidenih razbremenilnih objektov tako, da ni možnosti kasnejšega ponovnega razbremenjevanja teh odplak. Objekti se lahko priključijo na kanalizacijsko omrežje samo preko jaška.
Sanitarne odpadne vode iz objektov morajo biti speljane preko lovilcev olj in maščob, lovilcev bencina in vnetljivih tekočin v javno kanalizacijo.
Meteorne vode s streh morajo biti speljane preko peskolovov in skupnega zbirnega jaška v meteorno kanalizacijo v Dravinjo. Padavinske in odpadne vode z asfaltiranih površin je potrebno odvodnjavati preko cestnih rešetk v zbirnem jašku in jih voditi preko lovilca olj in bencina v javno kanalizacijo z iztokom v Dravinjo.
Vsi objekti predčiščenja, kakor tudi vsi kanalizacijski odseki in priključki morajo biti izvedeni obvezno vodotesno.
Vse tehnološke vode iz posameznih objektov je potrebno ustrezno prečistiti, prav tako je potrebno ločeno prečistiti sanitarne vode iz objektov. Vsi iztoki odpadnih vod iz objektov predčiščenja morajo po kvaliteti ustrezati zakonsko določenim minimalnim kriterijem kvalitete iztoka za izpuste v javno kanalizacijo.
Vodovodno omrežje
13. člen
Na ureditvenem območju spremembe ZN poteka obstoječ vodovod. Za predvideno zazidavo je potrebno dograditi vodovodno omrežje tako, da se priključuje na obstoječ vodovod in zankasto obkroža predvideno pozidavo. Obvezna je uporaba DUKTIL cevi Ø150/10 barov.
Za zagotovitev požarne varnosti je poleg obstoječih hidrantov potrebno zagotoviti še predviden sistem nadzemnih hidrantov.
Elektrika
14. člen
Razvod in napajanje predvidenih objektov se uredi skladno s pogoji upravljalca Elektro Maribor, PE Slovenska Bistrica, iz obstoječega elektro omrežja.
Javna razsvetljava
15. člen
Razvod in razmestitev svetilk javne razsvetljave se uredi skladno s pogoji upravljalca Občina Slovenske Konjice.
Telefonsko omrežje
16. člen
Razvod in napajanje predvidenih objektov je potrebno urediti, skladno s pogoji upravljalca Telekom Slovenije, PE Celje, iz obstoječe PTT kabelske mreže.
Ogrevanje
17. člen
Ogrevanje objektov mora biti zagotovljeno s priključevanjem na centralno kotlovnico, pri čemer je potrebno izkoristiti predvsem kapacitete v obstoječi kotlovnici na območja Konus, šele v primeru, da te kapacitete ne zadoščajo, je potrebno izvesti novo predvideno kotlovnico v enem od novih objektov; zahtevana je uporaba kuriva, ki ne onesnažuje zraka.
Odpadki
18. člen
Komunalni odpadki se morajo zbirati v določenih prostorih v objektih v kontejnerjih – smetnjakih. Za potrebe objekta A – poslovno storitveni objekt – je lokacija za 2 smetnjaka (s) določena ob interni dovozni – dostavni cesti d-d. Odjemna mesta morajo biti ob prometnici, oziroma ob uvozih v posamezna območja in ob posamičnih dvoriščih. Upoštevati je potrebno občinski odlok o ravnanju z odpadki. Tla prostorov za smetnjake morajo biti izvedena tako, da je možno čiščenje.
Ob objektih s trgovskimi dejavnostmi ter ob parkiriščih je potrebno ob robovih postaviti zadostno število manših smetnjakov – košev za smeti.
19. člen
Za vse komunalne vode je potrebno izdelati PGD, PZI tehnično dokumentacijo.
VII. POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
Varovanje naravne in kulturne dediščine, plodne zemlje
20. člen
Znotraj območja spremembe ZN ni evidentiranih varovanih objektov in območij naravne in kulturne dediščine.
Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objektov in izvedbo prometnih površin in zunanjih ureditev, je potrebno uporabiti za ureditev zelenic in nasipov.
Varovanje zraka
21. člen
Predvideni objekti v območju spremembe ZN ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka (prah, SO2, ipd). Ogrevanje objektov mora biti zagotovljeno s priključevanjem na centralno kotlovnico (ali obstoječe iz območja Konus ali novo predvidene v enem od novih objektov); zahtevana je uporaba kuriva, ki ne onesnažuje zraka. V območju je možno razvijati nove dejavnosti le na način, ki omogoča uspešno preprečevanje onesnaženja zraka, kar mora biti opredeljeno v investicijskem elaboratu in projektni dokumentaciji za posamezne objekte.
Varstvo pred hrupom
22. člen
Ureditveno območje spremembe dela ZN center Slovenske Konjice se opredeljuje v III. stopnjo varstva pred hrupom (III. območje) po 4. členu uredbe o hrupu v naravnem in življenskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95), ki navaja: trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje, namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske storitvene ali gostinske dejavnosti.
Za to območje so v 5. členu uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) določene mejne dnevne in nočne ravni hrupa, in sicer nočna raven: 50 dBA (od 22. do 6. ure) in dnevna raven: 60dBA (od 6. do 22. ure).
Protihrupni ukrepi znotraj ureditvenega območja so predvideni le kot zasaditev grmovnic v pasovih, ki naj delujejo za ublažitev hrupa. Sicer pa je potrebno, skladno z določili 12. člena zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 28/86) oziroma 13. člena odloka o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za bivalne prostore (Uradni list SRS, št. 29/80), ob začetku obratovanja objektov, kjer bi utegnil nastajati prekomerni hrup, opraviti meritve hrupa pri najbližjem stanovanjskem objektu. V primeru, da bi bilo stanje hrupnosti poslabšano oziroma bi bile presežene dovoljene ekvivalentne ravni hrupa, je potrebno stanje hrupnosti takoj sanirati z ustreznimi tehničnimi ukrepi (aktivna, pasivna zaščita).
Požarna varnost
23. člen
V zazidalni zasnovi spremembe ZN so upoštevani pogoji s področja varstva pred požari. K vsem objektom je omogočen dovoz urgentnih vozil po glavnih in internih dovoznih cestah, ki morajo biti utrjene in zgrajene tako, da omogočajo vožnjo z gasilskimi vozili (nosilnost ipd.). Predvidena je izgradnja hidrantnega omrežja.
Za posamezne nove objekte, je na osnovi izračuna povečane obremenitve pri projektiranju objektov treba upoštevati takšne materiale in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav pred požarom. Zaradi povečane varnosti pred požarom je v objektih obvezno upoštevati potrebne naprave in sredstva za gašenje požara.
VIII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO SPREMEMBE ZN
Zelene površine
24. člen
Koncept zasaditve v projektu iz 1. člena tega odloka je osnova za podrobnejšo obdelavo zasaditve v projektih zunanjih ureditev za posamezne objekte.
Postavljenje stojnic
25. člen
Postavitev do 2 stojnic je občasno dovoljena na za to določenih mestih k1 in k2 ob objektu 5b; za vrsto prodaje na stojnicah ter pogoje postavljanja stojnic je potrebno dodatno upoštevati občinski odlok za postavitev stojnic. Stojnice je potrebno po izteku delovnega časa odstraniti in spravljati v objektu 5b ali F.
Geotehnični pogoji
26. člen
Geotehnične pogoje temeljenja posameznih objektov in izvedbo drugih ureditev v območju spremembe ZN mora pridobiti vsak investitor pred izdajo dovoljenja za gradnjo oziroma za poseg v prostor.
IX. ETAPNOST IZVAJANJA SPREMEMBE ZN
27. člen
Za etapnost izvajanja na območju spremembe ZN veljajo naslednji splošni pogoji:
– Načeloma velja, da je pred odpiranjem novih zemljišč za gradnjo, t.j. pred začetkom nove etape izgradnje objektov, obvezna izvedba komunalne infrastrukturne mreže za normalno funkcioniranje območja.
– Etapnost priprave in ureditve stavbnih zemljišč znotraj območja spremembe ZN, bo določena v skladu z investicijskimi programi investitorjev ter v skladu z načeli urejanja območja.,
– Do pričetka gradenj ostaja namembnost površin nespremenjena s tem, da se lahko izvajajo posegi, ki omogočajo normalno uporabo zemljišč in načrtovano realizacijo predvidenih posegov skladno z zazidalnim načrtom.
28. člen
Etapnost je opredeljena za območja predvidenih novih objektov in ureditev, ki pomenijo iz vidika poteka komunalne ureditve in gradnje predvidenih objektov časovno zaključeno celoto. Etape izvajanja za posamezne zaključene celote so neodvisne ena od druge in njihov vrstni red ni obvezen.
a) etapa:
– izgradnja objekta A (poslovno storitveni objekt),
– izvedba interne dovozne ceste č-č v dolžini 53m s priključkom (oznaka 1) na cesto a-a (Mestni trg) ter izvedba 12 parkirnih prostorov,
– odstranitev nadstrešnice za kolesa (oznaka .5),
– izvedba interne dovozne – dostavne ceste d-d v dolžini 80 m s priključkoma na cesto a-a (oznaka 2) in na interno dovozno cesto za parkirišča “Konus” (oznaka priključka 3) ter izvedba 5 parkirnih prostorov in 2 mest za smetnjake,
– izvedba mostu za pešce preko Dravinje (m),
– izvedba pešpoti p2 (del) in p3 in površin za pešce t1 in t2,
– izvedba potrebnih zunanjih ureditev in vseh predvidenih zasaditev
b) etapa:
b) 1 etapa:
– sprememba namembnosti v objektih 5a in 5b (za manjši trgovski, poslovni ali storitveni lokal),
– ureditev 2 parkirnih prostorov ob interni cesti b1-b1,
– možnost postavitve 2 stojnic za občasno prodajo
b) 2 etapa:
– odstranitev 4 nadstrešnic za kolesa (oznaka .1 – .4),
– izgradnja objekta F (poslovno storitveni objekt),
– izvedba potrebnih zunanjih ureditev in zasaditev
Za območja, za katera ni opredeljena etapnost izvedbe velja, da je v njih možno izvajati posege v prostor, skladno s to spremembo ZN, skozi vse etape izvedbe.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
29. člen
Investitorji morajo pri izvajanju spremembe ZN, pri gradnji in uporabi objektov, naprav in izrabi zemljišč upoštevati:
– določbe dovoljenja za gradnjo, ki temeljijo na določilih tega odloka;
– ne smejo spreminjati namembnosti površin in objektov, kot so določene s tem odlokom.
Za komunalno opremo zemljišč so odgovorni investitorji posameznih objektov v območju razširitve ZN, Občina Slovenske Konjice in Krajevna skupnost Slovenske Konjice.
XI. KONČNE DOLOČBE
30. člen
Površine se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s spremembo ZN. Do pričetka gradenj predvidenih objektov in ureditev ostaja namembnost zemljišč nespremenjena.
31. člen
Poleg določil tega odloka je potrebno upoštevati vse pogoje iz soglasij, ki so sestavni del projekta iz 1. člena tega odloka.
Pri izdelavi izvedbenih projektov prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez je potrebno upoštevati idejne projekte, ki morajo temeljiti na izhodiščih iz projekta iz 1. člena tega odloka.
32. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehata veljati:
– odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih Konjic (Uradni list SRS, št. 2/87),
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89) za celotno ureditveno območje razširitve ZN, ki ga omejuje meja, opisana v 5. členu tega odloka.
33. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Slovenske Konjice in na Upravni enoti Slovenske Konjice.
34. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
35. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35200/0014/97
Slovenske Konjice, dne 27. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost