Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4003. Zakon o spremembi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (ZJOSS-A)
4004. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah (ZNZ-F)
4005. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital Evropske banke za obnovo in razvoj (ZVVD-A)
4006. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-J)
4007. Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP)
4008. Zakon o spremembah zakona o začasnem zadržanju izvajanja nekaterih določb zakona o denacionalizaciji in zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZZZIND-A)
4009. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčni službi (ZDS-B)
4010. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku (ZDavP-A)
4011. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi (ZObr-B)
4012. Zakon o ukinitvi pravice do regresa za letni dopust za leto 1998 (ZURD98)
4013. Zakon o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (ZPDVBH)

Odloki

4038. Odlok o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije
4039. Odlok o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Sklepi

4040. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4014. Uredba o dopolnitvi uredbe o preoblikovanju družbe RSC Mežica d.o.o.
4015. Uredba o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1998

MINISTRSTVA

4041. Odredba o določitvi števila obrokov akontacij za davek od dohodkov iz dejavnosti na podlagi davčnega obračuna

BANKA SLOVENIJE

4016. Sklep o spremembi sklepa o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke

OBČINE

Celje

4017. Odlok o ustanovitvi Zavoda planiranje in izgradnjo Celje
4018. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
4019. Sklep o valorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Mestni občini Celje za leto 1998
4020. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za razširitev glinokopa v Šmiklavžu - III. faza
4021. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava
4022. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno
4023. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN stanovanjske cone XII in XIII - Spodnja Hudinja

Jesenice

4024. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Jesenice za leto 1997
4025. Odlok o razveljavitvi uredbe o taksah za obremenjevanje vode in tal zaradi ustvarjanja odpadkov v Občini Jesenice

Lenart

4026. Odlok o razveljavitvi odloka o taksi za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov

Mengeš

4027. Odlok o razveljavitvi odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin

Puconci

4028. Odlok o določitvi števila članov ter števila volilnih enot za prve volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Puconci
4029. Razpis prvih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Puconci
4030. Spremembe statuta Občine Puconci

Rogaška Slatina

4033. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Mestni krajevni skupnosti Rogaška Slatina

Slovenj Gradec

4031. Odlok o prispevku za invensticijska vlaganja na področju prenosa in distribucije zemeljskega plina
4032. Sklep o določitvi cen zemeljskega plina v Mestni občini Slovenj Gradec

Šmarje pri Jelšah

4037. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Šmarje pri Jelšah

Videm

4034. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za sofinanciranje programa izgradnje komunalnih in drugih objektov ter dejavnosti na območju KS Podlehnik
4035. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Leskovec

Vodice

4036. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Vodice za leto 1997

POPRAVKI

1. Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna (ZIPRS-A)
2. Popravek sklepa o preoblikovanju Inštituta za kovinske materiale in tehnologije v javni raziskovalni zavod
3. Popravek sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa
4. Popravek sklepa o preoblikovanju podjetja Telekom Slovenije p.o. v javno podjetje Telekom Slovenije d.d.
5. Popravek o spremembi odredbe o določitvi cen pšenice in pšenične moke iz blagovnih rezerv
6. Popravek sklepa o spremembah in dopolnitvah kontnega okvira za banke in hranilnice

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

77. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt o konsolidaciji in reprogramiranju določenih dolgov, ki jih Republika Slovenija dolguje Državi Kuvajt (BKWKRD)

Vlada Republike Slovenije

78. Uredba o ratifikaciji Administrativnega sporazuma o izvajanju Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti