Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997

Kazalo

4023. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN stanovanjske cone XII in XIII - Spodnja Hudinja, stran 8418.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 – redakcijsko prečiščeno besedilo in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske cone XII in XIII – Spodnja Hudinja
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske cone XII in XIII – Spodnja Hudinja, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 15. decembra 1997.
Celje, dne 15. decembra 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 15. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN stanovanjske cone XII in XIII – Spodnja Hudinja
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91) in določil srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 4/86 in 48/90) sprejmejo dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske cone XII in XIII – del Spodnja Hudinja (Uradni vestnik Celje, št. 9/70, Uradni list SRS, št. 8/78, 35/82, 19/85, Uradni list RS, št. 24/93, 63/93).
2. člen
1. člen odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu stanovanjske cone XII in XIII – del Spodnja Hudinja se spremeni, tako da se na koncu doda nov odstavek:
– Navedeni zazidalni načrt se spremeni v svojem severovzhodnem delu ob križišču Mariborska cesta–Podjavorškova ulica in dopolni po projektu, ki ga je pod št. 13/97 izdelal RC – Inštitut za urejanje prostora.
3. člen
V 2. členu odloka se črta drugi odstavek in nadomesti z novim, ki glasi:
– Ob Mariborski cesti in Podjavorškovi ulici so predvideni v nizu poslovno-stanovanjski ali poslovni objekti v tlorisnih in višinskih gabaritih po projektu RC-IUP, št. 14/92 za lameli 4 in 5 in po projektu RC-IUP, št. 13/97 za lamele 1, 2 in 3.
V lamelah 1, 2 in 3 je predvidena gradnja avtocentra z avtosalonom in servisom. Severni del avtocentra bo imel delno vkopano klet, pritličje in medetažo, južni del pa pritličje in etažo.
Lameli 4 in 5 bosta imeli pritličje z etažo ali pritličje z izzidanim podstrešjem.
Vogalni objekt z oznako 4 bo imel v pritličju pasažo, ki povezuje križišče Mariborske ceste in Podjavorškove ulice s centrom soseske in parkiriščem. Lokacija ob severni mestni vpadnici zahteva pozorno oblikovanje uličnih fasad.
4. člen
Na koncu 3. člena se doda nov odstavek:
– Pri objektu avtocentra so kot tolerance dopustne spremembe tlorisnih gabaritov na manjše dimenzije, saj so prostorske možnosti omejene, za višinske gabarite navedenega objekta pa veljajo tolerance + / -0,50 m.
5. člen
Projekt iz 2. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352A-227/93
Celje, dne 15. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti