Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997

Kazalo

4037. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Šmarje pri Jelšah, stran 8424.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 26. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 25/83, 42/85) ter 18. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 27. 11. 1997 sprejel
O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja vrsta, zbiranje in odvoz odpadkov, odlaganje odpadkov, način obračunavanja stroškov teh storitev, taksa za območja, kjer je zagotovljeno odlaganje odpadkov v tipizirane zabojnike in njihov odvoz, nadzor nad izvajanjem tega odloka in določa prekrške in kazni za prekrške pri ravnanju s temi odpadki na območju Občine Šmarje pri Jelšah.
2. člen
Za okolju neškodljivo ravnanje s komunalnimi odpadki so odgovorni:
– Občina Šmarje pri Jelšah;
– izvajalci javne službe za ravnanje z odpadki
(v nadaljnjem besedilu: izvajalci);
– pravne in fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: uporabniki storitve).
3. člen
Na celotnem območju Občine Šmarje pri Jelšah je obvezno ravnanje z odpaki na način, ki je določen s tem odlokom.
4. člen
V sistem ravnanja z odpadki morajo biti vključeni vsi lastniki, uporabniki oziroma upravljalci stanovanjskih prostorov, poslovnih prostorov ter vseh drugih objektov na območju Občine Šmarje pri Jelšah, ne glede na njihovo stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež.
5. člen
Odvažanje in odlaganje opravljajo izvajalci, ki jih z aktom določi Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljnjem besedilu: občinski svet).
Izvajalci izvajajo dejavnost ravnanja z odpadki v skladu s predpisi in s tem odlokom.
II. VRSTE ODPADKOV
6. člen
Vrste odpadkov, ki jih ureja ta odlok so:
– komunalni odpadki;
– sekundarne surovine;
– gradbeni odpadki;
– kosovni odpadki,
– tekoči odpadki.
7. člen
(komunalni odpadki)
Komunalni odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga je dovoljeno zbirati in odlagati v tipizirane posode za odpadke in odvažati na komunalno deponijo – trdni organski in anorganski odpadki (na primer: ostanki hrane, ohlajen pepel in ohlajeni ogorki iz skupnih kurilnih naprav, konzerve, manjši kovinski, leseni, tekstilni, papirni in plastični odpadki ipd.).
8. člen
(sekundarne surovine)
Sekundarne surovine so papir, karton in lepenka, steklo, barvne in druge podobne kovine, staro železo in druge podobne surovine ter les, ki jih je dovoljeno zbirati in odlagati v specialne zabojnike.
9. člen
(gradbeni odpadki)
Gradbeni odpadki so odpadni gradbeni material, kamenje in jalovina iz gradbenih posegov.
10. člen
(kosovni odpadki)
Kosovni odpadki so pohištvo, gospodinjski stroji, ostanki vozil in koles, hišna oziroma stanovanjska oprema.
11. člen
(tekoči odpadki)
Tekoči odpadki so fekalije ter usedline iz kanalizacijskega omrežja, čistilnih naprav in njim podobni odpadki.
12. člen
Določbe tega odloka ne veljajo za odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi (ostanki zdravil, baterije, ostanki barv in topil, druge hitro vnetljive, jedke, dražljive, radioaktivne ali strupene snovi, odpadno olje, ostanki gnojil, ostanki insekticidov in pesticidov, katere pa je povzročitelj dolžan v sodelovanju s pooblaščenim proizvajalcem ali prodajalcem zbirati in začasno deponirati na ekološko primeren način, določen s pravilniki, sprejetimi na podlagi zakona o varstvu okolja.
Določbe tega odloka ne veljajo tudi za poginule živali in živalske ostanke s katerimi je potrebno ravnati v skladu z veljavno zakonodajo.
III. ZBIRANJE ODPADKOV
13. člen
Uporabniki naselij Šmarje pri Jelšah, Šentvid pri Grobelnem, Grobelno in Mestinje so dolžni odlagati komunalne odpadke v tipizirane posode za odpadke, sekundarne surovine pa v specialne zabojnike.
Uporabniki izven naselij iz prvega odstavka tega člena pa so dolžni odlagati vse komunalne odpadke, razen gradbene, kosovne in tekoče odpadke (za katere je določeno posebno ravnanje) v tipizirane zabojnike.
Manjkajoče število tipiziranih zabojnikov nabavi občina.
14. člen
Lokacije za postavitev tipiziranih zabojnikov za odlaganje vseh vrst odpadkov izven območji iz 1. odstavka prejšnjega člena določi občinski svet na predlog krajevnih skupnosti s sklepom.
Za odlaganje sekundarnih surovin se v urbanih naseljih: Šmarje pri Jelšah, Šentvid pri Grobelnem, Grobelno in Mestinje postavijo specialni zabojniki. Lokacijo, število zabojnikov, način odlaganja in odvažanja ter izvajalce te dejavnosti določi občinski svet s posebnim aktom.
15. člen
V primerih povečanja količin komunalnih odpadkov, ki jih zaradi tega ni mogoče odložiti v posode oziroma tipizirane zabojnike na zbirnih mestih se smejo odpadki odložiti v biološko razgradljive plastične vreče, na način, ki ne vpliva moteče na okolje.
Izvajalci so dolžni vreče odpeljati ob prvem odvozu.
16. člen
Obrati družbene prehrane, trgovski in gostinski lokali so dolžni odlagati ostanke hrane in druge biološko razgradljive odpadke v plastične vreče, le-te pa v posode za odpadke.
Inšpekcijski organ lahko zahteva tak način odlaganja tudi v drugih primerih, kjer zbiranje bioloških odpadkov povzroča motnje za okolico (smrad).
Inšpekcijski organ lahko določi tudi frekvenco odvoza, glede na imisije, ki jih odpadki povzročajo na okolje.
17. člen
Če se komunalni odpadki ne dajo ali jih je težko odlagati v tipizirane posode za odpadke, mora uporabnik storitve skleniti z izvajalci pogodbo, v kateri se določi drug način odlaganja.
Dogovorjeni način odlaganja ne sme biti v nasprotju s sanitarnimi in drugimi predpisi.
S pogodbo iz prvega odstavka tega člena se določi tudi višina in način plačila stroškov tovrstnega odlaganja.
18. člen
V tipizirane posode za odpadke, tipizirane zabojnike in specialne zabojnike je prepovedano:
– odlagati tleče snovi, neohlajene ogorke, tekočino in druge odpadke, ki povzročajo smrad ali požar;
– odlagati odpadke tako, da se pri tem onesnaži prostor okoli njih ali tako, da se ne dajo zapirati;
– odlagati gradbeni material, kamenje in zemljo.
19. člen
Uporabniki storitev so dolžni:
– za svoje potrebe sami nabaviti svoje tipizirane posode za odpadke;
– vzdrževati čistočo na zbirnih mestih in dovoznih poteh do njih;
– izvajalca sproti obveščati o vseh spremembah, ki na podlagi meril za oblikovanje cen za odvoz odpadkov vplivajo na ceno odvoza;
– v zimskem času odmetati sneg, tako, da je omogočen dostop do posod.
20. člen
V primeru, ko izvajalci pri praznjenju tipiziranih posod in zabojnikov za odpadke ter specialnih zabojnikov onesnažijo odjemno mesto ali okolico, morajo le-to takoj očistiti.
Kolikor izvajalci pri praznjenju poškodujejo tipizirane posode, tipizirane oziroma specialne zabojnike so jih dolžni popraviti ali nadomestiti z novim.
21. člen
Izven tipiziranih posod za odpadke in specialnih zabojnikov na zbirnih in odjemnih mestih in izven odlagališč odpadkov je zbiranje in odlaganje odpadkov prepovedano.
Prepovedano je brskanje in razmetavanje odpadkov iz vseh vrst posod za odpadke in zabojnikov.
22. člen
Kosovne odpadke zbirajo in hranijo uporabniki storitev na ustreznih mestih doma, v času organiziranega odvoza pa jih prepeljejo na določena odjemna mesta.
23. člen
Upravljalci trgovinskih in gostinskih lokalov, športnih objektov, javnih zgradb, parkirišč in drugih javnih površinah morajo ob objektih oziroma na njih postaviti koše za odpadke.
Lastniki oziroma uporabniki objektov in površin iz prvega odstavka tega člena so dolžni koše za odpadke nabaviti, jih postaviti in izpraznjevati v tipizirane posode za odpadke.
Uporabniki storitev iz prvega odstavka tega člena lahko odpadke odlagajo izključno v koše za odpadke.
Odpadke na javnih površinah je dolžan odstranjevati upravljalec javne površine.
24. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih prireditev in aktivnosti na prostem morajo poskrbeti, da so prireditveni prostori v času trajanja prireditve opremljeni z ustreznimi posodami za odpadke. Po končani prireditvi morajo poskrbeti, da bo prireditveni prostor očiščen in, da bo izvajalec odpeljal odpadke na odlagališče najkasneje v 24 urah po končani prireditvi.
Organizatorji iz prvega odstavka tega člena, morajo pri prijavi za organizacijo prireditve na prostem predložiti tudi potrdilo o opremljenosti prireditvenega prostora z ustreznimi posodami za smeti in o odvozu smeti.
IV. ODVOZ ODPADKOV
25. člen
Komunalne odpadke, zbrane v posodah in zabojnikih odvaža izvajalec v skladu z razporedom odvoza.
Razpored odvoza pripravi izvajalec in ga pošlje v sprejem Občinskemu svetu občine Šmarje pri Jelšah.
26. člen
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir na dovozu, je izvajalec dolžan opraviti odvoz prvi dan po prenehanju ovire oziroma po praznikih.
27. člen
Za odvažanje kosovnih odpadkov organizira izvajalec najmanj dvakrat letno na predlog krajevne skupnosti posebno akcijo odvoza iz posebnih odjemnih mest.
O izvedbi posebne akcije obvesti izvajalec občane najmanj 7 dni pred odvozom po sredstvih javnega obveščanja.
28. člen
Gradbene odpadke je dolžan na stroške investitorja odvažati izvajalec odvoza smeti ali izvajalec gradbenih del.
29. člen
Za pravočasno izpraznitev greznice in odvoz fekalij, je odgovoren lastnik objekta, ki ima zgrajeno greznico. Praznjenje greznice in odstranjevanje tekočih odpadkov je dovoljeno samo s pripravami, ki ustrezajo higiensko-tehničnim zahtevam. Blato iz greznice se sme prevažati le v posebno zaprtih cisternah na deponijo Tuncovec ali v čistilne naprave.
30. člen
Za pravočasno izpraznjevanje usedlin iz kanalizacijskega omrežja so odgovorni izvajalci javnih služb, za pravočasno izpraznjevanje usedlin iz čistilnih naprav pa so odgovorni upravljalci le-teh.
31. člen
Izvajalci smejo odvažati komunalne odpadke in sekundarne surovine samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno higiensko nakladanje, odvažanje in praznjenje.
32. člen
Uporabniki smejo kosovne odpadke odvažati neposredno na deponijo v Tuncovec.
Za posamezne uporabnike ne veljajo določila iz prejšnjega člena, glede opremljenosti vozil.
V. ODLAGANJE ODPADKOV
33. člen
Izvajalci odlagajo komunalne in del kosovnih odpadkov na deponijo Tuncovec, ki jo upravlja in vzdržuje upravljalec deponije, sekundarne surovine in del kosovnih odpadkov pa odlagajo pri registriranih zbiralcih sekundarnih surovin.
34. člen
Odlagališča gradbenih odpadkov, njihovo vzdrževanje in upravljanje, določijo krajevne skupnosti za svoje območje.
V dogovorom z lastniki zemljišč se odpadki iz 1. odstavka smejo odložiti v nezasipane jame, gradbeni material, ki je primeren za posipavanje cest pa se lahko uporabi kot zasip na neasfaltiranih cestah.
35. člen
Odlaganje odpadkov izven deponij je prepovedano.
Kdor odloži odpadke izven deponij, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na deponijo. Če tega ne stori, jih na njegove stroške odstrani izvajalec takoj, ko dobi zahtevo pristojne službe Občine Šmarje pri Jelšah.
Lastniki zemljišč so dolžni prijaviti črna odlagališča in storilce na njihovih zemljiščih krajevni skupnosti ali občini, sicer nosijo stroške čiščenja sami.
Pristojna uradna oseba na krajevni skupnosti oziroma občini je dolžna prijavo sprejeti in obvestiti komunalnega redarja, ki ukrene vse potrebno, da se ugotovi storilec prekrška ter za odstranitev odloženih odpadkov.
VI. OBRAČUNAVANJE STROŠKOV ZA RAVNANJE Z ODPADKI
36. člen
Sredstva za zbiranje, odvoz in odlaganje odpadkov ter sredstva za upravljanje in vzdrževanje odlagališč odpadkov se zagotavljajo iz plačil odvoza odpadkov (v nadaljevanju: cena za odvoz odpadkov).
Odvoz odpadkov so dolžne plačati pravne in fizične osebe – uporabniki storitev, ki imajo organiziran odvoz komunalnih odpadkov in sekundarnih surovin.
Za izgradnjo in vzdrževanje odlagališč odpadkov sme občinski svet predpisati tudi takse.
37. člen
Višino cene odvoza odpadkov določa izvajalec v soglasju z Občinskim svetom občine Šmarje pri Jelšah.
38. člen
Cena za odvoz odpadkov iz stanovanjskih prostorov uporabnikom iz prvega odstavka 13. člena tega odloka se določi na podlagi števila članov, ki v gospodinjstvu stalno ali začasno prebivajo.
Podatki o številu članov gospodinjstva se pridobijo iz registra prebivalcev, ki se vodi pri pristojnem organu.
Smetarina za poslovne površine se določi glede na m2 površine poslovnega prostora. Uporabnik poslovnega prostora se lahko odloči za individualno pogodbo z izvajalcem, v tem primeru se določi cena odvoza in način obračunavanja v pogodbi med izvajalcem in uporabnikom.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka mora uporabnik poslovnega prostora izbrati tisti način odvoza, ki bo omogočal takšno ravnanje z odpadki, da ne bo negativnih vplivov na okolje.
39. člen
Uporabniki storitev iz 2. odstavka 13. člena plačujejo za odvoz in odlaganje odpadkov takso. Višina takse se določi tako, da pokrije stroške nabave zabojnikov, njihovega vzdrževanja, ureditev odjemnega mesta, odvoz in odlaganje odpadkov, vzdrževanje cest do te mere, da bo omogočen odvoz tipiziranih zabojnikov v vseh letnih časih.
Znesek takse določi občinski svet.
Uporabniki poslovnih prostorov in površin na območju iz 2. odstavka 13. člena ne plačujejo takse iz prvega odstavka tega člena, temveč so si dolžni zagotoviti reden odvoz in odlaganje odpadkov, ki se obračunava enako kot za uporabnike poslovnih prostorov iz prvega odstavka 13. člena.
40. člen
Za uporabnike storitev, ki imajo objekte v občasni rabi (npr. vikendi, vinske kleti ipd.) se določi nižja taksa za odvoz in odlaganje smeti.
Znesek takse iz prejšnjega odstavka se določi tako, da se za občane Občine Šmarje pri Jelšah določi nižji znesek kot za ostale uporabnike iz prvega odstavka tega člena.
Znesek iz prvega in drugega odstavka tega člena določi občinski svet.
Določilo drugega odstavka velja za vse lastnike oziroma uporabnike objektov primeroma navedenih v prvem odstavku, ne glede na območje, kjer objekt stoji.
41. člen
Obveznost plačila stroškov za ravnanje s komunalnimi odpadki in sekundarnimi surovinami nastane za uporabnike storitev z dnem, ko se uporabniki storitev vselijo v stanovanje oziroma pričnejo uporabljati objekte ali pričnejo uporabljati poslovne prostore.
Uporabniki so dolžni prijaviti izvajalcu vse podatke, ki so potrebni za izračun cene iz prvega odstavka 38. člena tega odloka.
42. člen
Sredstva za odvoz usedlin iz kanalizacijskega omrežja zagotavljajo izvajalci javnih služb odvajanja odpadnih voda iz za ta namen zaračunane takse oziroma komunalščine.
Sredstva za odvoz usedlin in peskolovov zagotavljajo izvajalci javnih služb za vzdrževanje javnih površin.
Stroške odvoza in odlaganja gradbenih odpadkov nosi investitor gradbenih del.
Stroške odvoza in odlaganja fekalij nosi uporabnik storitev.
Stroške odvoza usedlin iz čistilnih naprav nosi upravljalec.
43. člen
Uporabnikom, ki pripeljejo odpadke neposredno na odlagališče se stroški odlaganja zaračunavajo po m3 ali kg pripeljanih odpadkov po veljavni ceni, ki je določena za odlaganje brez javno organiziranega prevoza.
VII. NADZOR NAD IZVAJALCEM
44. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo, komunalni redar Občine Šmarje pri Jelšah, izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki in pristojne inšpekcijske službe.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
45. člen
Z denarno kaznijo največ 50.000 SIT je kaznovan posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, z denarno kaznijo največ 100.000 SIT pa sta kaznovana pravna oseba ali samostojni podjetnik, če:
– ne ravna z odpadki na način določen s tem odlokom (3. člen);
– nasprotuje ali ovira ali kako drugače onemogoča vključitev sebe ali koga drugega v sistem ravnanja z odpadki, ki je določen s tem odlokom in veljavno zakonodajo (4. člen);
– odlaga odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi in poginule živali in živalske ostanke v nasprotju z določilom 12. člena;
– ne odlaga odpadke v tipizirane posode za odpadke ali tipizirane zabojnike (13. člen);
– odlaga odpadke ob tipiziranih posodah oziroma zabojnikih v nasprotju z določili 1. odstavka 15. člena;
– odlaga odpadke v nasprotju s 16. členom;
– uporabnik pri katerem nastajajo odpadki, ki se ne dajo ali jih je težko odlagati v tipizirane posode za odpadke ne sklene z ustreznim izvajalcem posebne pogodbe o načinu odlaganja teh odpadkov (1. odstavek 17. člena);
– v tipizirane posode za odpadke oziroma tipizirane zabojnike ali v specialne zabojnike odlaga smeti navedene v 18. členu tega odloka;
– se ne ravna po določilu 19. člena;
– odlaga odpadke izven tipiziranih posod za odpadke oziroma tipiziranih zabojnikov ali specialnih zabojnikov, ali če jih odlaga izven odlagališča odpadkov Tuncovec (prvi odstavek 21. člena);
– brska in razmetava odpadke (2. odstavek 21. člena);
– odlaga kosovne odpadke v tipizirane posode oziroma tipizirane zabojnike ali izven uradno določenih odlagališč (22. člen);
– na oziroma ob objektih iz 23. člena ne postavi koša za odpadke, jih redno ne izpraznjuje v tipizirane posode oziroma tipizirane zabojnike (1. in 2. odstavek 23. člena);
– uporabnik storitev iz 23. člena ne odlaga odpadkov v koše za odpadke (3. odstavek 23. člena);
– odvaža gradbene odpadke v nasprotju z določili tega odloka;
– če neredno in pravočasno ne prazni greznice, je ne prazni ali ne odvaža fekalij z ustreznimi pripravami ali jih ne odvaža na za to določeno deponijo (29. člen);
– pravočasno ne izpraznjujejo usedlin iz kanalizacijskega omrežja ali iz čistilnih naprav (30. člen);
– odlaga odpadke izven deponije;
– če lastnik zemljišča ne prijavi črno odlagališče in storilca prekrška (3. odstavek 35. člena);
– uradna oseba, ki se ne ravna v skladu z 4. odstavkom 35. člena;
– ne plačuje cene storitev za odvoz komunalnih odpadkov ali sekundarnih surovin v skladu s tem odlokom (2. odstavek 36. člena, 38. člen, 39. člen, 40. člen, 41. člen, 43. člen);
– ne izbere takšnega načina plačila odvoza smeti in s tem povezanega načina odvoza smeti, da ne bi obremenjeval okolja (četrti odstavek 38. člena).
46. člen
Z denarno kaznijo največ 30.000 SIT je kaznovana odgovorna oseba pravne osebe, pravna oseba pa največ z 70.000 SIT, če:
– kot prodajalec ali proizvajalec snovi iz 1. odstavka 12. člena ne omogoči zbiranja in začasnega deponiranja teh snovi na ekološko primeren način, določen s pravilniki, sprejetimi na podlagi zakona o varstvu okolja;
– ob organiziranju kulturnih, športnih in drugih prireditev in aktivnosti ne poskrbi za opremljenost prireditvenega prostora z ustreznimi posodami za odpadke, ne poskrbijo za odvoz odpadkov ali ne počistijo prireditvenega prostora po končani prireditvi najkasneje v 24. urah po končani prireditvi (1. odstavek 24. člena);
47. člen
Z denarno kaznijo največ 100.000 SIT je kaznovan izvajalec, če:
– ne izvaja dejavnosti ravnanja z odpadki v skladu s tem odlokom;
– če ne odpelje vreč, ki so v skladu s tem odlokom postavljene ob posodah za smeti oziroma zabojnikih (2. odstavek 15. člena);
– se ravna v nasprotju s 17. členom;
– ne očisti okolice odjemnih mest pri praznjenju posod iz zabojnika ali ne popravi oziroma nadomesti z novimi, posod oziroma zabojnikov, ki jih je pri praznjenju poškodoval;
– ne odvaža odpadkov zbranih v posodah oziroma zabojnikih v skladu z razporedom odvoza, ki ga sprejme občinski svet oziroma takoj po prenehanju ovire iz 26. člena;
– se ne odzove na predlog krajevne skupnosti in ne organizira najmanj dvakrat letno posebne akcije odvoza kosovnih odpadkov ali o tem ne obvesti občanov najmanj 7 dni pred odvozom po sredstvih javnega obveščanja;
– odvaža komunalne odpadke oziroma sekundarne surovine z neprimernimi vozili (31. člen);
– odlaga komunalne odpadke v nasprotju s 33. členom.
IX. KONČNI DOLOČBI
48. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti in odpadkov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 11/95).
49. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-103/97
Šmarje pri Jelšah, dne 28. novembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti