Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997

Kazalo

4005. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital Evropske banke za obnovo in razvoj (ZVVD-A), stran 8366.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital Evropske banke za obnovo in razvoj (ZVVD-A)
Razglašam zakon spremembah in dopolnitvah zakona o vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital Evropske banke za obnovo in razvoj (ZVVD-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. decembra 1997.
Št. 001-22-119/97
Ljubljana, dne 29. decembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VPISU IN VPLAČILU DELNIC V DELNIŠKI KAPITAL EVROPSKE BANKE ZA OBNOVO IN RAZVOJ (ZVVD-A)
1. člen
V zakonu o vpisu in vplačilu delnic v delniški kapital Evropske banke za obnovo in razvoj (Uradni list RS, št. 4/93) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
“5. člen
Delnice Republike Slovenije v Evropski banki za obnovo in razvoj so premoženje Republike Slovenije, ki ga upravlja Ministrstvo za finance.
Sredstva za vplačilo delnic iz 4. člena tega zakona in sredstva za vplačilo dospevajočih obveznosti Republike Slovenije zaradi povečanj delniškega kapitala Evropske banke za obnovo in razvoj in sorazmernega povečanja deleža Republike Slovenije v kapitalu banke, določenih v skladu s Sporazumom o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
Ministrstvo za finance izda in deponira v Banki Slovenije brezobrestne, neprenosne zadolžnice v vrednosti delniškega kapitala, ki ga mora Republika Slovenija vplačati.”
2. člen
Za 5. členom se dodajo 6., 7., 8. in 9. člen, ki se glasijo:
“6. člen
Ministrstvo za finance skrbi za uresničevanje vseh pravic in obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Evropski banki za obnovo in razvoj.
Minister, pristojen za finance, izda vse potrebne listine in izvede vsa opravila, ki so potrebna za uresničevanje pravic in obveznosti iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Ministrstvo za finance je pooblaščeno za komuniciranje z Evropsko banko za obnovo in razvoj skladno z določbami Sporazuma o ustanovitvi Evropske banke za obnovo in razvoj.
Banka Slovenije je depozitar Republike Slovenije v Evropski banki za obnovo in razvoj in plačilni agent Republike Slovenije za vse transakcije s to banko.
8. člen
Minister, pristojen za finance, je guverner za Republiko Slovenijo v Odboru guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj.
Na predlog guvernerja za Republiko Slovenijo Vlada Republike Slovenije imenuje njegovega namestnika v Odboru guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj.
V primerih, ko se niti guverner za Republiko Slovenijo, niti njegov namestnik ne moreta udeležiti zasedanj Odbora guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj, lahko guverner za Republiko Slovenijo imenuje začasnega namestnika, ki v Odboru guvernerjev glasuje izključno v skladu z navodili guvernerja.
9. člen
Vlada Republike Slovenije določi natančnejše pogoje v zvezi z vplačili kapitala in postopki glede uresničevanja pravic do Evropske banke za obnovo in razvoj.”
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/92-10/3
Ljubljana, dne 17. decembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti