Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997

Kazalo

4013. Zakon o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (ZPDVBH), stran 8371.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (ZPDVBH)
Razglašam zakon o posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic (ZPDVBH), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. decembra 1997.
Št. 001-22-128/97
Ljubljana, dne 29. decembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O POSEBNEM DAVKU NA BILANČNO VSOTO BANK IN HRANILNIC (ZPDVBH)
TEMELJNI DOLOČBI
1. člen
S tem zakonom se določijo davčni zavezanci, davčna osnova in davčna stopnja ter predpiše obveznost obračunavanja in odplačevanja posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic.
2. člen
Davek je prihodek proračuna Republike Slovenije.
DAVČNI ZAVEZANCI
3. člen
Davčni zavezanec po tem zakonu je banka in hranilnica, ustanovljena po zakonu o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in 46/93).
DAVČNA OSNOVA
4. člen
Davčna osnova je celotna pasiva, zmanjšana za obveznosti do bank in hranilnic v tuji valuti, za obveznosti do strank, ki niso banke, v tuji valuti, za tolarska posojila fizičnim osebam, za tolarska posojila podjetjem, za tolarska posojila Vladi Republike Slovenije in javnemu sektorju, za kratkoročna tolarska posojila neodvisnim in odvisnim bankam in hranilnicam, za tržne vrednostne papirje podjetij ter za obvezne rezerve izračunane v višini 7% od vseh vpoglednih in vezanih vlog pri davčnem zavezancu.
5. člen
Za obveznosti do bank in hranilnic v tuji valuti iz 4. člena tega zakona štejejo:
– vloge na vpogled v tuji valuti, izkazane na kontih določenih v kontnem okviru za banke in hranilnice v skladu s sklepom Banke Slovenije o kontnem okviru za banke in hranilnice (v nadaljnjem besedilu: konto) 7000, 7002, 7010, 703, 7080;
– kratkoročna posojila v tuji valuti do neodvisnih bank, izkazana na kontih 261, 745, 7480, 7510, 7520, 7521, 7522, 758, 7716, 7726;
– kratkoročna posojila v tuji valuti do odvisnih bank, izkazana na kontih 7560, 7766;
– dolgoročne obveznosti v tuji valuti do neodvisnih bank, izkazane na kontih 765, 7710, 7720, 7722, 779;
– dolgoročne obveznosti v tuji valuti do odvisnih bank, izkazane na kontu 7760;
– obveznosti iz izdanih kratkoročnih vrednostnih papirjev bank v tuji valuti, izkazane na kontu 7301.
6. člen
Za obveznosti do strank, ki niso banke, v tuji valuti iz 4. člena tega zakona štejejo:
– vloge na vpogled v tuji valuti, izkazane na kontih 7001, 7011, 702, 7040, 7041, 7042, 7060, 7081, 7082, 7110, 7112, 7122, 7124, 7128, 713, 7140, 7149, 7170, 7171, 718, 7191, 7192, 7199, 7270, 7271, 7278, 731, 7380, 7381, 7383, 7387;
– kratkoročne obveznosti v tuji valuti do neodvisnih strank, izkazane na kontih 7400, 7409, 744, 746, 7470, 7481, 7511, 7523, 7524, 759, 7686, 7676, 7727;
– kratkoročne obveznosti v tuji valuti do odvisnih strank, izkazane na kontih 7561, 7767;
– dolgoročne obveznosti v tuji valuti do neodvisnih strank, izkazane na kontih 7600, 7609, 764, 766, 7670, 7671, 7679, 7680, 7681, 7721, 7723, 774;
– dolgoročne obveznosti v tuji valuti do odvisnih strank, izkazane na kontu 7761;
– devizne obveznosti za neizvršena izplačila iz plačil tujine, izkazane na kontu 2762.
7. člen
Za tolarska posojila fizičnim osebam iz 4. člena tega zakona štejejo:
– kratkoročna posojila prebivalstvu, izkazana na kontih 4270, 4278, 4279, 5176, 5177, 5276, 5277, 8079;
– dolgoročna posojila prebivalstvu, izkazana na kontih 5170, 5178, 5179, 5270, 5273, 5278, 5279.
8. člen
Za tolarska posojila podjetjem iz 4. člena tega zakona štejejo:
– kratkoročna posojila gospodarstvu – neodvisnim strankam, izkazana na kontih 4200, 4208, 4209, 4400, 4401, 4406, 4408, 4409, 5106, 5107, 5206, 5207, 5406, 5407, 8009;
– kratkoročna posojila gospodarstvu – odvisnim strankam, izkazana na kontih 4210, 4218, 4219, 5116, 5117, 5216, 5217;
– dolgoročna posojila gospodarstva – neodvisnim strankam, izkazana na kontih 5100, 5108, 5109, 5200, 5203, 5208, 5209, 5400, 5401, 5402, 5408, 5409;
– dolgoročna posojila gospodarstva – odvisnim strankam, izkazana na kontih 5110, 5118, 5119, 5210, 5213, 5218, 5219;
– terjatve iz danih jamstev gospodarstvu, izkazane na kontih 1600, 1608, 1609, 1690, 1699.
9. člen
Za tolarska posojila Vladi Republike Slovenije in javnemu sektorju iz 4. člena tega zakona štejejo:
– kratkoročna posojila javnemu sektorju, izkazana na kontih 4240, 4241, 4248, 4249, 4440, 4441, 4446, 4448, 4449, 5146, 5147, 5246, 5247, 5446, 5447, 8049;
– dolgoročna posojila javnemu sektorju, izkazana na kontih 5140, 5142, 5148, 5149, 5240, 5241, 5243, 5248, 5249, 5440, 5441, 5442, 5448, 5449.
10. člen
Za kratkoročna tolarska posojila neodvisnim in odvisnim bankam in hranilnicam iz 4. člena tega zakona štejejo:
– kratkoročna tolarska posojila neodvisnim in odvisnim bankam in hranilnicam, izkazana na kontih 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4258, 4259, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4458, 4459, 5156, 5157, 5256, 5257, 5456, 5457, 4611, 4612, 4613, 4618, 4619, 5616, 5617.
11. člen
Za tržne vrednostne papirje iz 4. člena tega zakona štejejo:
– menice, izkazane na kontih 131, 1330, 1338,1339;
– blagajniški zapisi, izkazani na kontih 1343, 1348, 1349;
– obveznice, izkazane na kontih 1352, 1353, 1358, 1359, razen obveznic z državnim jamstvom;
– delnice, izkazane na kontih 1371, 1378, 1379;
– drugi vrednostni papirji, izkazani na kontih 1360, 1361, 1368, 1369.
12. člen
Izračun obvezne rezerve izračunane v višini 7% od vseh vpoglednih in vezanih vlog pri davčnem zavezancu iz 4. člena tega zakona predpiše minister, pristojen za finance.
13. člen
Davčno osnovo za davek tekočega leta se ugotovi na podlagi podatkov iz prejšnjih členov tega poglavja, izkazanih v bilanci stanja davčnega zavezanca na dan 31. december tekočega leta, razen če ta zakon ne določa drugače.
DAVČNA STOPNJA
14. člen
Davek se plačuje po stopnji 2% od davčne osnove.
DAVČNA OBVEZNOST
15. člen
Davčna obveznost davčnih zavezancev po tem zakonu je davek, ugotovljen v skladu s tem zakonom, zmanjšan za plačan davek od dobička v skladu z zakonom o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 72/93, 20/95 in 34/96), vendar največ v višini dobička ugotovljenega pred obdavčitvijo v izkazu uspeha davčnega zavezanca.
OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE DAVKA
16. člen
Davčni zavezanec sam obračuna davek in davčno obveznost po tem zakonu za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.
Davčni zavezanec predloži obračun davka in davčne obveznosti pristojnemu davčnemu organu do 20. maja tekočega leta za preteklo leto.
Davčni obračun se predloži na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za finance.
17. člen
Davčni zavezanec mora razliko med plačano akontacijo in obračunano davčno obveznostjo plačati v 15 dneh od predložitve davčnega obračuna. Vračilo preveč plačane akontacije lahko zahteva ob predložitvi davčnega obračuna. Davčni organ vrne preveč plačani znesek najkasneje v 15 dneh od predložitve zahtevka.
18. člen
Akontacija davka se plača v dveh enakih obrokih, ki sta enaka polovici davčne obveznosti za preteklo leto.
Prvi obrok akontacije iz prejšnjega odstavka se plača najkasneje do 30. junija, drugi obrok pa najkasneje do 31. oktobra tekočega leta.
STEČAJ ALI LIKVIDACIJA DAVČNEGA ZAVEZANCA ALI ODVZEM DOVOLJENJA ZA POSLOVANJE DAVČNEMU ZAVEZANCU
19. člen
V primeru stečaja ali likvidacije davčnega zavezanca se davčna obveznost ugotovi na dan pred začetkom postopka stečaja ali likvidacije.
20. člen
Davčna obveznost se ugotovi v skladu s tem zakonom sorazmerno številu dni poslovanja v letu uvedbe postopkov iz prejšnjega člena.
21. člen
Določbi 19. in 20. člena tega zakona se smiselno uporabljata tudi v primeru odvzema dovoljenja za poslovanje davčnemu zavezancu.
ZDRUŽITEV DAVČNIH ZAVEZANCEV
22. člen
Pri združitvah davčnih zavezancev je zavezanec za davčno obveznost po tem zakonu prevzemna družba.
23. člen
Natančnejši postopek obračunavanja in plačevanja davka po prejšnjem členu določi minister, pristojen za finance.
POSEBNI DOLOČBI
24. člen
Če davčni organ v inšpekcijskem pregledu v skladu z zakonom o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96) ugotovi drugačen znesek davka od dobička pravnih oseb, se davčna obveznost po tem zakonu ne spremeni.
25. člen
Glede obračunavanja in plačevanja davka, zamudnih obresti, prisilne izterjave in drugih vprašanj postopka se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku in tega zakona.
KAZENSKA DOLOČBA
26. člen
Davčni zavezanec se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 1,000.000 do 18,000.000 tolarjev, če ne obračuna davka od osnove, na način in v rokih kot je določeno v 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. in 22. členu tega zakona.
Z denarno kaznijo od 200.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba davčnega zavezanca.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Osnova za določitev akontacije za leto 1998 je obračunan davek po tem zakonu, kot bi bil ugotovljen za leto 1997, zmanjšan za plačan davek od dobička pravnih oseb za leto 1997.
28. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1998.
Št. 435-02/97-7/1
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti