Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997

Kazalo

4017. Odlok o ustanovitvi Zavoda planiranje in izgradnjo Celje, stran 8412.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 – redakcijsko prečiščeno besedilo in 1/96) izdajam
S K L E P O O B J A V I
odloka o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje
Objavljam odlok o ustanovitvi Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje, ki ga je sprejel Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 15. 12. 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek l. r.
Na podlagi določil 8. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 3., 4., 7. in 18. do 24. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 67. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in Uradni list RS, št. 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95), je Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 15. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Zavoda planiranje in izgradnjo Celje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Celje ustanovi javni gospodarski zavod (v nadaljevanju: zavod) za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči ter opravljanje nalog, ki se nanašajo na urejanje naselij ter drugih posegov v prostor na območju Mestne občine Celje.
2. člen
Zavod v skladu s tem odlokom, zakonom in drugimi predpisi na podlagi zakona, izvaja naloge in javna pooblastila ustanovitelja v zvezi z gospodarjenjem s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Celje.
Zavod izvaja svojo dejavnost praviloma za ustanovitelja, lahko pa tudi za tretje osebe.
Zavod lahko opravlja naloge tudi za druge občine.
3. člen
Ustanovitelj zavoda je Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda je Zavod za planiranje in izgradnjo Celje.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika imena, določeni s statutom zavoda.
Sedež zavoda je v Celju, Trg celjskih knezov 9.
III. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Zavod upravlja na področju gospodarjenja s stavbnimi zemljišči naslednje dejavnosti:
– pridobiva, prodaja, menjuje in oddaja stavbna zemljišča za gradnjo;
– ureja stavbna zemljišča za potrebe investitorjev;
– upravlja z denarnimi sredstvi, namenjenimi za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč;
– daje v najem nepremičnine, s katerimi upravlja Mestna občina Celje in so v lasti Občine Celje in Mestne občine Celje;
– vodi investicijske posle v zvezi z urejanjem stavbnih zemljišč;
– pripravlja investicijske programe za urejanje stavbnih zemljišč;
– pripravlja strokovne podalge za razlastitev;
– opravlja strokovno nadzorstvo nad gradnjo objektov v skladu z zakonom.
Na področju urejanja naselij in drugih posegov v prostor, zavod opravlja naslednje dejavnosti:
– pripravlja gradiva za program priprave prostorskih izvedbenih aktov in prostorskih planov;
– organizira pripravo prostorskih izvedbenih aktov in prostorskih planov;
– zbira, evidentira ter analizira podatke o predvideni rabi prostora in o posegih v prostor, ter vodi evidenco in dokumentacijo predpisov in drugih aktov, s katerimi se ureja prostor;
– skrbi za usklajenost lokacijske dokumentacije s prostorskimi izvedbenimi akti in prostorskimi plani;
– pripravlja izris in podatke iz prostorskih izvedbenih načrtov;
– skrbi za izpolnitev pogojev, ki jih določijo ustrezni organi organizacije in skupnosti za pripravo prostorskih izvedbenih aktov in prostorskih planov;
– skrbi za razgrnitev strokovnih rešitev in osnutkov prostorskih izvedbenih aktov, in prostorskih planov, ter daje pojasnila o rešitvah osnutka prostorskega izvedbenega akta in prostorskega plana na javnih obravnavah;
– nudi strokovno pomoč organizacijam in organom pri zadevah urejanja prostora;
– izdeluje strokovne podlage za prostorske plane, osnutke prostorskih izvedbenih aktov, prostorskih planov, ter lokacijske dokumentacije;
– izdeluje lokacijsko dokumentacijo;
– daje občanom informacije o možnih lokacijah za graditev in druge posege v prostor, ter druge informacije v zvezi z urejanjem prostora;
Zavod opravlja tudi vse druge naloge, ki so potrebne za njegov obstoj in za opravljanje v prejšnjem odstavku navedenih dejavnosti.
6. člen
Zavod lahko opravlja posamezne naloge poleg s tem odlokom določenih dejavnosti, v obliki dodatnih programov in projektov.
Pri tem zavod lahko pridobiva sredstva za izvajanje takih programov od zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb, pod pogoji in na način, določen s posebno pogodbo in v skladu z zakonom.
IV. IZVRŠEVANJE JAVNIH POOBLASTIL
7. člen
Zavod ima naslednja javna pooblastila:
– izdaja potrdila, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna pravica občine in države;
– uveljavlja predkupno pravico občine;
– pripravlja izračun komunalnega prispevka in izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka;
– sklepa pogodbe o pridobitvi, prodaji, oddaji in menjavi nezazidanega stavbnega zemljišča.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
8. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno brez omejitev v okviru svoje dejavnosti, določene s tem odlokom.
Zavod sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti v pravnem in poslovnem prometu.
Zavod nastopa v pravnem prometu v imenu ustanovitelja in za svoj račun.
9. člen
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj za obveznosti zavoda po sprejetem programu dela ne odgovarja.
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
10. člen
Za izvrševanje nalog zavoda prenese Mestna občina Celje nanj v upravljanje sredstva in vire sredstev po zaključnem računu Sklada stavbnih zemljišč Občine Celje za leto 1997 in sredstva Zavoda za planiranje in izgradnjo Občine Celje po stanju na dan 31. 12. 1997.
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, zagotavlja ustanovitelj preko virov financiranja.
Vir sredstev za financiranje zagotovljenega programa dela zavoda je občinski proračun, v katerega se zbirajo namenska sredstva nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in druga sredstva v skladu z zakonom.
Drugi viri sredstev so še komunalni prispevek, sredstva od prodaje zemljišč, najemnine, takse in drugo in se zbirajo na žiro računu zavoda.
Sredstva za izvrševanje dejavnosti se zagotavljajo letno v obsegu, potrebnem za izvajanje ovrednotenega in sprejetega programa dela zavoda.
11. člen
Poleg sredstev iz prejšnjega člena zavod pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti tudi iz povračil za storitve, ki jih opravlja za tretje osebe.
12. člen
Pridobivanje, razporejanje in porabo sredstev, določenih za izvajanje programa dela zavoda spremlja in nadzoruje upravni odbor zavoda.
Zavod zagotavlja ločeno poročanje o pridobivanju in uporabi sredstev za izvajanje dejavnosti na podlagi zagotovljenega programa dela in za izvajanje dejavnosti izven tega programa, na podlagi sredstev, pridobljenih iz drugih virov.
Ustanovitelj ima pravico neposrednega vpogleda v vse finančne in računovodske listine ter pravico do pridobitve vseh podatkov o finančnem poslovanju zavoda.
13. člen
Morebitne presežke prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati le za izvajanje in razvoj s tem odlokom določenih dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča upravni odbor zavoda, s soglasjem ustanovitelja.
14. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja, oziroma zagotovitvi manjkajočih sredstev v okviru sprejetega programa dela zavoda, odloča upravni odbor zavoda, s soglasjem ustanovitelja.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA PRI UPRAVLJANJU ZAVODA
15. člen
Ustanovitelj javnega gospodarskega zavoda:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti zavoda, ter zagotavljanje uporabe javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifi za storitve zavoda,
– sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun zavoda,
– daje soglasje k programom dela zavoda,
– sprejema odloke, ki so potrebni za delovanje zavoda,
– daje soglasje k statutu zavoda in njegovim statusnim spremembam,
– daje soglasje k notranji organizaciji zavoda, ter številu in vrsti delovnih mest,
– daje soglasje k najemanju posojil, ki niso predvidena v letnem programu, ali presegajo znesek, določen z zakonom,
– imenuje člane upravnega odbora.
Upravni odbor zavoda:
– določa merila za financiranje dejavnosti zavoda,
– sprejema letni program dejavnosti iz 5. člena odloka in njegovo finančno ovrednotenje, način razpolaganja s presežkom, ter način pokrivanja izgube,
– odloča o najemanju posojil do zakonsko določenega zneska,
– daje mnenje k predlogom direktorja zavoda za zaposlitev oseb na vodilna in vodstvena delovna mesta v zavodu,
– daje soglasje k pogodbam iz 6. člena odloka,
– predlaga ustanovitelju spremembe ustanoviteljskih deležev, spremembo imena, ali spremembo dejavnosti zavoda,
– imenuje direktorja zavoda,
– odloča o drugih zadevah, določenih s tem odlokom in statutom zavoda.
Ustanoviteljske pravice iz predhodnih alinej izvaja Občinski svet mestne občine Celje.
16. člen
Odločitve sprejema upravni odbor zavoda na seji z večino glasov.
Upravni odbor ima predsednika in deset članov, ki jih imenuje oziroma razrešuje Občinski svet MOC na predlog župana.
17. člen
Mandat članov UO traja 4 leta in so po poteku mandata lahko ponovno imenovani.
Sestava, način imenovanja oziroma izvolitve članov, trajanje mandata in pristojnost organa upravljanja, se podrobneje določijo s statutom zavoda, ki ga potrdi občinski svet.
Način dela UO zavoda se določi s poslovnikom o delu UO zavoda, v skladu s statutom.
Občinski svet MOC lahko razreši člane UO zavoda, če pri svojem delu ne upoštevajo politike, sprejete na področju gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in urejanja prostora, če uporabljajo sredstva zavoda v nasprotju s cilji zavoda, ter iz drugih razlogov, opredeljenih s statutom zavoda, ter po postopku, določenim s statutom zavoda.
18. člen
Poslovanje in delo zavoda vodi direktor zavoda, ki predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje UO zavoda, s soglasjem Občinskega sveta MOC.
Direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa za 4 leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
Postopek javnega razpisa, pogoji in način imenovanja in razrešitve direktorja, se natančneje določijo s statutom zavoda.
S statutom zavoda se določijo tudi pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja zavoda.
VIII. ORGANIZACIJA ZAVODA
19. člen
Organizacija zavoda se določi s statutom zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Zavod prevzema pravice in obveznosti ukinjenega Sklada stavbnih zemljišč Občine Celje.
Vsa sredstva, ki se na dan 31. 12. 1997 nahajajo na žiro računu Sklada stavbnih zemljišč in Zavoda za planiranje in izgradnjo Občine Celje, se prenesejo na žiro račun zavoda in se uporabljajo za izvajanje dejavnosti zavoda.
V primeru, da zavod ne bo konstituiran do 1. 1. 1998, vsa sredstva do pričetka njegovega delovanja prevzame Mestna občina Celje.
Kolikor sredstva na žiro računu ne bi zagotavljala tekočega poslovanja zavoda, zagotovi potrebna sredstva ustanovitelj.
Osnovna sredstva sklada stavbnih zemljišč se prenesejo na zavod.
Finančno poslovanje se opravlja prek žiro računa zavoda.
21. člen
Za čas do imenovanja direktorja zavoda na podlagi razpisa, vendar največ za dobo enega leta, opravlja poklicno funkcijo vršilca dolžnosti direktorja zavoda Peter Drozg, inž., ki je pooblaščen, da pripravi vse potrebno za začetek dela zavoda in vpis zavoda v sodni register, ter za podpisovanje vseh listin zavoda.
22. člen
Vpis zavoda v sodni register mora biti priglašen najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi tega odloka.
23. člen
Ustanovitelj imenuje UO zavoda v 30 dneh po registraciji zavoda.
Upravni odbor zavoda sprejme statut zavoda v tridesetih dneh po imenovanju ter ga v nadaljnjem mesecu predloži v soglasje ustanovitelju zavoda.
24. člen
Do imenovanja članov upravnega odbora po tem odloku, opravlja funkcije upravljanja zavoda dosedanji upravni odbor Sklada stavbnih zemljišč Občine Celje.
25. člen
Zavod prične z delom takoj po izpolnitvi vseh zakonskih pogojev za njegovo delovanje.
26. člen
Z dnem konstituiranja zavoda, le-ta prevzame delavce dosedanjega Zavoda za planiranje in izgradnjo Občine Celje. Do konstituiranja zavoda po tem odloku, opravlja naloge s področja gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in urejanja naselij ter drugih posegov v prostor Zavod za planiranje in izgradnjo Občine Celje, po dosedanjih predpisih in na dosedanji način.
27. člen
Zavod preneha v primerih in po postopku, določenem z zakonom.
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Celje, dne 15. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti