Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997

Kazalo

4015. Uredba o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1998, stran 8374.

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) in v zvezi s 17. členom zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-I, 30/92, 52/92 – odločba US RS, 7/93 in 43/93 – odločba US RS) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1998
1. člen
Potrebe proračunskih uporabnikov se v prvem polletju leta 1998 začasno financirajo (v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje) po tej uredbi.
Začasno financiranje se izvaja po finančnem načrtu, ki je sestavni del te uredbe in temelji na zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96 in 78/97; v nadaljnjem besedilu: ZIPro), proračunu Republike Slovenije za leto 1997 (Uradni list RS, št. 78/97) ter obveznostih, določenih v drugih zakonih.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in odhodki proračuna določijo v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjih
---------------------------------------------------------------
           Bilanca prihodkov          Račun
              in odhodkov       financiranja
---------------------------------------------------------------
Prihodki          371.500.000        56.971.8l8
Odhodki          381.805.667        46.666.151
Presežek                       10.305.667
Primanjkljaj        10.305.667
Povečanje sredstev
na računih
---------------------------------------------------------------
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter v računu financiranja so določeni v posebnem delu te uredbe.
3. člen
Za znesek prihodkov in odhodkov iz naslova donacij, plačanih kupnin po zakonu o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95 in 34/96) in prodaje in zamenjave državnega premoženja po 52. členu ZIPro, se v obdobju začasnega financiranja poveča skupni obseg proračuna v istem obdobju.
4. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, določenih s finančnim načrtom iz drugega odstavka 1. člena te uredbe.
5. člen
Sredstva, razporejena v obdobju začasnega financiranja, se vključijo v proračun Republike Slovenije za leto 1998.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-24/97-2
Ljubljana, dne 23. decembra 1997.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.
POSEBNI DEL

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. PRIHODKI PRORAČUNA              - v 000 tolarjih
-----------------------------------------------------------------

                            Znesek

-----------------------------------------------------------------

A. DAVČNI PRIHODKI                  346.919.000

1. DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB           15.500.000

2. POSEBNI DAVEK NA
  DOLOČENE PREJEMKE                  1.860.000

3. DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE              16.750.000

4. DOHODNINA                     78.100.000

5. DAVKI OD PROMETA PROIZVODOV
  IN STORITEV                    196.140.000

5.1. Davki od prometa proizvodov           146.300.000
   v tem:

  - naftni derivati          48.113.000

  - tobak               15.000.000

  - alkoholne pijače          3.900.000

  - ostali davki na
   promet proizvodov         79.287.000

5.2. Davki od prometa storitev            49.840.000

6. TAKSA ZA OBREMENJEVANJE ZRAKA            4.600.000

7. DAVEK NA BILANČNO VSOTO BANK IN
  HRANILNIC                      3.600.000

8. CARINE IN UVOZNE TAKSE               27.800.000

9. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST            2.569.000
  v tem:

  Prispevek za zaposlovanje       1.308.700

  Prispevek za porodniški dopust    1.260.300

B. NEDAVČNI PRIHODKI                 24.581.000
  v tem:

  Registracijske takse         5.800.000

  Vodna povračila             600.000

  Odškodnine zaradi spremembe
  namembnosti               450.000

  Sodne takse              2.750.000

  Prenočitvene takse            46.000

  Upravne in druge takse        1.830.000

  Pristojbine              1.100.000

  Denarne kazni in povprečnine     2.100.000

  Prihodki upravnih organov       3.000.000

  Prihodki od obresti           400.000

  Presežek prihodkov
  Banke Slovenije po ZR             0

  Drugi prihodki proračuna       6.505.000
-----------------------------------------------------------------

SKUPAJ PRIHODKI PRORAČUNA              371.500.000
-----------------------------------------------------------------


II. ODHODKI PRORAČUNA              - v 000 tolarjih
-----------------------------------------------------------------

                            Znesek

-----------------------------------------------------------------

A. TEKOČI ODHODKI                  342.251.458

1. PLAČE, PRISPEVKI IN DRUGI
  OSEBNI PREJEMKI                  104.824.454

1.1. V državnih organih        51.784.908

1.2. V izvajalskih organizacijah    53.039.546

2. MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI            21.884.952

2.1. V državnih organih        15.494.952

2.2. V izvajalskih organizacijah    6.390.000

4. SOCIALNI TRANSFERI                 59.798.095

4.1. Zaposlovanje           12.840.000

4.2. Otroško varstvo          24.000.000

4.3. Socialno varstvo          6.000.000

4.4. Varstvo vojnih invalidov,
veteranov in žrtev vojnega nasilja   6.000.000

4.5. Drugi socialni transferi      2.210.000

4.6. Štipendije             6.948.095

4.7. Obveznosti do jamstvenega sklada  1.800.000

4.1.1. TRANSFERI - OBVEZNOSTI DO ZPIZ        66.244.261

5. DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM    19.071.241

5.1. Javni zavodi v zdravstvu       953.991

5.2. Drugi javni zavodi in ustanove  18.117.250

6. PLAČILA STORITEV                  8.844.397

7. PLAČILA OBRESTI                  24.076.736

7.1. Plačila domačih obresti      14.401.736

7.2. Plačila obresti v tujino      9.675.000

8. JAMSTVA                       1.012.038

9. SUBVENCIJE IN TRANSFERI GOSPODARSTVU        15.170.680

9.1. Železnica             3.186.742

9.2. Kmetijstvo             4.387.376

9.3. Prestrukturiranje industrije    1.069.941

9.4. Tehnološki razvoj          863.166

9.5. Ostali transferi v gospodarstvo  5.663.455

10. TRANSFERI SREDSTEV OBČINAM            15.400.000

11. DRUGI ODHODKI                   5.464.604

12. SREDSTVA ZA BEGUNCE                 460.000

B. INVESTICIJSKI ODHODKI               36.554.209

13. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE     33.604.209

13.1. Ceste               4.625.899

13.2. Avtoceste            12.000.000

13.3. Železnice             1.493.626

13.4. Ostali promet in zveze       228.771

13.5. Energetika            1.055.640

13.6. Kmetijstvo             413.317

13.7. Komunala in urejanje voda      104.296

13.8. Javni zavodi in ustanove     4.300.265

13.9. Zdravstvo              709.030

13.10. Demografsko ogrožena območja    487.335

13.11. Državni organi          3.903.565

13.12. Obramba             4.282.465

14. KAPITALSKE NALOŽBE                 2.950.000

C. REZERVE                       3.000.000
-----------------------------------------------------------------

  SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA             381.805.667
-----------------------------------------------------------------

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ             10.305.667
-----------------------------------------------------------------


RAČUN FINANCIRANJA                - v 000 tolarjih
-----------------------------------------------------------------

                            Znesek
-----------------------------------------------------------------

IV. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA              56.971.818

V. ODPLAČILA DOLGA                  46.666.151

1. ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      21.261.151

2. ODPLAČILA DOLGA V TUJINO      25.405.000
-----------------------------------------------------------------

VI. NETO ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA            10.305.667
-----------------------------------------------------------------

VII.POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH         0
-----------------------------------------------------------------


Finančni načrt začasnega financiranja

                       - v tisoč tolarjih -

-----------------------------------------------------------------

Proračunski uporabnik oz. namen              Znesek
-----------------------------------------------------------------
           1                   2
-----------------------------------------------------------------

11  PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

1111 Predsednik Republike Slovenije

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     99.115

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               25.506

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        6.448

Skupaj 1111 Predsednik Republike Slovenije        131.069
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 11 PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE         131.069
*****************************************************************


121  DRŽAVNI ZBOR

1211 Državni zbor

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         952.178

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              319.500

11 DRUGI ODHODKI                     203.725

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       134.440

Skupaj 1211 Državni zbor                1.609.843
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 121 DRŽAVNI ZBOR                1.609.843
*****************************************************************


122  DRŽAVNI SVET

1212 Državni svet

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         63.221

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               75.618

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        2.322

Skupaj 1212 Državni svet                 141.161
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 122 DRŽAVNI SVET                 141.161
*****************************************************************


123  REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1213 Republiška volilna komisija

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          6.334

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               5.400

11 DRUGI ODHODKI                     190.405

Skupaj 1213 Republiška volilna komisija         202.139
-----------------------------------------------------------------

123 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1213 Republiška volilna komisija

Skupaj 123 REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA          202.139

*****************************************************************


124  VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

1214 Varuh človekovih pravic

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         73.982

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               16.029

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        22.869

Skupaj 1214 Varuh človekovih pravic           112.880
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 124 VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC            112.880
*****************************************************************


131  USTAVNO SODIŠČE

1311 Ustavno sodišče

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         175.532

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               27.693

6 PLAČILA STORITEV                     1.200

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        65.745

Skupaj 1311 Ustavno sodišče               270.170
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 131 USTAVNO SODIŠČE                270.170
*****************************************************************


132  RAČUNSKO SODIŠČE

1312 Računsko sodišče

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         222.069

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               37.815

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE         807

Skupaj 1312 Računsko sodišče               260.691
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 132 RAČUNSKO SODIŠČE               260.691
*****************************************************************


133  AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV
   LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA

1313 Agencija za revidiranje postopkov
   lastninskega preoblikovanja

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         77.145

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               18.902

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        7.698

Skupaj 1313 Agencija za revidiranje postopkov
lastninskega preoblikovanja               103.745
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 133 AGENCIJA ZA REVIDIRANJE POSTOPKOV
LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA               103.745
*****************************************************************


14  URAD PREDSEDNIKA VLADE

1411 Urad predsednika vlade

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         297.214

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              157.168

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        22.477

Skupaj 1411 Urad predsednika vlade            476.859
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 14 URAD PREDSEDNIKA VLADE             476.859
*****************************************************************


15  VLADNE SLUŽBE

1512 Protokol v vladi Republike Slovenije

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         29.324

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               88.847

Skupaj 1512 Protokol v vladi Republike Slovenije     118.171
-----------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1513 Servis za protokolarne storitve

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         186.604

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               21.558

Skupaj 1513 Servis za protokolarne storitve       208.162
-----------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1514 Urad za priseljevanje in begunce

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         18.454

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               7.184

12 OSKRBA BEGUNCEV                    460.000

Skupaj 1514 Urad za priseljevanje in begunce       485.638
-----------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1515 Urad za žensko politiko

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         16.584

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               10.502

Skupaj 1515 Urad za žensko politiko            27.086
-----------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1516 Urad za narodnosti vlade Republike Slovenije

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         10.976

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               1.447

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM       69.855

11 DRUGI ODHODKI                     10.000

Skupaj 1516 Urad za narodnosti vlade Republike
Slovenije                         92.278
-----------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1517 Službe vlade za zakonodajo

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         50.318

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               11.569

Skupaj 1517 Služba vlade za zakonodajo          61.887
-----------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1518 Urad vlade za informiranje

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         56.713

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               17.881

6 PLAČILA STORITEV                    66.000

11 DRUGI ODHODKI                     151.389

Skupaj 1518 Urad vlade za informiranje          291.983
-----------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1519 Kadrovska služba vlade

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         55.203

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               4.940

4 SOCIALNI TRANSFERI                   90.000

Skupaj 1519 Kadrovska služba vlade            150.143
-----------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1520 Servis skupnih služb vlade

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         145.107

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              663.619

6 PLAČILA STORITEV                    34.400

7 PLAČILA OBRESTI                     20.415

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       604.127

Skupaj 1520 Servis skupnih služb vlade         1.467.668
-----------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1521 Center vlade za informatiko

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         101.523

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              611.222

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       707.200

Skupaj 1521 Center vlade za informatiko        1.419.945
-----------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1522 Statistični urad Republike Slovenije

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         462.033

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               79.993

Skupaj 1522 Statistični urad Republike Slovenije     542.026
-----------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         685.528

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              184.621

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       110.758

Skupaj 1524 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija  980.907
-----------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1525 Služba vlade za lokalno samoupravo

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         40.090

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               14.744

Skupaj 1525 Služba vlade za lokalno samoupravo      54.834
-----------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1526 Urad vlade za verske skupnosti

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         12.197

2 MATERIALI IN DRUGI STROŠKI                1.649

11 DRUGI ODHODKI                      3.480

Skupaj 1526 Urad vlade za verske skupnosti        17.326
-----------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1527 Urad vlade za invalide

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         11.648

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               5.013

11 DRUGI ODHODKI                       680

Skupaj 1527 Urad vlade za invalide            17.341
-----------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1528 Služba Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         74.283

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              140.000

Skupaj 1528 Služba Vlade Republike Slovenije za
      evropske zadeve               214.283
-----------------------------------------------------------------


Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE                6.149.678
*****************************************************************


16  MINISTRSTVO ZA FINANCE

1611 Ministrstvo za finance

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         497.933

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              353.025

4 SOCIALNI TRANSFERI                 66.244.261

6 PLAČILA STORITEV                    146.408

7 PLAČILA OBRESTI                   24.056.321

8 JAMSTVA                       1.012.038

10 TRANSFERI OBČINAM                 15.400.000

11 DRUGI ODHODKI                    1.863.080

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       165.423

14 KAPITALSKE NALOŽBE                  100.000

15 REZERVE                       3.000.000

Skupaj 1611 Ministrstvo za finance          112.838.489
-----------------------------------------------------------------


16  MINISTRSTVO ZA FINANCE

1612 Davčna uprava RS

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        3.536.032

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              957.186

Skupaj 1612 Davčna uprava RS              4.493.218
-----------------------------------------------------------------


16  MINISTRSTVO ZA FINANCE

1613 Carinska uprava RS

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        3.024.200

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              398.250

6 PLAČILA STORITEV                    19.900

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        4.400

Skupaj 1613 Carinska uprava RS             3.446.750
-----------------------------------------------------------------


16  MINISTRSTVO ZA FINANCE

1614 Urad RS za zavarovalni nadzor

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         19.017

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               7.380

Skupaj 1614 Urad RS za zavarovalni nadzor         26.397
-----------------------------------------------------------------


16  MINISTRSTVO ZA FINANCE

1615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         24.507

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               2.925

Skupaj 1615 Urad RS za preprečevanje pranja denarja    27.432
-----------------------------------------------------------------


16  MINISTRSTVO ZA FINANCE

1616 Devizni inšpektorat RS

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         30.276

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               3.240

Skupaj 1616 Devizni inšpektorat RS            33.516
-----------------------------------------------------------------


16  MINISTRSTVO ZA FINANCE

1617 Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         26.310

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               4.725

Skupaj 1617 Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo  31.035
-----------------------------------------------------------------


Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE           120.896.837
*****************************************************************


17  MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

1711 Ministrstvo za notranje zadeve

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                       12.598.623

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             1.809.988

4 SOCIALNI TRANSFERI                    6.600

6 PLAČILA STORITEV                    14.079

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       810.067

Skupaj 1711 Ministrstvo za notranje zadeve      15.239.357
-----------------------------------------------------------------


17  MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

1713 Prehodni dom Republike Slovenije za tujce

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         78.328

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               54.000

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM        560

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        4.249

Skupaj 1713 Prehodni dom Republike Slovenije za tujce  137.137
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE       15.376.494
*****************************************************************


18  MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

1811 Ministrstvo za zunanje zadeve

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         324.132

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              192.211

11 DRUGI ODHODKI                    1.697.200

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       153.600

Skupaj 1811 Ministrstvo za zunanje zadeve       2.367.143
-----------------------------------------------------------------


18  MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         18.622

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               2.700

11 DRUGI ODHODKI                     494.400

Skupaj 1812 Urad RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu                          515.722
-----------------------------------------------------------------


18  MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

1813 Urad RS za evropske zadeve

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               13.500

Skupaj 1813 Urad RS za evropske zadeve          13.500
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 18 MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE        2.896.365
*****************************************************************


19  MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

1911 Ministrstvo za obrambo

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        9.438.231

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              3.917.551

4 SOCIALNI TRANSFERI                     420

11 DRUGI ODHODKI                      55.213

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       3.773.322

Skupaj 1911 Ministrstvo za obrambo           17.184.737
*****************************************************************


19  MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

1912 Uprava RS za zaščito in reševanje

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         109.269

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               94.083

11 DRUGI ODHODKI                     16.766

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       817.143

Skupaj 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje     1.037.261
*****************************************************************


19  MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

1913 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
   drugimi nesrečami

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         128.921

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               10.464

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        3.800

Skupaj 1913 Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami                    143.185
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 19 MINISTRSTVO ZA OBRAMBO           18.365.183
*****************************************************************


20  MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

2011 Ministrstvo za pravosodje

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         126.144

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              106.425

4 SOCIALNI TRANSFERI                    8.100

11 DRUGI ODHODKI                     234.536

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       496.720

Skupaj 2011 Ministrstvo za pravosodje          971.925
-----------------------------------------------------------------


20  MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

2020 Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                        1.226.201

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              324.976

4 SOCIALNI TRANSFERI                   54.000

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        54.305

Skupaj 2020 Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij 1.659.482
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 20 MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE          2.631.407
*****************************************************************


21  MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         183.121

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               73.800

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM      358.000

6 PLAČILA STORITEV                    120.600

9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI               2.073.941

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       894.400

14 KAPITALSKE NALOŽBE                 2.000.000

Skupaj 2111 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti   5.703.862
-----------------------------------------------------------------


21  MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2114 Agencija RS za učinkovito rabo energije

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         10.582

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               5.400

6 PLAČILA STORITEV                    64.000

9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI                 23.600

Skupaj 2114 Agencija RS za učinkovito rabo energije   103.582
-----------------------------------------------------------------


21  MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2115 Direkcija RS za rudna bogastva

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          4.929

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI                900

6 PLAČILA STORITEV                     3.200

Skupaj 2115 Direkcija RS za rudna bogastva         9.029
-----------------------------------------------------------------


21  MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2116 Direkcija RS za poslovno informacijsko središče

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          7.727

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               6.075

6 PLAČILA STORITEV                     5.600

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        1.600

Skupaj 2116 Direkcija RS za poslovno informacijsko
središče                         21.002
-----------------------------------------------------------------


21  MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2117 Republiški energetski inšpektorat

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         82.517

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               14.850

Skupaj 2117 Republiški energetski inšpektorat       97.367
-----------------------------------------------------------------


21  MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2118 Republiški rudarski inšpektorat

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         21.159

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               5.850

Skupaj 2118 Republiški rudarski inšpektorat        27.009
-----------------------------------------------------------------


21  MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

2119 Republiški gradbeni inšpektorat

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         10.704

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               1.575

Skupaj 2119 Republiški gradbeni inšpektorat        12.279
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI    5.974.130
*****************************************************************


22  MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         171.970

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               76.097

6 PLAČILA STORITEV                    583.310

9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI                898.621

11 DRUGI ODHODKI                      5.020

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       487.335

Skupaj 2211 Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 2.222.353
-----------------------------------------------------------------


22  MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2212 Urad RS za varstvo potrošnikov

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                          8.501

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               2.025

6 PLAČILA STORITEV                    18.000

Skupaj 2212 Urad RS za varstvo potrošnikov        28.526
-----------------------------------------------------------------


22  MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2213 Urad RS za varstvo konkurence

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         10.099

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               1.687

6 PLAČILA STORITEV                      200

Skupaj 2213 Urad RS za varstvo konkurence         11.986
-----------------------------------------------------------------


22  MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2215 Urad za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje
   investicije

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         13.344

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               11.430

6 PLAČILA STORITEV                    63.720

Skupaj 2215 Urad za gospodarsko promocijo Slovenije in
tuje investicije                     88.494
-----------------------------------------------------------------


22  MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2216 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         92.997

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               24.306

11 DRUGI ODHODKI                       200

Skupaj 2216 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 117.503
-----------------------------------------------------------------


22  MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

2217 Tržni inšpektorat RS

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         324.846

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               28.350

6 PLAČILA STORITEV                     2.400

Skupaj 2217 Tržni inšpektorat RS             355.596
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 22 MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ  2.824.458
*****************************************************************


23  MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI
PREJEMKI                         195.759

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               77.850

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM     1.709.825

6 PLAČILA STORITEV                    398.958

9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI               4.387.376

11 DRUGI ODHODKI                     17.662

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       450.122

Skupaj 2311 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano                      7.237.552
-----------------------------------------------------------------


23  MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

2312 Veterinarska uprava RS

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     259.772

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               45.900

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM      682.565

6 PLAČILA STORITEV                    313.324

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        54.016

Skupaj 2312 Veterinarska uprava RS           1.355.577
*****************************************************************


23  MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

2313 Uprava RS za pospeševanje kmetijstva

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     20.540

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               2.925

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM      614.000

6 PLAČILA STORITEV                    18.462

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        11.077

Skupaj 2313 Uprava RS za pospeševanje kmetijstva     667.004
-----------------------------------------------------------------


23  MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

2314 Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lov in
   ribolov

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     246.247

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               30.150

6 PLAČILA STORITEV                     9.230

Skupaj 2314 Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo,
    lov in ribolov                  285.627
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO                        9.545.760
*****************************************************************


24  MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2411 Ministrstvo za promet in zveze

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     202.710

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              113.850

6 PLAČILA STORITEV                   2.693.457

9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI               3.186.742

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      13.493.626

Skupaj 2411 Ministrstvo za promet in zveze      19.690.385
-----------------------------------------------------------------


24  MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2412 Uprava RS za pomorstvo

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     53.751

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               13.275

6 PLAČILA STORITEV                     4.032

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        1.400

Skupaj 2412 Uprava RS za pomorstvo            72.458
-----------------------------------------------------------------


24  MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2413 Uprava RS za zračno plovbo

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     270.705

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              227.434

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        90.253

Skupaj 2413 Uprava RS za zračno plovbo          588.392
-----------------------------------------------------------------


24  MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2414 Uprava RS za telekomunikacije

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     45.632

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               14.577

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       137.118

Skupaj 2414 Uprava RS za telekomunikacije        197.327
-----------------------------------------------------------------


24  MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2415 Direkcija RS za ceste

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     92.750

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               52.380

6 PLAČILA STORITEV                   2.323.840

9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI                 40.000

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      4.625.899

Skupaj 2415 Direkcija RS za ceste           7.134.869
-----------------------------------------------------------------


24  MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2418 Prometni inšpektorat RS

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     104.651

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               14.016

Skupaj 2418 Prometni inšpektorat RS           118.667
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 24 MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE       27.802.098
*****************************************************************


25  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2511 Ministrstvo za okolje in prostor

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     253.966

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               96.805

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM       3.600

6 PLAČILA STORITEV                    90.697

11 DRUGI ODHODKI                      5.600

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        37.056

14 KAPITALSKE NALOŽBE                  850.000

Skupaj 2511 Ministrstvo za okolje in prostor      1.337.724
-----------------------------------------------------------------


25  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2512 Geodetska uprava RS

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     777.133

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              346.680

6 PLAČILA STORITEV                    64.641

11 DRUGI ODHODKI                       999

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        17.200

Skupaj 2512 Geodetska uprava RS            1.206.653
-----------------------------------------------------------------


25  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2513 Uprava RS za jedrsko varnost

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     60.428

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               17.324

6 PLAČILA STORITEV                    12.160

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        3.440

Skupaj 2513 Uprava RS za jedrsko varnost         93.352
-----------------------------------------------------------------


25  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2514 Urad RS za prostorsko planiranje

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     84.802

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               21.150

6 PLAČILA STORITEV                    112.200

Skupaj 2514 Urad RS za prostorsko planiranje       218.152
-----------------------------------------------------------------


25  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2516 Hidrometeorološki zavod RS

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     310.720

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              110.520

11 DRUGI ODHODKI                      4.800

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        59.960

Skupaj 2516 Hidrometeorološki zavod RS          486.000
*****************************************************************


25  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2517 Uprava RS za geofiziko

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     37.360

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               27.540

11 DRUGI ODHODKI                       240

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        7.480

Skupaj 2517 Uprava RS za geofiziko            72.620
-----------------------------------------------------------------


25  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2521 Uprava RS za varstvo narave

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     221.166

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               66.511

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM       76.957

6 PLAČILA STORITEV                    954.599

9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI                230.762

11 DRUGI ODHODKI                      4.000

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       260.480

Skupaj 2521 Uprava RS za varstvo narave        1.814.475
-----------------------------------------------------------------


25  MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

2522 Inšpektorat RS za okolje in prostor

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     254.288

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               30.600

6 PLAČILA STORITEV                     7.600

9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI                 5.200

Skupaj 2522 Inšpektorat RS za okolje in prostor     297.688
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 25 MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR       5.526.664
*****************************************************************


26  MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     246.727

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               46.680

4 SOCIALNI TRANSFERI                 57.780.000

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM     4.092.082

9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI               3.453.928

11 DRUGI ODHODKI                     100.143

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       561.511

Skupaj 2611 Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve                        66.281.071
-----------------------------------------------------------------


26  MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

2612 Urad RS za varnost in zdravje pri delu

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI      9.944

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               2.452

Skupaj 2612 Urad RS za varnost in zdravje pri delu    12.396
-----------------------------------------------------------------


26  MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

2613 Inšpektorat RS za delo

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     191.684

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               23.490

Skupaj 2613 Inšpektorat RS za delo            215.174
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 26 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE                        66.508.641
*****************************************************************


27  MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

2711 Ministrstvo za zdravstvo

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     119.136

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               44.775

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM      953.991

6 PLAČILA STORITEV                     1.600

11 DRUGI ODHODKI                     22.368

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       709.030

Skupaj 2711 Ministrstvo za zdravstvo          1.850.900
-----------------------------------------------------------------


27  MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

2712 Urad RS za sodelovanje s Svetovno
   zdravstveno organizacijo

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI      6.574

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               2.700

11 DRUGI ODHODKI                      2.000

Skupaj 2712 Urad RS za sodelovanje s Svetovno zdravstveno
organizacijo                       11.274
-----------------------------------------------------------------


27  MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

2713 Zdravstveni inšpektorat RS

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     279.824

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               32.568

11 DRUGI ODHODKI                     17.831

Skupaj 2713 Zdravstveni inšpektorat RS          330.223
-----------------------------------------------------------------


27  MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

2714 Urad RS za zdravila

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     19.940

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               12.600

Skupaj 2714 Urad RS za zdravila              32.540
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 27 MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO           2.224.937
*****************************************************************


33  MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3311 Ministrstvo za šolstvo in šport

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI   49.925.507

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             4.923.450

4 SOCIALNI TRANSFERI                  1.634.600

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM     2.781.968

6 PLAČILA STORITEV                    13.600

11 DRUGI ODHODKI                     60.419

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE      2.579.932

Skupaj 3311 Ministrstvo za šolstvo in šport      61.919.476
-----------------------------------------------------------------


33  MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3312 Urad RS za šolstvo

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     21.978

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               12.375

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM       16.000

Skupaj 3312 Urad RS za šolstvo              50.353
-----------------------------------------------------------------


33  MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3313 Urad RS za mladino

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     14.810

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               9.000

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM      109.406

Skupaj 3313 Urad RS za mladino              133.216
-----------------------------------------------------------------


33  MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3314 Inšpektorat RS za šolstvo in šport

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     11.870

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               3.150

Skupaj 3314 Inšpektorat RS za šolstvo in šport      15.020
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT       62.118.065
*****************************************************************


34  MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     182.803

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               46.559

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM     5.974.731

9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI                863.166

11 DRUGI ODHODKI                     136.488

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       245.786

Skupaj 3411 Ministrstvo za znanost in tehnologijo   7.449.533
-----------------------------------------------------------------


34  MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

3412 Urad RS za standardizacijo in meroslovje

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     125.356

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               58.903

6 PLAČILA STORITEV                    60.800

Skupaj 3412 Urad RS za standardizacijo in meroslovje   245.059
-----------------------------------------------------------------


34  MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

3413 Urad RS za intelektualno lastnino

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     82.149

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               38.213

11 DRUGI ODHODKI                       412

Skupaj 3413 Urad RS za intelektualno lastnino      120.774
-----------------------------------------------------------------


34  MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

3414 Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI      5.098

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               20.760

Skupaj 3414 Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO 25.858
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 34 MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO    7.841.224
*****************************************************************


35  MINISTRSTVO ZA KULTURO

3511 Ministrstvo za kulturo

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    3.457.791

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             1.565.190

4 SOCIALNI TRANSFERI                   224.375

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM     1.264.881

11 DRUGI ODHODKI                     103.548

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       464.378

Skupaj 3511 Ministrstvo za kulturo           7.080.163
-----------------------------------------------------------------


35  MINISTRSTVO ZA KULTURO

3512 Uprava RS za kulturno dediščino

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     56.520

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               29.250

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM       62.820

9 SUBVENCIJE IN TRANSFERI                 7.344

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       301.053

Skupaj 3512 Uprava RS za kulturno dediščino       456.987
-----------------------------------------------------------------


35  MINISTRSTVO ZA KULTURO

3513 Arhiv Republike Slovenije

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     110.915

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               37.690

Skupaj 3513 Arhiv Republike Slovenije          148.605
-----------------------------------------------------------------


35  MINISTRSTVO ZA KULTURO

3514 Inšpektorat RS za področje kulturne dediščine

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI      8.865

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               1.800

Skupaj 3514 Inšpektorat RS za področje kulturne
      dediščine                   10.665
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 35 MINISTRSTVO ZA KULTURO            7.696.420
*****************************************************************


36  MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM

3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     41.913

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               40.000

5 DOTACIJE IN PLAČILA STORITEV JAVNIM ZAVODOM      300.000

6 PLAČILA STORITEV                    600.000

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE       100.000

Skupaj 3611 Ministrstvo za malo gospodarstvo in
      turizem                  1.081.913
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 36  MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN
       TURIZEM                  1.081.913
*****************************************************************


39  SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI

3911 Slovenska akademija znanosti in umetnosti

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     55.212

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               16.522

6 PLAČILA STORITEV                    22.180

11 DRUGI ODHODKI                     62.000

13 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE        42.137

Skupaj 3911 Slovenska akademija znanosti in umetnosti  198.051
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 39 SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI   198.051
*****************************************************************


41  VRHOVNO SODIŠČE

4111 Vrhovno sodišče RS

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     204.986

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               15.180

Skupaj 4111 Vrhovno sodišče RS              220.166
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 41 VRHOVNO SODIŠČE                220.166
*****************************************************************


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4211 Višje sodišče Celje

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     78.342

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               2.479

Skupaj 4211 Višje sodišče Celje             80.821
-----------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4212 Višje sodišče Koper

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     82.999

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               2.820

Skupaj 4212 Višje sodišče Koper              85.819
-----------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4213 Višje sodišče Ljubljana

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     295.381

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               8.170

Skupaj 4213 Višje sodišče Ljubljana           303.551
-----------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4214 Višje sodišče Maribor

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     139.786

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               5.888

Skupaj 4214 Višje sodišče Maribor            145.674
-----------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4215 Okrožno sodišče v Celju

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     411.834

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               95.772

Skupaj 4215 Okrožno sodišče v Celju           507.606
-----------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4216 Okrožno sodišče v Kopru

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     302.057

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               76.372

Skupaj 4216 Okrožno sodišče v Kopru           378.429
-----------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4217 Okrožno sodišče v Kranju

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     261.645

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               82.465

Skupaj 4217 Okrožno sodišče v Kranju           344.110
-----------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4218 Okrožno sodišče v Ljubljani

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     963.844

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              298.310

Skupaj 4218 Okrožno sodišče v Ljubljani        1.262.154
-----------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4219 Okrožno sodišče v Mariboru

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     414.372

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              136.436

Skupaj 4219 Okrožno sodišče v Mariboru          550.808
-----------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4220 Okrožno sodišče v Murski Soboti

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     170.917

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               40.572

Skupaj 4220 Okrožno sodišče v Murski Soboti       211.489
-----------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4221 Okrožno sodišče v Novi Gorici

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     184.881

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               53.636

Skupaj 4221 Okrožno sodišče v Novi Gorici        238.517
-----------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4222 Okrožno sodišče v Novem mestu

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     181.839

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               44.804

Skupaj 4222 Okrožno sodišče v Novem mestu        226.643
-----------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4223 Okrožno sodišče v Krškem

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     124.887

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               34.914

Skupaj 4223 Okrožno sodišče v Krškem           159.801
-----------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4224 Okrožno sodišče na Ptuju

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     97.845

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               33.580

Skupaj 4224 Okrožno sodišče na Ptuju           131.425
-----------------------------------------------------------------


42  VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA

4225 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     94.238

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               27.968

Skupaj 4225 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu       122.206
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 42 VIŠJA IN OKROŽNA SODIŠČA           4.749.053
*****************************************************************


44  TOŽILSTVA

4411 Državno tožilstvo RS

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     70.412

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               9.108

Skupaj 4411 Državno tožilstvo RS             79.520
-----------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4412 Višje državno tožilstvo v Celju

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     12.940

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               1.624

Skupaj 4412 Višje državno tožilstvo v Celju        14.564
-----------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4413 Višje državno tožilstvo v Kopru

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     11.874

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI                874

Skupaj 4413 Višje državno tožilstvo v Kopru        12.748
-----------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4414 Višje državno tožilstvo v Ljubljani

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     46.340

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               1.352

Skupaj 4414 Višje državno tožilstvo v Ljubljani      47.692
-----------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4415 Višje državno tožilstvo v Mariboru

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     26.129

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               1.058

Skupaj 4415 Višje državno tožilstvo v Mariboru      27.187
-----------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4416 Okrožno državno tožilstvo v Celju

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     81.841

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               5.520

Skupaj 4416 Okrožno državno tožilstvo v Celju       87.361
-----------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4417 Okrožno državno tožilstvo v Kopru

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     52.536

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               7.130

Skupaj 4417 Okrožno državno tožilstvo v Kopru       59.666
-----------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4418 Okrožno državno tožilstvo v Kranju

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     61.244

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               2.622

Skupaj 4418 Okrožno državno tožilstvo v Kranju      63.866
-----------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4419 Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     178.026

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               15.822

Skupaj 4419 Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani    193.848
-----------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4420 Okrožno državno tožilstvo v Mariboru

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     98.432

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               4.186

Skupaj 4420 Okrožno državno tožilstvo v Mariboru     102.618
-----------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4421 Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     43.314

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               2.346

Skupaj 4421 Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti   45.660
-----------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4422 Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     37.870

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               3.588

Skupaj 4422 Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici    41.458
-----------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4423 Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     41.760

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               2.070

Skupaj 4423 Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu    43.830
-----------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4424 Okrožno državno tožilstvo v Krškem

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     17.505

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               1.656

Skupaj 4424 Okrožno državno tožilstvo v Krškem      19.161
-----------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4425 Okrožno državno tožilstvo na Ptuju

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     29.435

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               2.438

Skupaj 4425 Okrožno državno tožilstvo na Ptuju      31.873
-----------------------------------------------------------------


44  TOŽILSTVA

4426 Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     20.510

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               3.910

Skupaj 4426 Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu  24.420
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 44 TOŽILSTVA                   895.472
*****************************************************************


45  PRAVOBRANILSTVA

4512 Družbeni pravobranilec RS

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     42.556

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               6.342

Skupaj 4512 Družbeni pravobranilec RS           48.898
-----------------------------------------------------------------


45  PRAVOBRANILSTVA

4514 Državno pravobranilstvo RS

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     183.508

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               21.206

Skupaj 4514 Državno pravobranilstvo RS          204.714
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 45 PRAVOBRANILSTVA                253.612
*****************************************************************


46 UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

4611 Upravno sodišče Republike Slovenije

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     131.991

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               9.600

Skupaj 4611 Upravno sodišče Republike Slovenije     141.591
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 46 UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE      141.591
*****************************************************************


49  SENAT ZA PREKRŠKE REPUBLIKE SLOVENIJE

4911 Senat za prekrške Republike Slovenije

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     63.628

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               3.680

Skupaj 4911 Senat za prekrške Republike Slovenije     67.308
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 49 SENAT ZA PREKRŠKE REPUBLIKE SLOVENIJE      67.308
*****************************************************************


50  DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA

5011 Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     65.983

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               6.681

Skupaj 5011 Višje delovno in socialno sodišče v
      Ljubljani                   72.664
-----------------------------------------------------------------


50  DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA

5012 Delovno sodišče v Celju

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     23.543

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               6.290

Skupaj 5012 Delovno sodišče v Celju            29.833
-----------------------------------------------------------------


50  DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA

5013 Delovno sodišče v Kopru

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     39.173

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               6.653

Skupaj 5013 Delovno sodišče v Kopru           45.826
-----------------------------------------------------------------


50  DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA

5014 Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     132.179

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               25.760

Skupaj 5014 Delovno in socialno sodišče v Ljubljani   157.939
-----------------------------------------------------------------


50  DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA

5015 Delovno sodišče v Mariboru

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     68.296

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI               15.997

Skupaj 5015 Delovno sodišče v Mariboru          84.293
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 50 DELOVNA IN SOCIALNA SODIŠČA          390.555
*****************************************************************


51  SODNIKI ZA PREKRŠKE

5111 Sodniki za prekrške

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI     725.411

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI              238.832

Skupaj 5111 Sodniki za prekrške             964.243
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 51 SODNIKI ZA PREKRŠKE              964.243
*****************************************************************


52  UPRAVNE ENOTE

5211 Upravne enote

1 PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI PREJEMKI    3.968.552

2 MATERIALNI IN DRUGI STROŠKI             1.188.233

Skupaj 5211 Upravne enote               5.156.785
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 52 UPRAVNE ENOTE                5.156.785
*****************************************************************

Skupaj vse:                     381.805.667
-----------------------------------------------------------------


Finančni načrt začasnega financiranja - odplačila glavnic

                       - v tisoč tolarjih -

-----------------------------------------------------------------

Proračunski uporabnik oz. namen              Znesek
-----------------------------------------------------------------
           1                   2
-----------------------------------------------------------------


15  VLADNE SLUŽBE

1520 Servis skupnih služb vlade

16 ODPLAČILA DOLGA                    58.150

Skupaj 1520 Servis skupnih služb vlade          58.150
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 15 VLADNE SLUŽBE                  58.150
*****************************************************************


16  MINISTRSTVO ZA FINANCE

1611 Ministrstvo za finance

16 ODPLAČILA DOLGA                  46.597.000

Skupaj 1611 Ministrstvo za finance          46.597.000
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 16 MINISTRSTVO ZA FINANCE           46.597.000
*****************************************************************


17  MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

1711 Ministrstvo za notranje zadeve

16 ODPLAČILA DOLGA                    11.001

Skupaj 1711 Ministrstvo za notranje zadeve        11.001
-----------------------------------------------------------------

Skupaj 17 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE         11.001
*****************************************************************

Skupaj vse:                      46.666.151
*****************************************************************


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti