Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997

Kazalo

4035. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Leskovec, stran 8423.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) in 30. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka (Uradni list RS, št. 68/97) in izida glasovanja na referendumu z dne 23. 11. 1997, je Svet krajevne skupnosti Leskovec na seji z dne 12. 12. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Leskovec
1. člen
Na podlagi odločitve krajanov na referendumu z dne 23. 11. 1997 se uvede krajevni samoprispevek v denarju za območje KS Leskovec, ki obsega naselja: Zg. Leskovec, Sp. Leskovec, Berinjak, Belavšek, Mala Varnica, Velika Varnica, Veliki Okič, Trdobojci, Strmec, Skorišnjak, Gradišče in Repišče.
2. člen
S samoprispevkom bo predvidoma zbranih 18,000.000 SIT.
3. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 4 let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2001.
4. člen
Samoprispevek se bo uporabil za sofinanciranje:
– izgradnje OŠ Leskovec – v ta namen bomo namenili 50% vseh zbranih sredstev,
– izgradnje komunalne infrastrukture na območju KS Leskovec – v ta namen bomo namenili 30% vseh sredstev,
– vzdrževanje objektov skupne porabe (mrliška vežica, pokopališče), v ta namen bomo namenili 15% vseh zbranih sredstev),
– delovanja društva KS v ta namen bomo namenili 3% vseh sredstev,
– nepredvidenih aktivnosti KS Leskovec, v ta namen bomo namenili 2% vseh sredstev.
5. člen
Denarna sredstva, ki se zberejo od krajevnega samoprispevka so strogo namenska in se zbirajo na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Leskovec 52400-842-135-82705 pri APP Ptuj.
6. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbrala na posebnem računu bo upravljal Svet krajevne skupnosti Leskovec, ki je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev. Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja nadzorni odbor Krajevne skupnosti Leskovec. Svet KS je dolžan o zbranih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
7. člen
Samoprispevek se uvaja v denarju. Zavezanci za samoprispevek so krajani, s stalnim bivališčem v KS Leskovec.
Višina samoprispevka znaša:
1. 2% od neto osebnega dohodka oziroma nadomestila,
2. 4% zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti in dohodek od gozdnih površin,
3. zavezanci, ki opravljajo samostojno gospodarsko in poklicno dejavnost 2% od neto zavarovalne osnove in 2% od ostanka čistega dohodka,
4. upokojenci po stopnji 1% od mesečne pokojnine,
5. zavezanci, ki so začasno zaposleni v tujini in zavezanci, ki imajo na območju KS Leskovec zgrajene hiše, stalno pa bivajo drugje, plačujejo prispevek letno v višini 300 DEM tolarske protivrednosti.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Od zavezancev, ki samoprispevek ne bodo plačali se bodo obveznosti izterjale po predpisih, ki urejajo izterjavo davkov.
9. člen
Sredstva za določene namene razporeja po programu Svet KS Leskovec s sklepi na podlagi letnega finančnega programa.
10. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Davčna uprava RS, Davčni urad Ptuj, Agencija za plačilni promet – izpostava Ptuj.
11. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove od dohodnine (7. člen zakona o dohodnini Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 in 7/95).
12. člen
Ta sklep začne veljati z dne objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998.
Št. 101/97
Leskovec, dne 12. decembra 1997.
Predsednik
Sveta KS Leskovec
Janko Kozel l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti