Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997

Kazalo

4006. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-J), stran 8366.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-J)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-J), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. decembra 1997.
Št. 001-22-120/97
Ljubljana, dne 29. decembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREKRŠKIH (ZP-J)
1. člen
V zakonu o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odločba US, št. 35/97 in št. 73/97 – odločba US) se za 258.a členom dodajo 258.b, 258.c in 258.č členi, ki se glasijo:
“Svet sodnikov za prekrške
258.b
(1) Svet sodnikov za prekrške oblikuje mnenje o kandidatih za sodnika za prekrške, ocenjuje njihovo službo, odloča o nezdružljivosti funkcije sodnika za prekrške, daje mnenje k predlogu proračuna za organe za postopek o prekrških in mnenje Državnemu zboru o zakonih, ki urejajo položaj, pravice in dolžnosti sodnikov za prekrške ter osebja organov za prekrške ter opravlja druge zadeve, če zakon tako določa.
(2) Svet sestavlja enajst članov, ki jih volijo sodniki za prekrške izmed sebe, pri čemer se iz vsakega okrožja, določenega v 116. členu zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.19/94 in 45/95) izvolita po dva sodnika za prekrške, dva sodnika za prekrške pa se izvolita iz vrst sodnikov za prekrške Senata za prekrške Republike Slovenije, predsednik Senata za prekrške Republike Slovenije pa je član Sveta sodnikov za prekrške po položaju. Predsednika Sveta sodnikov za prekrške izvolijo člani z večino vseh glasov s tajnim glasovanjem.
(3) Mnenje o kandidatih za sodnika za prekrške prve stopnje izdelajo člani Sveta sodnikov za prekrške, ki so izvoljeni iz vrst sodnikov za prekrške prve stopnje, mnenje o kandidatih za sodnika za prekrške druge stopnje pa izdelajo člani Sveta sodnikov za prekrške, izvoljeni iz vrst sodnikov Senata za prekrške Republike Slovenije.
(4) O ugovorih zoper mnenja o kandidatih za sodnika za prekrške in drugih ugovorih ter zahtevah Sodnega sveta v zvezi s ponovno proučitvijo mnenja o kandidatu odloča Svet sodnikov za prekrške z večino vseh svojih članov.
(5) S poslovnikom, ki ga Svet sodnikov za prekrške sprejme z večino vseh svojih članov, se uredi način odločanja o zadevah, ki niso zajete v prejšnjem odstavku ter druga vprašanja v zvezi z delom Sveta sodnikov za prekrške.
Vloga Sodnega sveta
258. c člen
(1) Sodni svet opravi izbiro in predlaga Državnemu zboru kandidate za izvolitev v funkcijo sodnika za prekrške in razrešitev sodnika za prekrške.
(2) Če se Sodni svet ne strinja z mnenjem o kandidatu, ki ga je predlagal Svet sodnikov za prekrške, v roku desetih dni zahteva, da se predlog ponovno prouči.
(3) Vse ostale pristojnosti Sodnega sveta, kot so določene v zakonu o sodiščih in zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94 in 8/96), ima po tem zakonu Svet sodnikov za prekrške.
258.č člen
Vodje organov za postopek o prekrških iz prvega odstavka 258.a člena tega zakona imenuje in razrešuje minister, pristojen za pravosodje izmed sodnikov za prekrške na predlog Sveta sodnikov za prekrške. Za predsednika Senata za prekrške Republike Slovenije in predstojnike organov za postopek o prekrških prve stopnje ter njihove namestnike se smiselno uporabljajo določbe zakona o sodiščih, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno.”
2. člen
V 258.d členu se v zadnji alinei pika nadomesti s podpičjem in doda nova alinea, ki se glasi:
“– da je dopolnil 27 let.”
3. člen
Za 258.e členom se dodata nova 258.f in 258.g člena, ki se glasita:
“Postopek za izvolitev sodnika za prekrške
258.f člen
(1) Prosto mesto sodnika za prekrške razpiše ministrstvo, pristojno za pravosodje, na predlog predsednika Senata za prekrške Republike Slovenije ali po uradni dolžnosti. Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za prijavo ne more biti krajši od petnajstih dni.
(2) Razpisni postopek vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje. V postopku se smiselno uporablja določba 15. člena zakona o sodniški službi. Kandidature se posredujejo Svetu sodnikov za prekrške.
258.g člen
(1) Ko prejme razpisno gradivo od ministrstva, pristojnega za pravosodje, povabi Svet sodnikov za prekrške na razgovor prijavljene kandidate, ki prvič kandidirajo na prosto mesto sodnika za prekrške. Na podlagi ugotovite, ki temeljijo na razpisnem gradivu in na podlagi neposrednega vtisa, ki so ga kandidati napravili na razgovoru, oblikuje mnenje glede predlogov za izvolitev. V mnenju razvrsti Svet sodnikov za prekrške kandidate glede na oceno o primernosti za izvolitev ter utemelji razloge za sprejeto razvrstitev.
(2) Mnenje iz prejšnjega odstavka pošlje Svet sodnikov za prekrške Sodnemu svetu. V nadaljnjem postopku se smiselno uporabljajo določbe od 19. do 23. člena zakona o sodniški službi, če s tem zakonom ni drugače določeno.”
4. člen
V tretjem odstavku 258.h člena se na koncu doda besedilo, ki se glasi:
“O uvrstitvi v plačilni razred odloči Svet sodnikov za prekrške.”
Členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“(6) Vlogo personalnega sveta po zakonu o sodniški službi v postopku za ocenjevanje dela sodnika za prekrške opravlja Svet sodnikov za prekrške.”
5. člen
Minister, pristojen za pravosodje, v petnajstih dneh po uveljavitvi tega zakona skliče zbore sodnikov za prekrške po območjih, določenih v 116. členu zakona o sodiščih. Na zborih se evidentirajo kandidati za člane Sveta sodnikov za prekrške in takoj nato opravijo volitve. Na smiselno enak način volitve opravi tudi Senat za prekrške Republike Slovenije. Minister, pristojen za pravosodje, izda podrobnejša navodila o volitvah. Svet sodnikov za prekrške mora v petnajstih dneh po opravljenih volitvah opraviti konstitutivno sejo in pričeti z delom.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 716-01/89-1/33
Ljubljana, dne 17. decembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti