Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997

Kazalo

4034. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za sofinanciranje programa izgradnje komunalnih in drugih objektov ter dejavnosti na območju KS Podlehnik, stran 8422.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za sofinanciranje programa izgradnje komunalnih in drugih objektov ter dejavnosti na območju KS Podlehnik (Uradni list RS, št. 68/97, in izida glasovanja na referendumu z dne 23. 11. 1997 je Svet krajevne skupnosti Podlehnik na 11. redni seji z dne 4. 12. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za sofinanciranje programa izgradnje komunalnih in drugih objektov ter dejavnosti na območju KS Podlehnik
1. člen
Na podlagi odločitve krajanov na referendumu, dne 23. 11. 1997 se uvede krajevni samoprispevek v denarju za območje KS Podlehnik, ki obsega naselja: Dežno pri Podlehniku, Gorca, Jablovec, Kozminci, Strajna, Ložina, Rodni vrh, Sedlašek, Sp. Gruškovje, Zg. Gruškovje, Zakl, Stanošina in Podlehnik.
2. člen
S samoprispevkom bo predvidoma zbranih 40,000.000 SIT, preostala sredstva za izvršitev programa bodo zagotovljena iz drugih virov.
3. člen
Samoprispevek se bo uporabil za sofinanciranje izgradnje naslednjih komunalnih in drugih objektov in dejavnosti:
1. sofinanciranje širitve vodovodnega omrežja v skladu z občinskim programom,
– v ta namen bomo namenili 20% vseh zbranih sredstev,
2. sofinanciranje vzdrževanja cest (gramoziranje, zimska služba, preplastitve, razširitve...)
– v ta namen bomo namenili 10% vseh zbranih sredstev,
3. sofinanciranje modernizacij lokalnih cest v skladu s krajevnim in občinskim programom,
– v ta namen bomo zagotovili 5% vseh zbranih sredstev,
4. sofinanciranje modernizacij krajevnih cest v skladu z letnim programom Krajevne skupnosti Podlehnik,
– v ta namen bomo zagotovili 20% vseh zbranih sredstev,
5. sofinanciranje ureditve kanalizacije v strnjenih naseljih,
– v ta namen bomo zagotovili 5% vseh zbranih sredstev,
6. sofinanciranje dograditve Osnovne šole Podlehnik za potrebe 9-letnega šolanja in za potrebe oddelka vrtca,
– v ta namen bomo zagotovili 20% vseh zbranih sredstev,
7. sofinanciranje vzdrževanja objektov skupne rabe (mrliške veže, zdravstvenega doma, doma krajanov, avtobusnih postajališč...),
– v ta namen bomo zagotovili 15% vseh zbranih sredstev,
8. sofinanciranje programov društev v KS Podlehnik,
– v ta namen bomo zagotovili 3% vseh zbranih sredstev,
9. financiranje stroškov poslovanja krajevne skupnosti,
– v ta namen bomo zagotovili 2% vseh zbranih sredstev.
4. člen
Samoprispevek se bo uvedel za dobo petih let in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
5. člen
Samoprispevek se uvaja v denarju.
Višina samoprispevka znaša:
1. za zavezance, ki imajo osebne dohodke iz delovnega razmerja oziroma nadomestila ter od drugih dohodkov in prejemkov, ki imajo značaj osebnih dohodkov – po stopnji 2% od neto osebnega dohodka oziroma nadomestila,
2. za zavezance, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti – po stopnji 5% letno od katastrskega dohodka,
3. za zavezance, ki prejemajo pokojnino, ki je višja od pokojnine z varstvenim dodatkom – po stopnji 1% od izplačane pokojnine,
4. za zavezance, ki imajo dohodke od samostojnega opravljanja gospodarske in poklicne dejavnosti – po stopnji 2% od neto osebnega dohodka in 2% od ostanka čistega dohodka.
Zavezanci, ki imajo dohodke iz dveh ali več virov, navednih v točkah od 1 do 4, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.
Samoprispevek se ne plačuje v primerih, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
6. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo na območju KS Podlehnik stalno prebivališče in imajo lastne dohodke.
7. člen
Samoprispevek od osebnega dohodka iz delovnega razmerja bo obračunaval izplačevalec osebnega dohodka, od upokojencev pa Skupnost invalidskega in pokojninskega zavarovanja RS, oziroma njene podružnice ob vsakem izplačilu.
Samoprispevek, ki ga plačujejo krajani, ki se z osebnim delom ukvarjajo s kmetijstvom, obrtjo ali drugo gospodarsko dejavnostjo ter intelektualno storitvijo, odmerja in pobira v imenu Krajevne skupnosti Podlehnik pristojna Davčna uprava Republike Slovenije.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ko veljajo za izterjavo prispevkov in davkov občanov.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu se na Krajevno skupnost Podlehnik dostavi seznam zaposlenih, od katerih se nakazuje krajevni samoprispevek.
8. člen
Denarna sredstva, ki se zberejo od krajevnega samoprispevka so strogo namenska in se zbirajo na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Podlehnik številka 52400-842-135-82271.
9. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbrala na posebnem računu bo upravljal Svet krajevne skupnosti Podlehnik, ki je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev. Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja nadzorni odbor Krajevne skupnosti Podlehnik. Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
10. člen
Sredstva za določene namene razporeja po programu Svet KS Podlehnik s sklepi na podlagi letnega finančnega programa.
11. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolirata Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Ptuj, izpostava Ptuj in Agencija RS za plačilni promet, Podružnica Ptuj.
12. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 7/95).
13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 9/76/97
Podlehnik, dne 4. decembra 1997.
Predsednik
Sveta KS Podlehnik
Alojz Novak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti