Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997

Kazalo

78. Uredba o ratifikaciji Administrativnega sporazuma o izvajanju Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, stran 2113.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91 – I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI ADMINISTRATIVNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU SPORAZUMA O SOCIALNEM ZAVAROVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO
1. člen
Ratificira se Administrativni sporazum o izvajanju Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, podpisan v Zagrebu 12. decembra 1997.
2. člen
Administrativni sporazum se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku glasi:
ADMINISTRATIVNI SPORAZUM
O IZVAJANJU SPORAZUMA O SOCIALNEM ZAVAROVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO
Na podlagi prvega odstavka 27. člena Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško z dne 28. aprila 1997 (v nadaljnjem besedilu: sporazum) so se pristojni organi sporazumeli naslednje:
I. DEL
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Definicije pojmov
V tem administrativnem sporazumu se izrazi iz 1. člena sporazuma uporabljajo v enakem pomenu kot v navedenem členu.
2. člen
Organi za zvezo
Organi za zvezo iz drugega odstavka 27. člena sporazuma so:
v Sloveniji
za zdravstveno zavarovanje
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
za zavarovanje za primer brezposelnosti
Republiški zavod za zaposlovanje;
v Hrvaški
za zdravstveno zavarovanje in zdravstveno varstvo
Hrvaški zavod za zdravstveno zavarovanje,
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Republiški sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja delavcev Hrvaške,
za zavarovanje v primeru brezposelnosti
Hrvaški zavod za zaposlovanje.
3. člen
Naloge organov za zvezo
(1) Naloge organov za zvezo so določene s sporazumom in s tem administrativnim sporazumom. Pri izvajanju sporazuma organi za zvezo sodelujejo med seboj, lahko pa se tudi neposredno obračajo na pristojne organe, nosilce in osebe, za katere se sporazum uporablja. Organi za zvezo si pri izvajanju sporazuma medsebojno pomagajo.
(2) Organi za zvezo so se dolžni dogovoriti o vsebini in obliki dvojezičnih obrazcev, potrebnih za izvajanje sporazuma in uporabo tega administrativnega sporazuma.
II. DEL
UPORABA PRAVNIH PREDPISOV
4. člen
Pošiljanje delavcev na območje druge države pogodbenice
(1) V primerih iz 8. člena sporazuma ali v primerih izvzetja iz 10. člena sporazuma je pristojni nosilec države pogodbenice, katere pravni predpisi se bodo uporabljali, dolžan na skupno zahtevo delavca in njegovega delodajalca izdati potrdilo, da bodo glede določenih delavcev veljali ti pravni predpisi.
(2) Potrdila iz prvega odstavka tega člena izda:
pri uporabi slovenskih pravnih predpisov
pristojna območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
pri uporabi hrvaških pravnih predpisov
pristojni območni urad Hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje.
III. DEL
UPORABA POSEBNIH DOLOČB
1. poglavje
Bolezen in materinstvo
5. člen
Nosilec, pristojen za izdajo potrdila o zavarovalni dobi
(1) Zaradi uporabe 11. člena sporazuma je vlagatelj zahtevka dolžan predložiti potrdilo pristojnega nosilca o zavarovalni dobi, priznani po pravnih predpisih druge države pogodbenice. Tako potrdilo izda na zahtevo vlagatelja:
v Sloveniji
pristojna območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
v Hrvaški
pristojni območni urad Hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje.
(2) Če vlagatelj zahtevka ne predloži potrdila, lahko pristojni nosilec prve države pogodbenice zahteva potrdilo neposredno od pristojnega nosilca druge države pogodbenice iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
Odobritev storitev
(1) Za uporabo 12. do 15. člena sporazuma je vlagatelj zahtevka dolžan predložiti pomožnemu nosilcu potrdilo pristojnega nosilca kot dokazilo o pravici. Če vlagatelj zahtevka ne predloži potrdila, lahko pristojni nosilec na zahtevo pomožnega nosilca, ki nudi storitev, izda to potrdilo kasneje. V primerih iz prvega odstavka 12. člena sporazuma je pristojni nosilec dolžan naknadno izdati potrdilo.
(2) Pomožni nosilec je dolžan zagotoviti osebi, zavarovani po pravnih predpisih druge države pogodbenice, storitve, kot da gre za njegovega zavarovanca.
(3) Če je potrebno zdravljenje v bolnišnici, je pomožni nosilec dolžan takoj, ko za to izve, obvestiti pristojnega nosilca o datumu sprejema bolnika v bolnišnico, predvidenem trajanju zdravljenja in dnevu odpusta iz bolnišnice.
(4) Za storitve večje vrednosti se po četrtem odstavku 12. člena sporazuma štejejo storitve, katerih vrednost presega 300 DEM, izraženo v domači valuti.
7. člen
Obvestilo o višini stroškov
V primeru odstopanja od predvidenega postopka je pomožni nosilec dolžan pristojnemu nosilcu na njegovo zahtevo poslati obvestilo o višini stroškov opravljenih storitev.
8. člen
Odobritev dajatev
Pristojni nosilec izplačuje dajatve neposredno upravičencem, razen če so sestavni del pavšalnega zneska.
9. člen
Nudenje storitev upokojencem
Zaradi uporabe drugega odstavka 15. člena sporazuma je pristojni nosilec dolžan pomožnemu nosilcu predložiti potrdilo o obstoju pravice do storitve.
2. poglavje
Nesreča pri delu in poklicne bolezni
10. člen
Odobritev storitev
V primerih iz 20. člena sporazuma se ustrezno uporabljata 6. in 7. člen tega administrativnega sporazuma.
11. člen
Odobritev dajatev in izmenjava podatkov
(1) Za izplačilo dajatev iz 20. in 21. člena ustrezno velja prvi odstavek 13. člen tega administrativnega sporazuma.
(2) Za izmenjavo statističnih podatkov ustrezno velja 14. člen tega administrativnega sporazuma.
3. poglavje
Starost, invalidnost in smrt
(pokojnine)
12. člen
Zahtevek za dajatve
(1) Pristojni nosilci so se dolžni medsebojno takoj obvestiti o vsakem zahtevku za dajatev, na katerega se nanaša 3. poglavje III. dela v zvezi z 29. členom sporazuma.
(2) Pristojni nosilci so si dolžni medsebojno sporočati tudi druga dejstva, bistvena za pridobitev pravic in določanje višine dajatev, po potrebi pa tudi priložiti zdravniško mnenje, ob upoštevanju določb 22. do 25. člena sporazuma.
(3) Potrjevanje podatkov v dogovorjenih dvojezičnih obrazcih nadomešča predložitev dokumentacije med pristojnimi nosilci obeh držav.
(4) Pri uporabi drugega odstavka 22. člena sporazuma posredujejo pristojni nosilci držav pogodbenic tudi podatke o zavarovalnih dobah, dopolnjenih v tretjih državah, če z njimi razpolagajo.
(5) Pristojni nosilci so po dokončanem postopku dolžni obvestiti drug drugega o odločitvah.
13. člen
Izplačilo pokojnin
(1) V skladu s 5. členom sporazuma pristojni nosilci izplačujejo pokojnine in druge dajatve neposredno upravičencem.
(2) Za poračun akontacij dajatev iz prvega odstavka 32. člena sporazuma kot tudi morebitnih preplačil, nastalih pri izvajanju drugega odstavka točke b in tretjega odstavka 37. člena sporazuma pri nosilcu prve države pogodbenice, bo pristojni nosilec druge države pogodbenice svoje še neizplačane zneske dajatev izplačal nosilcu prve države pogodbenice, tekoče zneske dajatev pa bo izplačeval neposredno upravičencu.
14. člen
Izmenjava podatkov
Organi za zvezo obeh držav pogodbenic si za vsako koledarsko leto izmenjajo statistične podatke o izplačilih dajatev upravičencem skladno z določbami sporazuma. Statistični podatki vsebujejo vrste dajatev, število upravičencev in celotno višino izplačanih dajatev.
4. poglavje
Brezposelnost
15. člen
Postopek
V primerih iz 26. člena sporazuma je vlagatelj zahtevka dolžan predložiti pristojnemu nosilcu ene države pogodbenice potrdilo pristojnega nosilca druge države pogodbenice, iz katerega je razvidna zavarovalna doba, dopolnjena po pravnih predpisih druge države pogodbenice. Če vlagatelj zahtevka ne predloži takega potrdila, lahko organ za zvezo ene države pogodbenice zaprosi za izdajo takega potrdila organ za zvezo druge države pogodbenice.
IV. DEL
FINANČNI DOLOČBI
16. člen
Povračilo stroškov
(1) Pristojni nosilec povrne stroške za storitve pomožnemu nosilcu trimesečno, če se organi za zvezo ne dogovorijo drugače.
(2) Pristojni nosilec je dolžan povrniti nesporne stroške pomožnemu nosilcu v roku dveh mesecev od dneva prejema zahtevka.
V. DEL
KONČNA DOLOČBA
17. člen
Začetek veljavnosti
Ta administrativni sporazum začne veljati hkrati s sporazumom.
Sestavljeno v Zagrebu dne 12. 12. 1997 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
za Ministrstvo za zdravstvo
Republike Slovenije
in
za Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Republike Slovenije
Nataša Belopavlovič l. r.
za Ministrstvo za zdravstvo
Republike Hrvaške
in
za Ministrstvo za delo
in socialno skrbstvo
Republike Hrvaške
Vera Babić l. r.
ADMINISTRATIVNI SPORAZUM
O PROVEDBI SPORAZUMA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE SLOVENIJE I REPUBLIKE HRVATSKE
Na osnovi članka 27. stavka 1. Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Slovenije i Republike Hrvatske od 28. travnja 1997. (u daljnjem tekstu: “Sporazum”) nadležna tijela sporazumijela su se o sljedećem:
ODJELJAK I.
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Definicije pojmova
U ovom administrativnom sporazumu izrazi iz članka 1. Sporazuma upotrebljavaju se u istom značenju kao i u navedenom članku.
Članak 2.
Tijela za vezu
Tijela za vezu iz članka 27. stavka 2. Sporazuma jesu:
u Sloveniji
za zdravstveno osiguranje
Zavod za zdravstveno osiguranje Slovenije,
za mirovinsko i invalidsko osiguranje
Zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Slovenije,
za osiguranje u slučaju nezaposlenosti
Republički zavod za zapošljavanje;
u Hrvatskoj
za zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,
za mirovinsko i invalidsko osiguranje
Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske,
za osiguranje u slučaju nezaposlenosti
Hrvatski Zavod za zapošljavanje.
Članak 3.
Zadaće tijela za vezu
(1) Zadaće tijela za vezu utvrđene su Sporazumom i ovim administrativnim sporazumom. Pri provedbi Sporazuma tijela za vezu međusobno surađuju, a mogu se i izravno obraćati nadležnim tijelima, nositeljima i osobama na koje se Sporazum primjenjuje. Pri provedbi Sporazuma tijela za vezu međusobno si pomažu.
(2) Tijela za vezu obvezna su dogovorno utvrditi sadržaj i oblik dvojezičnih tiskanica potrebnih za provedbu Sporazuma i primjenu ovog administrativnog sporazuma.
ODJELJAK II.
PRIMJENA PRAVNIH PROPISA
Članak 4.
Slanje zaposlenika na područje druge države ugovornice
(1) U slučajevima iz članka 8. Sporazuma ili u slučajevima izuzeća iz članka 10. Sporazuma, nadležni nositelj države ugovornice, čiji će se pravni propisi primjenjivati, obvezan je na zajednički zahtjev zaposlenika i njegova poslodavca izdati potvrdu da će, u svezi s određenim zaposlenicima, vrijediti ti pravni propisi.
(2) Potvrde iz stavka 1. ovog članka izdaju:
pri primjeni slovenskih pravnih propisa
nadležna područna jedinica Zavoda za zdravstveno osiguranje Slovenije;
pri primjeni hrvatskih pravnih propisa
nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
ODJELJAK III.
PRIMJENA POSEBNIH ODREDABA
Poglavlje 1
Bolest i majčinstvo
Članak 5.
Nositelj nadležan za izdavanje potvrde o razdoblju osiguranja
(1) Radi primjene članka 11. Sporazuma, podnositelj zahtjeva obvezan je priložiti potvrdu nadležnog nositelja o razdoblju osiguranja, priznatom prema pravnim propisima druge države ugovornice. Takvu potvrdu na zahtjev podnositelja izdaje:
u Sloveniji
nadležna područna jedinica Zavoda za zdravstveno osiguranje Slovenije;
u Hrvatskoj
nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
(2) Ako podnositelj zahtjeva ne priloži potvrdu, nadležni nositelj prve države ugovornice može zatražiti potvrdu izravno od nadležnog nositelja druge države ugovornice, iz stavka 1.ovoga članka.
Članak 6.
Odobrenje davanja u naravi
(1) Radi primjene čl. 12. do 15. Sporazuma podnositelj zahtjeva je obvezan pomoćnom nositelju priložiti potvrdu nadležnog nositelja kao dokaz o pravu. Ako podnositelj zahtjeva ne priloži potvrdu nadležni nositelj može, na zahtjev pomoćnog nositelja koji pruža davanje u naravi, naknadno izdati tu potvrdu. U slučajevima iz članka 12. stavka 1. Sporazuma, nadležni nositelj je obvezan naknadno izdati potvrdu.
(2) Pomoćni nositelj je obvezan osobi osiguranoj, prema pravnim propisima druge države ugovornice, osigurati davanja u naravi kao da se radi o vlastitom osiguraniku.
(3) Ako je potrebno bolničko liječenje pomoćni je nositelj obvezan, kada za to sazna, odmah izvijestiti nadležnog nositelja o datumu primitka bolesnika u bolnicu, predviđenom trajanju liječenja i danu otpuštanja iz bolnice.
(4) Za davanja u naravi veće vrijednosti prema članku 12. stavku 4. Sporazuma, smatraju se ona davanja u naravi kojima vrijednost prelazi svotu od 300 DEM, izraženu u domaćoj valuti.
Članak 7.
Obavijest o visini troškova
U slučaju odstupanja od predviđenog postupka, pomoćni je nositelj obvezan nadležnom nositelju, na njegov zahtjev, dostaviti obavijest o visini troškova za pružena davanja u naravi.
Članak 8.
Odobrenje davanja
Nadležni nositelj isplaćuje davanja izravno korisnicima, osim ako su sastavni dio paušalne svote.
Članak 9.
Pružanje davanja u naravi umirovljenicima
Radi primjene članka 15. stavka 2. Sporazuma, nadležni nositelj je obvezan pomoćnom nositelju dostaviti potvrdu o postojanju prava na davanja u naravi.
Poglavlje 2.
Nesreća na poslu i profesionalne bolesti
Članak 10.
Odobrenje davanja u naravi
U slučajevima iz članka 20. Sporazuma, odgovarajuće se primjenjuju članci 6. i 7. ovog administrativnog sporazuma.
Članak 11.
Odobrenje davanja i razmjena podataka
(1) Za isplatu davanja iz članka 20. i 21. Sporazuma odgovarajuće vrijedi članak 13. stavak 1. ovog administrativnog sporazuma.
(2) Za razmjenu statističkih podataka odgovarajuće vrijedi članak 14. ovog administrativnog sporazuma.
Poglavlje 3.
Starost, invalidnost i smrt
(mirovine)
Članak 12.
Zahtjev za davanja
(1) Nadležni nositelji su obvezni međusobno se, neodgodivo izvjestiti o svakom zahtjevu za davanje na koji se odnosi odjeljak III. poglavlje 3. u svezi s člankom 29. Sporazuma.
(2) Nadležni nositelji su obvezni međusobno priopćavati i druge činjenice koje su bitne za stjecanje prava i utvrđivanje visine davanja, po potrebi uz prilaganje liječničkog mišljenja, pridržavajući se odredaba članaka od 22. do 25. Sporazuma.
(3) Potvrđivanje podataka u dogovorenim dvojezičnim tiskanicama zamjenjuje dostavu dokumentacije između nadležnih nositelja obiju država.
(4) Pri primjeni članka 22. stavka 2. Sporazuma nadležni nositelji država ugovornica prosljeđuju i podatke o razdobljima osiguranja, navršenim u trećim državama, ako njima raspolažu.
(5) Nadležni nositelji su obvezni nakon završenog postupka, izvjestiti jedni druge o odlukama.
Članak 13.
Isplata mirovina
(1) U skladu s člankom 5. Sporazuma, nadležni nositelji mirovine i druga davanja, isplaćuju izravno korisnicima.
(2) Radi namirenja predujma davanja iz članka 32. stavka 1. Sporazuma, kao i eventualnih preplata nastalih u provedbi članka 37. stavka 2. točke b. i stavka 3. Sporazuma pri nositelju prve države ugovornice, nadležni nositelj druge države ugovornice svoje će neisplaćene svote davanja isplatiti nositelju prve države ugovornice, a tekuće svote davanja isplaćivat će izravno korisniku.
Članak 14.
Razmjena podataka
Tijela za vezu obiju država ugovornica za svaku kalendarsku godinu razmjenjuju statističke podatke o isplatama davanja korisnicima, sukladno odredbama Sporazuma. Statistički podaci sadržavaju vrste davanja, broj korisnika i cjelokupnu visinu isplaćenih davanja.
Poglavlje 4.
Nezaposlenost
Članak 15.
Postupak
U slučajevima iz članka 26. Sporazuma podnositelj zahtjeva je obvezan, nadležnom nositelju jedne države ugovornice, dostaviti potvrdu nadležnog nositelja druge države ugovornice iz koje se vidi razdoblje osiguranja navršeno prema pravnim propisima druge države ugovornice. Ako podnositelj zahtjeva ne dostavi takvu potvrdu, tijelo za vezu jedne države ugovornice, može zatražiti izdavanje takve potvrde od tijela za vezu druge države ugovornice.
ODJELJAK IV.
FINANCIJSKE ODREDBE
Članak 16.
Nadoknada troškova
Nadležni nositelj nadoknađuje troškove za davanja u naravi pomoćnom nositelju tromjesečno, ako se tijela za vezu ne dogovore drugačije.
Nadležni nositelj je obvezan nadoknaditi neprijeporne troškove pomoćnom nositelju, u roku od dva mjeseca od dana zaprimanja zahtjeva.
ODJELJAK V.
ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 17.
Stupanje na snagu
Ovaj administrativni sporazum stupa na snagu istodobno sa Sporazumom.
Sastavljeno u Zagrebu dne 12. 12. 1997 u dva izvornika, svaki na slovenskom i hrvatskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.
za Ministarstvo zdravstva
Republike Slovenije
i
za Ministarstvo za rad, obitelj
i socijalna pitanja
Republike Slovenije
Nataša Belopavlovič s. r.
za Ministarstvo zdravstva
Republike Hrvatske
i
za Ministarstvo rada
i socijalne skrbi
Republike Hrvatske
Vera Babić s. r.
3. člen
Za izvajanje administrativnega sporazuma skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 550-05/97-13 (T1)
Ljubljana, dne 24. decembra 1997
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti