Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/1997 z dne 29. 12. 1997

Kazalo

4007. Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP), stran 8368.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP)
Razglašam zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. decembra 1997.
Št. 001-22-122/97
Ljubljana, dne 29. decembra 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O VIŠINI POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN NEKATERIH DRUGIH PREJEMKOV (ZPSDP)
1. člen
S tem zakonom se za zaposlene v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, agencijah, skladih, javnih zavodih, javnih podjetjih in v bankah, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti oziroma država ali, ki so v večinski lasti lokalnih skupnosti oziroma v večinski lasti države in v Slovenski razvojni družbi ter v drugih pravnih osebah javnega prava (v nadaljnjem besedilu: delodajalci) določajo:
– dnevnice za službena potovanja v državi;
– kilometrina;
– povračilo stroškov prenočevanja;
– povračilo stroškov prevoza na delo in z dela;
– terenski dodatek;
– regres za prehrano med delom;
– nadomestilo za ločeno življenje;
– odpravnina ob odhodu v pokoj.
2. člen
Prejemki iz prejšnjega člena se izplačujejo pod pogoji in na način, določen s kolektivnimi pogodbami in drugimi predpisi, ki urejajo izplačevanje teh prejemkov, v višini, ki je določena s tem zakonom.
3. člen
Dnevnica za službeno potovanje v državi znaša:
– 3.500 tolarjev, če traja potovanje več kot 12 ur;
– 1.750 tolarjev, če traja potovanje od 8 do 12 ur;
– 1.218 tolarjev, če traja potovanje od 6 do 8 ur.
Do dnevnice za službeno potovanje, ki traja od 6 do 8 ur je zaposleni upravičen le v primeru, če se je službeno potovanje pričelo vsaj dve uri pred začetkom oziroma končalo vsaj dve uri po preteku rednega delovnega časa.
4. člen
Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v službene namene se za vsak prevoženi kilometer določi v višini 30 % cene motornega bencina – 98 oktanov.
5. člen
Stroški prenočevanja na službenem potovanju se zaposlenemu povrnejo v višini zneska računa za prenočevanje v hotelu, ki ga odobri delodajalec.
6. člen
Terenski dodatek znaša dnevno 21% dnevnice za službeno potovanje v državi, ki traja nad 12 ur in je določena s tem zakonom.
7. člen
Regres za prehrano med delom znaša 500 tolarjev za dneve prisotnosti na delu.
8. člen
Stroški prevoza na delo in z dela se povrnejo v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 15 % cene motornega bencina – 98 oktanov.
9. člen
Nadomestilo za ločeno življenje se določi kot nadomestilo stroškov stanovanja v višini 22.994 tolarjev in kot nadomestilo stroškov prehrane v višini 28.104 tolarjev.
10. člen
Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša tri povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji.
11. člen
Zneski iz 3. in 9. člena tega zakona se usklajujejo na enak način kot izhodiščne plače za I. tarifni razred.
Znesek iz 7. člena tega zakona pa se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, ki jih na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije objavi minister, pristojen za delo.
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek delodajalec, razen državnega organa oziroma organa lokalne skupnosti, ki izplačuje višje zneske kot so določeni s tem zakonom.
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pri delodajalcu iz prejšnjega odstavka, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe:
– tretjega odstavka 70. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) in
– 102. člena zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 8/90, 19/91, 4/92 in 58/93).
Z dnem uveljavitve tega zakona se za zaposlene iz 1. člena tega zakona prenehajo uporabljati določbe kolektivnih pogodb in drugih predpisov, ki so v nasprotju s tem zakonom.
14. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1998.
Št. 111-02/97-2/1
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti