Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

57. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota, stran 52.

Na podlagi 8. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 3. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 23. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95, 21/96 in 8/97) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 18. decembra 1997 sprejel
O D L O K
o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
S tem odlokom se urejajo organizacijska vprašanja v zvezi z obvezno gospodarsko javno službo gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki obsega pridobivanje, prodajo, menjavo in oddajanje zemljišč za gradnjo ter graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja uporabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje stavbnih zemljišč) na celotnem območju Mestne občine Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: javna služba).
2. člen
Javno službo na celotnem območju Mestne občine Murska Sobota izvaja režijski obrat, organiziran kot nesamostojen obrat v pristojnem organu občinske uprave, ob upoštevanju pristojnosti, ki jih v zvezi z izvajanjem javne službe imajo po tem odloku mestni svet, župan in komisija za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Poleg zakonskih obveznosti izvajalca javne službe, opravlja režijski obrat vsa strokovna, tehnična, organizacijska in administrativna opravila za potrebe župana in komisije za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči po tem odloku.
Računovodska opravila za potrebe javne službe opravlja občinski organ, pristojen za finance.
3. člen
Pri izvajanju javne službe se neposredno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo vprašanja:
– vrste in obsega javnih dobrin, ki jih zagotavlja javna služba,
– pravic in obveznosti uporabnikov,
– virov financiranja in njihovega oblikovanja,
– ter drugih elementov, pomembnih za opravljanje in razvoj javne službe.
4. člen
Viri financiranja dejavnosti javne službe so:
– prihodki ustvarjeni s prometom s stavbnimi zemljišči,
– prihodki od komunalnega prispevka,
– drugi prihodki namenjeni za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se vodijo evidenčno ločeno v proračunu mestne občine in se namensko uporabljajo za pridobivanje in opremljanje stavbnih zemljišč.
5. člen
Pri izvajanju javne službe je mestni svet, ob neposrednih pristojnostih po statutu Mestne občine Murska Sobota pristojen še za sprejem:
– srednjeročnih in dolgoročnih usmeritev za izvajanje javne službe,
– letnih programov s finančnim načrtom izvajanja javne službe,
– letnih poročil in zaključnih računov javne službe.
6. člen
Poleg pristojnosti, določenih s statutom Mestne občine Murska Sobota, ima župan še naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje predsednika, namestnika predsednika in člane komisije za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– predlaga mestnemu svetu v obravnavo in sprejem akte iz 5. člena tega odloka,
– sprejema sklepe o prodaji, nakupu, menjavi in oddaji stavbnih zemljišč po predhodno pridobljenem mnenju komisije za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
7. člen
Ustanovi se komisija za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
Komisija in predsednika, namestnika predsednika in pet članov.
Pristojnosti komisije so:
– sprejema investicijske programe urejanja stavbnih zemljišč,
– daje predhodna mnenja županu k njegovim odločitvam v zvezi z prodajo, nakupi, menjavo in oddajo stavbnih zemljišč,
– obravnava vsa vprašanja v zvezi z javno službo, za katera to zahteva župan ali vodja režijskega obrata oziroma za katera sama oceni, da je to potrebno, ter v zvezi s tem sprejema predloge, mnenja ali usmeritve, ki jih posreduje županu in vodji režijskega obrata.
8. člen
Vodja režijskega obrata odgovarja za zakonitost delovanja javne službe in je dolžan zagotavljati izvajanje javne službe skladno z programi in finančnimi načrti, ter sprejetimi usmeritvami.
9. člen
Režijski obrat iz 2. člena prevzame v upravljanje premoženje, obveznosti in sredstva sklada stavbnih zemljišč Mestne občine Murska Sobota, ustanovljenega z odlokom o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 32/95) vključno z evidencami in drugimi podatkovnimi bazami, ki jih na podlagi 54. člena zakona o stavbnih zemljiščih z dne 31. 12. 1997 prevzame Mestna občina Murska Sobota
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 462-10/97
Murska Sobota, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Murska Sobota
Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti