Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

45. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Krško, stran 44.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – odločba US in 44/96 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 26/97 in 70/97), 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 6. člena uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) ter 16. in 79. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 30. seji dne 18. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Krško
1. člen
V odloku o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Krško (Uradni list RS, št. 54/96) se v 1. členu za besedico »takse« doda besedica »in povračila«.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki glasi:
»Plačila povračil iz prvega odstavka tega člena ne odvezujejo porabnika peskokopa ali kamnoloma sanacije v skladu z zakonom o rudarstvu«
2. člen
Drugi člen se spremeni tako, da se za besedico »infrastrukture« postavi pika, nadaljevanje stavka pa črta.
3. člen
V tretjem členu se v prvem odstavku črtajo točke a, b, c in d.
4. člen
V četrtem členu se drugi in četrti odstavek črtata in na koncu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki glasita:
»Pravne in fizične osebe, ki izkoriščajo gramoze in peskokope, so dolžne dvakrat letno, in sicer do 15. 6. in do 15. 12. sporočati podatke o količini izkopanega gramoza oziroma peska in njegovo maloprodajno ceno za preteklo polletno obdobje. Podatki o količini se morajo ujemati s stanjem v peskokopu ali kamnolomu. V primeru, da obstaja sum o pristojnosti posredovanih podatkov, lahko občina zahteva geodetski posnetek stanja za določeno obdobje, ki ne sme biti daljše od enega leta.«
»Povračila iz drugega in tretjega odstavka 3. člena tega odloka obračunava pristojen občinski upravni organ, dvakrat letno.«
5. člen
Doda se 6.a člen, ki glasi:
»Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje pravna oseba, z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT pa fizična oseba:
– če ne sporoči ali če pravočasno ne sporoči podatkov o količini izkopanega gramoza oziroma peska in njegovo maloprodajno ceno,
– če sporoči napačne podatke o količini izkopanega gramoza oziroma peska in o njihovi maloprodajni ceni.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se za storjeni prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.«
6. člen
Za višino občinskih taks, ki se bodo ukinile s tem odlokom se povečajo cene komunalnih storitev v skladu z določbami uredbe o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97).
7. člen
Izvajalec komunalnih storitev je dolžan sredstva, zbrana s povišano ceno komunalnih storitev po tem odloku, nakazati v proračun Občine Krško, vse dokler se med Občino Krško in podjetjem Kostak ne podpiše pogodba, v kateri bo točno definirana razmejitev med osnovno reprodukcijo in razširjeno reprodukcijo.
Ta pogodba se sklene do 31. 1. 1998 in je veljavna, ko jo potrdi Občinski svet občine Krško.
8. člen
Določbe drugega in tretjega člena, ter določba četrtega člena o črtanju drugega odstavka 4. člena osnovnega odloka, pričnejo veljati po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in z dnem pridobitve pozitivnega mnenja Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj k predlaganim cenam komunalnih storitev, uporabljajo pa se s prvim v naslednjem mesecu dalje od pridobitve predhodno navedenega mnenja.
Ostale določbe začnejo veljati v osmih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-5/96-1/18
Krško, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost