Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

21. Sklep o uvedbi samoprispevka, stran 30.

Na podlagi zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) in zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba US, Uradni list RS, št. 38/96 in 43/96 – odločba US) je Svet krajevne skupnosti Gorenja vas dne 7. 11. 1997 sprejel
S K L E P
o uvedbi samoprispevka
1
Referendum za uvedbo samoprispevka je bil izveden v delu KS Gorenja vas za del vasi Žirovski vrh svetega Urbana za naslednje hišne številke: 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 29 in del Brebovnice, hišna št. 11, v nedeljo, 21. 12. 1997 v stanovanjski hiši Oblak Romana “pri Omejčku”, Žirovski vrh sv. Urbana 15.
2
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za ureditev cestišča pred asfaltiranjem in asfaltiranje krajevne ceste Kovač–Omejčk–križišče Podgozdnik, Budlov mlin, v dolžini 2.000 m in širini 3,5 m z razširitvijo krivin in asfaltiranjem muld. Asfaltiranje bo izvršeno v letu 1998 oziroma najkasneje do konca leta 1999.
3
Samoprispevek se uvede za obdobje 1. 1. 1998 do 31. 12. 2000, oziroma do datuma zagotovitve 30% deleža zavezancev od končne investicijske vrednosti.
4
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno zbrati ca. 16,000.000 SIT od ocenjene investicijske vrednosti.
Iz samoprispevka bodo krajani zagotovili 30% od končne investicijske vrednosti, preostali del od končne investicijske vrednosti v višini 70% pa KS Gorenja vas iz proračuna občine ter drugih virov.
Zavezanci bodo plačevali samoprispevek od posamezne hiše v letu 1998 – 160.000 SIT, v letu 1999 – 160.000 SIT in v letu 2000 – razliko skladno z drugim odstavkom tega člena in do roka opredeljenega v 3. členu sklepa.
5
Zavezanci plačujejo svoje obveznosti v času trajanja samoprispevka skladno s seznamom iz 6. člena tega sklepa s splošno položnico trimesečno na posebni žiro račun.
6
Seznam zavezancev, ocenjena višina obroka in ocenjeni skupni znesek samoprispevka od posamezne hiše se določi z naslednjo razpredelnico:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zavezanca in            Ocenjena skupna  Skupna višina  Skupna višina  Višina obroka
njun naslov            višina samopris.  obroka v     obroka v     v letu 2000
                  (3 leta)      letu 1998    letu 1999    v SIT
                           v SIT      v SIT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Potočnik Jožef in Ana      480.000      160.000     160.000     razlika po obračunu
Žirovski vrh sv. Urbana 9                                skladno s 3. in 4. čl.
                                            tega sklepa
2. Stržinar Vincencij in Tomaž   480.000      160.000     160.000     razlika po obračunu
Žirovski vrh sv. Urbana 11                               skladno s 3. in 4. čl.
                                            tega sklepa
3. Stržinar Frančišek in Pavla   480.000      160.000     160.000     razlika po obračunu
Žirovski vrh sv. Urbana 12                               skladno s 3. in 4. čl.
                                            tega sklepa
4. Buh Ciril in Urška       480.000      160.000     160.000     razlika po obračunu
Žirovski vrh sv. Urbana 14                               skladno s 3. in 4. čl.
                                            tega sklepa
5. Oblak Roman in Antonija     480.000      160.000     160.000     razlika po obračunu
Žirovski vrh sv. Urbana 15                               skladno s 3. in 4. čl.
                                            tega sklepa
6. Oblak Viktor in Franc      480.000      160.000     160.000     razlika po obračunu
Žirovski vrh sv. Urbana 16                               skladno s 3. in 4. čl.
                                            tega sklepa
7. Burjek Jernej in Cirila     480.000      160.000     160.000     razlika po obračunu
Žirovski vrh sv. Urbana 17                               skladno s 3. in 4. čl.
                                            tega sklepa
8. Andreuzzi Franc in Darja    480.000      160.000     160.000     razlika po obračunu
Žirovski vrh sv. Urbana 19                               skladno s 3. in 4. čl.
                                            tega sklepa
9. Šubic Janez in Olga       480.000      160.000     160.000     razlika po obračunu
Žirovski vrh sv. Urbana 20                               skladno s 3. in 4. čl.
                                            tega sklepa
10. Peternelj Viljem in Andreja  480.000      160.000     160.000     razlika po obračunu
Brebovnica 11                                      skladno s 3. in 4. čl.
                                            tega sklepa
Skupaj:             4,800.000     1,600.000    1,600.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7
Do konca trajanja samoprispevka se lahko krajani, ki uporabljajo povezovalne ceste Omejčk–Grobež–Šimc, križišče–Budlov mlin, križišče–Rotvarsk Vinko–Rovtar in križišče–Mrak–Podgozdnik odločijo za obnovo in asfaltiranje zgoraj navedenih cest.
Obnova in asfaltiranje se sofinancira v enakem razmerju (30:70) kot je opredeljeno za investicijo iz tega sklepa (3. in 4. člen).
Z bodočimi zavezanci bo KS Gorenja vas sklenila pogodbo, v kateri bo poleg deleža sofinanciranja iz predhodnega odstavka določeno, da morajo zavezanci ocenjeni 30% delež v celoti plačati ob podpisu pogodbe, eventuelno razliko pa po obračunski situaciji.
8
Zavezanci so dolžni poravnati zapadle obveznosti v rokih, določenih s tem sklepom, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca.
9
Vsem zavezancem iz 6. člena tega sklepa obračunava in odteguje samoprispevek na podlagi izstavljenih položnic računovodska služba KS Gorenja vas. Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem žiro računu št. 51510-842-027-0082399.
10
Zavezanci se obvezujejo, da bodo v času trajanja samoprispevka vsako leto brezplačno opravili po 10 prostovoljnih delovnih ur pri rednem vzdrževanju ceste in finih zaključnih delih na celotni dolžini vozišča pred in po asfaltiranju.
Kolikor zavezanec ne opravi dogovorjeno število prostovoljnih ur, se mu manjkajoče ure obračunajo po 600 SIT/ura. Obračun na podlagi evidence gradbenega odbora izvrši krajevna skupnost.
11
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral Svet KS Gorenja vas in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov tega območja o višini in porabi finančnih sredstev.
Dodatna finančna sredstva (vikendaši, lastniki nepremičnin, donatorstvo), ki jih pridobijo zavezanci, se upoštevajo kot njihov delež pri obračunu. To ne velja za družbena sredstva.
12
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
13
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Gorenja vas
Ivan Petrovčič l. r.

AAA Zlata odličnost