Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

32. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Idrija za leto 1997, stran 35.

Na podlagi 14. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Idrija na seji dne 18. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Idrija za leto 1997
1. člen
V odloku o proračunu Občine Idrija za leto 1997 (Uradni list RS, št. 35/97) se spremeni 3. člen, tako da glasi:
“Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov in račun financiranja.
V računu financiranja se izkazujejo obveznosti občine in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
Bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodki       834,849.000 SIT
– odhodki       834,849.000 SIT
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna je prikazan v posebni bilanci, ki je sestavni del občinskega proračuna.”
2. člen
V ostalem ostaja odlok iz 1. člena nespremenjen.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40311-69/96
Idrija, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.
          Bilanca prihodkov

VRSTA PRIHODKOV                 v 1.000 SIT
-----------------------------------------------------------
 I. Prihodki za zagotovljeno porabo        634.077
 II. Prihodki za druge naloge            180.844
 1. Davki in druge dajatve             119.238
 2. Prihodki od premoženja             45.606
 3. Prihodki iz naslova sofinanciranja       16.000
III. Prenos prihodkov iz preteklih let        19.928
-----------------------------------------------------------
SKUPAJ                       834.849


          Bilanca odhodkov

VRSTA ODHODKOV                 v 1.000 SIT
-----------------------------------------------------------
 I. Tekoči odhodki                 536.652
 1. Plače, prispevki, drugi os. prejemki      81.246
 2. Materialni in drugi stroški           70.871
 3. Socialni transferji               7.252
 4. Plač. storitev in dotacije jav. zav.      193.425
 5. Druga plačila storitev             129.798
 6. Subvencije in transf. v gospodarstvo      22.765
 7. Drugi odhodki                  32.295
 II. Investicijski odhodki             289.623
 1. Delovanje občine                 1.026
 2. Družbene dejavnosti               51.660
 3. Gospodarska infrastruktura           150.397
 4. Gosp. razvoj in drugo              86.540
III. Rezerve                     7.547
-----------------------------------------------------------
SKUPAJ                       834.849


          Račun financiranja

   Neto zadolževanje proračuna             0

AAA Zlata odličnost