Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

69. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Rogaška Slatina, stran 69.

Na podlagi 4. in 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter 19. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 30. seji dne 10. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Rogaška Slatina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo vrste, zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov, ki nastajajo na območju občine, obračunavanje stroškov teh storitev ter določajo prekrški pri ravnanju s komunalnimi odpadki.
2. člen
Na celotnem območju Občine Rogaška Slatina je obvezno zbiranje, odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov.
V sistem ravnanja s komunalnimi odpadki so vključeni vsi lastniki, uporabniki in upravljalci stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na območju občine.
3. člen
Na območju urbanih naselij so uporabniki storitev (povzročitelji) dolžni odlagati komunalne odpadke v lastne tipizirane posode, v vseh ostalih naseljih in delih naselij pa v skupne tipizirane kontejnerje.
Seznam naselij in delov naselij, kjer je urejen individualni odvoz komunalnih odpadkov in lokacije postavitve tipiziranih kontejnerjev v ostalih delih naselij določi občinska strokovna služba v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi.
II. VRSTE ODPADKOV
4. člen
Komunalni odpadki so gospodinjski in njim podobni odpadki, ki nastajajo v proizvodnji in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in v objektih v javni rabi, ki so pretežno trdi in po svoji sestavi heterogeni.
Določbe tega odloka ne veljajo za posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi in je z njimi treba ravnati v skladu s posebnimi predpisi.
1. Komunalni odpadki, primerni za odlaganje v tipizirane posode za odpadke so:
– odpadki iz gospodinjstva – trdni organski in anorganski odpadki (ostanki hrane, ohlajen pepel, ohlajeni ogorki, konzerve, steklo, keramika, porcelan, manjši kovinski, tekstilni, papirni in plastični odpadki),
– odpadki iz poslovnih prostorov, skladišč, igrišč, avtobusnih postaj in postajališč, parkov in parkirišč ter drugih javnih površin,
– odpadki iz gostinskih lokalov, trgovskih poslovalnic in podobno.
2. Komunalni odpadki, ki jih zaradi velikosti, teže in podobnih lastnosti ni mogoče zbirati v tipizirane posode za odpadke so:
– kosovni odpadki: pohištvo, gospodinjski stroji,
– ostanki vozil in koles,
– drugi kosi stanovanjske in hišne opreme,
– večji predmeti iz pločevine, kovine, lesa, gume, stekla in podobno.
5. člen
V tipizirane posode za odpadke je prepovedano odlagati:
1. večje kosovne odpadke,
2. večje količine gradbenega materiala, kamenja ali zemlje,
3. usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
4. odpadke v tekočem stanju,
5. kužen odpadni material iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov,
6. tleče, lahko vnetljive, eksplozivne snovi, posebne odpadke ter druge nevarne snovi,
7. neohlajene ogorke,
8. večje vejevje,
9. poginule živali ali dele živali in kože,
10. embalažo sredstev za varstvo rastlin (embalažo zbirajo trgovci, kjer je bilo sredstvo nabavljeno).
V primerih iz prvega odstavka tega člena, izvajalec ni dolžan odpeljati odpadkov, temveč mora napisati prijavo pristojnemu inšpekcijskemu organu.
III. ZBIRANJE ODPADKOV
6. člen
Uporabniki storitev (povzročitelji) v urbanih naseljih so dolžni odlagati komunalne odpadke iz 1. točke 4. člena tega odloka v tipizirane posode za odpadke.
Uporabniki stroritev (povzročitelji) v ostalih naseljih in zaselkih so dolžni odpadke iz 1. točke 4. člena tega odloka odlagati v tipizirane kontejnerje oziroma zabojnike. Kontejnerje je dolžan postaviti izvajalec na posebna, za ta namen urejena mesta.
7. člen
Zbirna mesta za postavitev kontejnerjev določi občina v soglasju s krajevno skupnostjo. Tipizirane posode za odpadke v urbanih naseljih morajo zagotoviti uporabniki storitev. Kontejnerje za zbiranje komunalnih odpadkov v vaških naseljih in zaselkih mora zagotoviti občina. Nabava kontejnerjev se financira iz prispevka gospodinjstev.
V primerih povečanja količin komunalnih odpadkov, ki jih ni mogoče odložiti v posode na zbirnih mestih, lahko povzročitelji odložijo v biološko razgradljive plastične vrečke, vendar na način, ki ne bo moteče vplival na okolje.
Izvajalec je dolžan vreče odpeljati ob prvem odvozu.
8. člen
Če so komunalni odpadki iz drugih virov taki, da jih ni možno odlagati v tipizirane posode ali kontejnerje, mora pravna oseba ali posameznik, ki opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost skleniti pogodbo z izvajalcem za odvoz odpadkov, v kateri se določi drug način odlaganja.
Dogovorjeni način odlaganja ne sme biti v nasprotju s sanitarnimi in higiensko tehničnimi predpisi.
9. člen
Za odlaganje večjih kosovnih odpadkov iz 2. točke 4. člena se dvakrat letno organizira pobiranje. V ta namen se določijo zbirna mesta, na katera izvajalec postavi kontejnerje. O času takega odvoza se uporabnike obvesti najmanj 5 dni pred odvozom.
10. člen
Uporabniki so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih mestih in dovoznih poteh do odjemnega mesta.
Uporabniki oziroma krajevne skupnosti so tudi v zimskem času dolžni omogočiti izvajalcu dostop do odjemnih mest.
11. člen
Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako, da ne onesnaži prostora ter ne poškoduje posode ali okolice, kjer se opravlja delo. Kadar izvajalec pri praznjenju posod za odpadke onesnaži odjemno mesto, ga je dolžan takoj očistiti.
Skupna zbirna in odjemna mesta je dolžan vzdrževati in čistiti izvajalec.
12. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in aktivnosti na prostem, morajo pri prijavljanju prireditve priložiti dokazilo o opremljenosti prireditvenega prostora z ustreznimi posodami za smeti in o odvozu smeti.
Po končani prireditvi, najkasneje do 7. ure zjutraj, morajo poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpelje na odlagališče pooblaščeni izvajalec za ravnanje z odpadki.
IV. ODVAŽANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV
13. člen
Komunalne odpadke, zbrane v posodah na odjemnih mestih, odvaža izvajalec v skladu z razporedom odvoza.
Razpored odvoza pripravi izvajalec in ga pošlje občinski strokovni službi v potrditev.
Vozni red mora biti takšen, da je optimalen glede stroškov odvoza, vendar s takšno tehnologijo in pogostnostjo, da ne bo motečih vplivov na okolje.
Razpored odvoza mora biti objavljen v javnih občilih ter na krajevno običajen način.
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir na dovozu, je izvajalec dolžan opraviti odvoz odpadkov najkasneje v naslednjih dveh dneh po prenehanju ovire oziroma po praznikih.
14. člen
Izvajalec mora odvažati komunalne odpadke s posebej urejenimi komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno, higiensko nakladanje, odvažanje in praznjenje.
15. člen
Centralno deponijo komunalnih odpadkov vzdržuje in ureja pooblaščeno podjetje v skladu s tehnično dokumentacijo in v skladu z obratnim poslovnikom delovanja deponije.
Pooblaščeno podjetje skrbi na centralni deponiji komunalnih odpadkov za način odlaganja, pravilno in redno izravnavanje terena, preprečevanje požarov, zasipanje organskih odpadkov z inertnim materialom, za dezinfekcijo in organizacijo rednega poslovanja, ter za izvajanje meritev v skladu z obratnim poslovnikom.
Kolikor pooblaščeno podjetje samo ne more opraviti nalog iz tega člena je dolžno poskrbeti, da to opravi drug usposobljen izvajalec na njegov račun.
O urniku obratovanja odlagališča mora pooblaščeno podjetje seznaniti uporabnike. Vstop na deponijo je dovoljen samo v času obratovanja in v spremstvu pooblaščene osebe.
16. člen
Izven centralne deponije komunalnih odpadkov je prepovedano odlaganje odpadkov.
Kdor odlaga odpadke izven centralne deponije komunalnih odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in prepeljati na centralno deponijo, če tega ne stori, jih odstrani na njegove stroške pooblaščeno podjetje.
Pooblaščeno podjetje mora deponijo komunalnih odpadkov urejati po posameznih fazah v skladu z ureditvenim načrtom deponije in jo sproti sanirati. Po končanem odlaganju je treba deponijo sanirati po načrtu sanacije.
V. NAČIN OBRAČUNAVANJA RAVNANJA Z ODPADKI
17. člen
Stroške za ravnanje z odpadki so dolžni plačevati vsi povzročitelji odpadkov.
18. člen
V urbanih naseljih se cena ravnanja s komunalnimi odpadki iz stanovanjskih površin obračunava po m2 uporabne stanovanjske površine.
V ostalih naseljih in delih naselij, kjer so nameščeni kontejnerji, se cena za ravnanje z odpadki določi v pavšalnem znesku po stanovanjskem objektu. Lastnikom stanovanjskih objektov, vinskih kleti ter počitniških objektov, kateri nimajo stalnega bivališča v obravnavanih objektih, se cena za ravnanje z odpadki določi v polovični vrednosti pavšalnega zneska. Višino pavšalnega zneska določi občinski svet s sklepom.
Cena ravnanja s komunalnimi odpadki iz poslovnih objektov, delov objektov in površin, katere se uporabljajo za pridobitno dejavnost se obračunava od m2 uporabne poslovne površine.
Lastnikom oziroma uporabnikom poslovnih objektov, v katerih se izvaja poslovna dejavnost sezonskega značaja, se obračunavajo stroški ravnanja s komunalnimi odpadki v času trajanja poslovne dejavnosti.
Za poslovne površine se štejejo tudi odprte površine, ki jih uporabljajo podjetja ali samostojni podjetniki za gostinsko ali trgovsko dejavnost.
Cena za ravnanje s komunalnimi odpadki iz drugega odstavka 4. člena tega odloka in za ravnanje s posebnimi odpadki iz industrije, obratov in drugih dejavnosti, se določi s pogodbo med povzročitelji odpadkov (naročniki) in izvajalcem.
Vse cene za ravnanje s komunalnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov se določajo na osnovi stroškovnih kalkulacij izvajalca v skladu z veljavnimi predpisi in v soglasju z Občinskim svetom občine Rogaška Slatina.
Občinski svet občine Rogaška Slatina lahko določi v skladu z veljavnimi predpisi ob ceni storitev za ravnanje z odpadki tudi namenske takse, povračila in prispevek za razširjeno reprodukcijo dejavnosti.
19. člen
Povzročiteljem, ki pripeljejo odpadke sami na odlagališče, se stroški odlaganja odpadkov zaračunajo po m3 pripeljanih odpadkov po veljavni ceni, ki je določena za odlaganje brez javno organiziranega prevoza.
20. člen
Povzročitelji so dolžni v roku 30 dni po prejemu poziva od izvajalca sporočiti le-temu zahtevane podatke za obračun stroškov zbiranja in odvažanja odpadkov ter nastalih sprememb, ki se nanašajo na obračunske osnove iz 18. člena.
21. člen
Če povzročitelji v roku 30 dni od sprememb ne sporočijo spremenjenih podatkov, si izvajalec pridobi podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc na stroške povzročiteljev.
22. člen
Vsaka pravna in fizična oseba, ki opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost, je dolžna pred pričetkom opravljanja dejavnosti skleniti pogodbo z izvajalcem o ravnanju z odpadki.
Če ne sklenejo pogodbe v roku 30 dni, nadomesti to pogodbo odločba upravnega organa občine.
VI. NADZOR
23. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja komunalni nadzornik Občine Rogaška Slatina ter pristojni inšpekcijski organ. Komunalni nadzornik je dolžan kršitelja najprej opozoriti, mu določiti rok za odpravo pomanjkljivosti, šele nato ukrepati s kazenskimi sankcijami.
24. člen
Izvajalec in povzročitelj so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja določil tega odloka so dolžni kršitelja prijaviti pristojni inšpekciji.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
25. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za prekršek izvajalec, ki stori prekršek, če:
1. ne počisti odjemnega mesta, če so ga pri praznjenju posod za odpadke onesnažili ali če so pri praznjenju poškodovali posode (11. člen),
2. ne prazni posod za odpadke, skladno z razporedom odvoza (prvi odstavek 13. člena),
3. ne opravi odvoza komunalnih odpadkov najkasneje v dveh dneh po prenehanju ovire ali višje sile (peti odstavek 13. člena),
4. ne odvaža kosovnih in posebnih odpadkov iz posebnih odjemnih mest (9. člen),
5. odlaga odpadke izven odlagališča (16. člen),
6. ne ugotavlja nepravilnega ravnanja z odpadki in kršitelja ne prijavijo pristojni inšpekciji (24. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
26. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, če v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
1. ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta (10. člen),
2. ne odlaga odpadkov v posode za odpadke,
3. odlaga odpadke izven posod za odpadke ali izven odlagališča odpadkov,
4. odlaga odpadke v nasprotju s 5. členom,
5. ne vzdržuje čistoče na zbirnih in odjemnih mestih, dovoznih poteh ali v zimskem času ne omogoči dostopa do posod za odpadke (10. člen),
6. ne sklene pogodbe za odvoz komunalnih odpadkov.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
27. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja dejavnost organiziranja kulturne dejavnosti, športnih ali drugih prireditev, če ne skrbi, da so prireditveni prostori v času prireditve opremljeni z ustreznimi posodami za odpadke, po končani prireditvi pa ne poskrbi za čiščenje prostora in za odvoz odpadkov na odlagališče.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe – organizatorja, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
28. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se na kraju samem kaznuje delavec pravne osebe – izvajalec, če takoj ne očisti odjemnega mesta, ki ga je pri praznjenju posod za odpadke onesnažil (11. člen).
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Izvajalec dejavnosti je dolžan vzpostaviti in voditi evidenco vseh povzročiteljev komunalnih odpadkov na območju organiziranega odlaganja komunalnih odpadkov v lastne tipizirane posode (območje urbanih naselij) v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka. Izvajalec je dolžan vzpostaviti in voditi evidenco vseh povzročiteljev komunalnih odpadkov na območjih odlaganja odpadkov v skupne tipizirane kontejnerje (vaška naselja) v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka. Izvajalec dejavnosti je dolžan v roku šest mesecev po uveljavitvi odloka, izdelati ustrezen pravilnik, ki začne veljati po predhodnem soglasju občinskega sveta.
Do takrat se zbiranje komunalnih odpadkov, odvažanje in obračunavanje vrši po dosedanjih predpisih.
30. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti in odpadkov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 11/95).
31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-12/97
Rogaška Slatina, dne 16. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

AAA Zlata odličnost