Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

65. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Postojna, stran 62.

Na podlagi 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 26/97 ter odločb US RS, št. 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 in 14/97), 1., 3. in 4. člena zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90, 33/90, 20/91-I in 12/92), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96) je Občinski svet občine Postojna na 26. seji dne 22. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o občinskih upravnih taksah v Občini Postojna
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske upravne takse, taksne zavezance, višino in način plačila takse. Višina taks je določena v tarifni prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
Plačilo taks je predpisano za vloge, potrdila, odločbe, pritožbe ter ostale spise in dejanja pri organih občinske uprave. Takse se smejo zaračunavati samo za spise in dejanja, ki so opredeljena v tarifi občinskih upravnih taks.
3. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana upravna taksa, je treba navesti, da je bila taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri tarifni številki.
II. TAKSNI ZAVEZANCI
4. člen
Zavezanci za plačilo občinske upravne takse so fizične in pravne osebe, ki s svojimi vlogami sprožijo postopek oziroma na katerih zahtevo se opravijo dejanja, predvidena v taksni tarifi.
Takse ne plačujejo:
– organi občine in njihovi skladi,
– krajevne skupnosti občine,
– javni zavodi iz področja družbenih dejavnosti, katerih ustanovitelj je občina,
– humanitarna društva.
Plačevanja taks so oproščeni:
– društva, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo,
– invalidske organizacije in druge organizacije, ustanovljene za varstvo oseb s telesnimi in duševnimi hibami in motnjami,
– invalidi, kadar uveljavljajo svoje pravice iz invalidnosti,
– delavci, ki začasno niso v delovnem razmerju, kadar uveljavljajo pravice, ki jim pripadajo v času dokler niso zaposleni,
– učenci osnovnih in srednjih šol za spise in dejanja v zvezi s šolanjem,
– osebe, ki podarijo svoje premoženje občini v postopku s prenosom lastnine in drugih stvarnih pravic,
– občani v slabih premoženjskih razmerah, ki nimajo dohodka, ki bi njim in družinskim članom zagotavljal materialno in socialno varnost, kar ugotavlja pristojna socialna služba.
Taks so oproščeni naslednji spisi in dejanja:
1. predlogi, prijave, obvestila in druge vloge, vložene v javno korist;
2. spisi in dejanja v postopku za pridobitev dokaza o slabih premoženjskih razmerah, kot podlaga za priznanje taksne oprostitve;
3. spisi in dejanja v postopku za popravo napak v odločbah, drugih listinah in uradnih evidencah;
4. spisi in dejanja za uveljavitev pravic zdravstvenega varstva;
5. spisi in dejanja za uveljavitev socialno varstvenih pravic;
6. spisi in dejanja v zvezi z urejanjem delovnega razmerja;
7. spisi in dejanja v zvezi z zidanjem, popravljanjem in vzdrževanjem stanovanjskih hiš;
8. spisi in dejanja v postopku za uveljavitev pravic iz otroškega varstva;
9. spisi in dejanja v zvezi z varstvom kulturnih spomenikov;
10. vloge naslovljene na organe za prošnje in pritožbe;
11. spisi in dejanja, s katerimi se urejajo razmerja med štipendistom in tistim, ki daje štipendijo.
Za občinske upravne takse veljajo tudi druge oprostitve in olajšave, ki jih določa zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 18/90, 33/90, 20/91-I in 12/92).
III. DOLOČITEV UPRAVNIH TAKS
5. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost točke z dnem uveljavitve tega odloka je 15 SIT. Vrednost točke se s sklepom župana enkrat letno usklajuje s porastom cen na drobno v Republiki Sloveniji. Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun vrednost točke na dan nastanka obveznosti.
IV. NAČIN PLAČILA UPRAVNIH TAKS
6. člen
Občinske upravne takse se plačujejo v gotovini oziroma upravnih kolekih takrat, ko nastane taksna obveznost.
Taksna obveznost nastane:
– za vloge takrat, ko se izročijo; če so dane na zapisnik pa takrat, ko se zapisnik sestavi,
– za odločbe, dovoljenja in druge listine takrat, ko se vloži zahteva naj se izdajo,
– za upravna dejanja takrat, ko se vloži zahteva naj se opravijo.
7. člen
Dokler ni plačana občinska upravna taksa, se vloga ali zahteva neposredno od stranke ne sme sprejeti.
8. člen
Če vloga ali zahteva za katero ni plačana občinska upravna taksa, prispe po pošti, pristojni delavec občinske uprave pošlje taksnemu zavezancu opomin, naj v desetih dneh od prejema opomina plača redno takso in takso za opomin.
9. člen
Če taksni zavezanec tudi po opominu ne poravna takse ali premalo plača takso, pristojni organ vzame v postopek tudi takšno vlogo, vendar odločbe oziroma drugega akta ni mogoče vročiti stranki, preden ne plača takse po opominu.
10. člen
Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti enake pravice in obveznosti, ki jih imajo slovenski državljani.
11. člen
Kdor je plačal takso, ki je ni bilo potrebno plačati, ali je plačal višjo takso, kot je določena v taksni tarifi, ima pravico do povračila celotne oziroma dela preveč plačane takse na podlagi pisnega zahtevka.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1998.
Št. 06100/0001/97
Postojna, dne 22. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. str. l. r.
       TARIFA OBČINSKIH UPRAVNIH TAKS

                       Taksa v točkah
I. VLOGE

- Tarifa št. 1
Za prošnje, zahteve, predloge, prijave,
priglasitve in druge vloge, kolikor v tej tarifi
ni predpisana kakšna druga tarifa
Opomba: taksa se ne plačuje za poznejše vloge,
ki se navezujejo na že vloženo zahtevo          5

- Tarifa št. 2
Za vloge, s katero stranka zaprosi za koncesijo     120

- Tarifa št. 3
Za vloge o odkupu, menjavi, prenosu ali najemu
družbene lastnine v splošni rabi ter za vloge
o odkupu, menjavi, prenosu ali najemu nepremičnin
družbene lastnine z imetnikom pravice uporabe
oziroma lastninske pravice               100

- Tarifa št. 4
Za vloge za izdajo drugih mnenj in soglasij       30

- Tarifa št. 5
Za pritožbe zoper odločbe ali sklep izdan v
pravni stvari                      20


II. POTRDILA IN OGLEDI

- Tarifa št. 6
Za izdajo potrdila o vrsti rabe in zazidljivosti
zemljišč po veljavnem družbenem planu in
prostorskih izvedbenih aktih občine           20

- Tarifa št. 7
Za ogled na terenu ob postopkih in posegih v
prostor                         100

- Tarifa št. 8
Za izdajo potrdila, ki jih izdajajo organi na
podlagi uradnih evidenc (npr. predkupna pravica
na zemljišču)                      20


III. ODLOČBE

- Tarifa št. 9
Za izdajo odločbe o obratovalnem času trgovin in
dovoljeno prodajo izven poslovnih prostorov       30

- Tarifa št. 10
Za vse odločbe za katere ni predpisana posebna
taksa                          30


IV. OPOMIN

- Tarifa št. 11
Za opomin za plačilo takse od zneska neplačane
takse                          20

AAA Zlata odličnost