Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

113. Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe s preizkusom usposobljenosti za delavce v veterinarski službi, stran 104.

Na podlagi 35. alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe s preizkusom usposobljenosti za delavce v veterinarski službi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik natančneje ureja pripravništvo, strokovne izpite in izpopolnjevanje strokovne izobrazbe s preizkusom usposobljenosti za doktorje veterinarske medicine in veterinarske tehnike v veterinarski službi (v nadaljnjem besedilu: veterinarski strokovni delavci).
Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za veterinarske sodelavce v veterinarskih organizacijah, če v njih opravljajo pripravništvo oziroma nimajo opravljenega strokovnega izpita po drugih predpisih.
2. člen
Veterinarski strokovni delavci imajo pravico in dolžnost, da stalno izpopolnjujejo strokovno izobrazbo in razvijajo svoje strokovne sposobnosti za delo, ki ga opravljajo v veterinarski službi.
3. člen
Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS), veterinarske organizacije in Veterinarska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica), morajo skrbeti za usposabljanje pripravnikov, za stalno in organizirano izpopolnjevanje strokovne izobrazbe delavcev ter zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za izvajanje pripravništva in za pripravo ter izvajanje programov strokovnega izpopolnjevanja.
Pripravnik se ne sme zaposliti na delovno mesto, za katero se zahteva usposobljenost za samostojno delo.
4. člen
Veterinarski strokovni delavci si pridobijo pravico do samostojnosti pri delu, ko po opravljenem pripravništvu opravijo predpisan strokovni izpit.
Veterinarskemu strokovnemu delavcu se med pripravništvom in po opravljenem pripravništvu, dokler nima opravljenega strokovnega izpita, lahko zaupajo posamezna opravila, za katera se usposablja, vendar ga mora pri tem strokovno nadzirati za to pooblaščeni veterinarski delavec, ki odgovarja za morebitne strokovne napake pripravnika.
5. člen
VURS nadzira, kako veterinarske organizacije skrbijo za pravilno izvajanje pripravništva po tem pravilniku.
II. OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA IN MENTORSTVO
6. člen
Pripravništvo se opravlja v veterinarskih organizacijah in v VURS.
Namen pripravništva je, da pripravnik s praktičnim delom in z učenjem pod nadzorstvom in vodstvom mentorja veterinarske organizacije ali drugega pooblaščenega delavca spozna delo v veterinarski službi, delovanje veterinarske organizacije nasploh ter, da se praktično pripravi za strokovni izpit in za poznejše samostojno delo.
Veterinarska organizacija, v kateri je pripravnik zaposlen, predpiše v svojih splošnih aktih ustrezne ukrepe, če njen pripravnik med pripravništvom po svoji krivdi ne dela poln delovni čas, če krši delovno obveznost, če program pripravništva ne poteka pravilno ali, če pripravnik ne opravi strokovnega izpita v zakonito določenem roku.
7. člen
Pred začetkom opravljanja pripravništva je treba pripravnike seznaniti z določbami tega pravilnika, s programom pripravništva in s programom strokovnega izpita.
Za dosego namena iz prejšnjega člena se pripravništvo opravlja pod neposrednim vodstvom in nadzorstvom mentorja veterinarske organizacije. Ta lahko določi strokovne delavce, ki bodo skrbeli za pripravnikov strokovni pouk in ga nadzorovali. Mentor ter strokovni delavci morajo imeti najmanj takšno strokovno izobrazbo, kot jo ima pripravnik, opravljen strokovni izpit in vsaj pet let izkušenj na področju dela, za katerega se pripravnik pripravlja.
8. člen
Mentor iz prejšnjega člena ima zlasti naslednje naloge:
– skrbi, da se pripravništvo dosledno izvaja po predpisanem programu;
– uvaja s pomočjo drugih strokovnih delavcev pripravnika v delo ter mu z navodili, nasveti in s praktičnim delom pomaga pri usposabljanju za samostojno delo;
– skrbi, da pripravnik sodeluje na strokovnih posvetih;
– skupaj s pripravniki obravnava posamezna praktična strokovna vprašanja;
– dodeljuje delo oziroma posamezna opravila pripravniku, ki jih mora pripravnik praktično obvladati po končanem pripravništvu;
– nadzira ali se je pripravnik v strokovni enoti zadosti usposobil za samostojno delo;
– seznanja s pomočjo drugih pooblaščenih strokovnih delavcev pripravnika o delu v dežurni službi;
– skrbi, da se pripravnik seznani z delom drugih veterinarskih delavcev v skupini, v kateri se usposablja;
– skrbi, da se pripravnik nauči pravilno uporabljati delovna sredstva;
– skrbi, da se pripravnik usposobi za pravilno in popolno izpolnjevanje strokovne dokumentacije in evidence storitev;
– pri konkretnem delu opozarja pripravnika na kodeks in etiko;
– seznanja pripravnika z ekonomičnostjo strokovnih postopkov;
– oceni delo pripravnika po poteku pripravniške dobe.
9. člen
Veterinarske organizacije določajo v svojih splošnih aktih nagrajevanje mentorjev. To velja zlasti, če mentorske dolžnosti presegajo redno delo.
10. člen
Pripravnik vodi v času pripravništva dnevnik, v katerega sproti vpisuje vsa dela in naloge, opravljene po programu pripravništva, ter udeležbo na seminarjih. Na podlagi pripravnikovega dnevnika in svojih opažanj mentor potrdi, da je pripravnik uspešno opravil v dnevniku navedena dela in strokovna opravila v določeni strokovni enoti oziroma, da je uspešno sodeloval na seminarju.
11. člen
Po končani pripravniški dobi izda veterinarska organizacija na podlagi pripravnikovega dnevnika in potrdila mentorja iz prejšnjega člena, potrdilo o opravljenem pripravništvu, ki ga mora pripravnik priložiti prijavi za strokovni izpit.
Obrazec “Potrdilo o pripravništvu” je kot priloga 1 objavljen skupaj s tem pravilnikom.
III. PROGRAM PRIPRAVNIŠTVA
12. člen
Pripravništvo traja za dela in naloge, za katere je potrebna:
– visokošolska izobrazba – 12 mesecev,
– srednješolska izobrazba – 6 mesecev.
Trajanja pripravništva ni mogoče skrajšati, lahko pa se podaljša v skladu s predpisi o delovnih razmerjih.
13. člen
Pripravništvo je enotno za vse doktorje veterinarske medicine v veterinarskih organizacijah ter obsega naslednja delovna področja:
A) Obvezen program, ki traja 26 tednov in se izvaja na naslednjih področjih:
– zdravstveno varstvo živali,
– reprodukcija živali,
– higiena živil,
– laboratorijska diagnostika,
– patomorfološka diagnostika,
– veterinarsko-higienska služba,
– promet zdravil, mamil in strupov,
– pravna ureditev veterinarstva,
– vodenje evidenc in dokumentacije v veterinarskih organizacijah.
V obveznem programu mora pripravnik spoznati vse strokovne naloge v objektih za rejo živali, za proizvodnjo in promet z živalskim semenom, jajčnimi celicami in zarodki, za zakol živali, obdelavo in predelavo živil živalskega izvora, za laboratorijsko in patomorfološko diagnostiko, veterinarsko- higiensko službo ter za promet z zdravili, mamili in strupi za uporabo v veterinarski medicini.
B) Izbirni program, ki traja 26 tednov, in ga pripravnik opravi po programu mentorja in veterinarske organizacije.
14. člen
Pripravništvo je enotno za vse veterinarske tehnike v veterinarskih organizacijah in obsega:
A) Obvezen program, ki traja 13 tednov in se izvaja na naslednjih področjih:
– zdravstveno varstvo živali,
– reprodukcija živali,
– laboratorijska diagnostika,
– patomorfološka diagnostika,
– veterinarsko-higienska služba,
– vodenje evidenc in dokumentacije v veterinarskih organizacijah.
V obveznem programu mora pripravnik spoznati vse strokovne naloge v objektih za rejo živali, za proizvodnjo in promet z živalskim semenom, jajčnimi celicami in zarodki, za zakol živali, obdelavo in predelavo živil živalskega izvora, za laboratorijsko in patomorfološko diagnostiko, za veterinarsko-higiensko službo ter za promet z zdravili, mamili in strupi za uporabo v veterinarski medicini.
B) Izbirni program traja 13 tednov in ga pripravnik opravi po programu mentorja in veterinarske organizacije.
15. člen
Vsi pripravniki se morajo med pripravništvom seznaniti s splošnimi akti veterinarske organizacije, v kateri opravljajo pripravništvo.
16. člen
Programe pripravništva pripravijo mentorji v sodelovanju z vodji ustreznih služb, potrdi pa jih pristojni organ veterinarske organizacije.
17. člen
Po končani pripravniški dobi opravlja pripravnik strokovni izpit.
IV. STROKOVNI IZPITI
18. člen
S strokovnim izpitom se ugotovi, ali je pripravnik sposoben pridobljeno znanje in izkušnje uporabljati pri samostojnem opravljanju del in nalog, za katere se je usposabljal.
19. člen
Strokovni izpit je javen in obsega splošni in posebni del.
Splošni del izpita se opravlja ustno.
Program posebnega dela strokovnega izpita je prilagojen delu in nalogam, za katere se je pripravnik usposabljal. Posebni del izpita se opravlja pisno in ustno.
Podrobnejšo vsebino programa izpita, z navedbo literature, ki je potrebna za pripravo na izpit, pripravi VURS in mora biti dostopna vsem kandidatom.
20. člen
I.Splošni del strokovnega izpita za doktorje veterinarske medicine obsega dva dela in sicer:
a) – ustavno ureditev, s poudarkom na temeljnih izhodiščih ustavne ureditve, človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, gospodarskih in socialnih razmerjih, oblikah neposredne in posredne demokracije, organizaciji državne oblasti in ustavnem sodstvu;
– organizacijo izvršilne oblasti, s poudarkom na funkcijah in organizaciji vlade in uprave in o položaju zaposlenih v državnih organih;
– organizacijo in funkcijo lokalne samouprave;
– položaj in organizacijo organov pravosodja, sodstva, odvetništva in notariata;
– varstvo osebnih podatkov;
– temelje pisarniškega poslovanja in dolžnosti upravnih organov do dokumentarnega gradiva.
b) – splošni upravni postopek in posebnosti upravnega postopka na področju veterinarstva.
Posebni del strokovnega izpita za doktorje veterinarske medicine obsega:
a) pisno nalogo
b) ustni del s področja:
– varstva živali pred kužnimi boleznimi in zoonozami;
– zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora;
– zdravstvenega nadzorstva nad živili, surovinami in odpadki živalskega izvora;
– higiene obratov za proizvodnjo, obdelavo, predelavo in promet surovin, proizvodov in odpadkov živalskega izvora;
– zdravil, mamil in strupov za rabo v veterinarski medicini;
– reprodukcije domačih živali;
– veterinarstva v živinoreji;
– zdravstvene ustreznosti krme, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov;
– postopka javne veterinarske službe in veterinarske inšpekcije v zvezi s strokovnim navodilom;
– veterinarstva kot primarne preventive v zdravstvu;
– bioloških reziduov in aditivov v živilih živalskega izvora;
– epidemiologije alimentarnih infekcij in intoksikacij;
– zaščite živali pred mučenjem;
– posebnih pogojev in obveznosti veterinarskih strokovnih delavcev, ki opravljajo dela in naloge zdravstvenega varstva živali;
– odgovornosti veterinarskih organizacij in veterinarskih delavcev;
– mednarodnih konvencij na področju veterinarske medicine;
– varstva okolja;
– organizacije veterinarske službe;
– evidenc in poročil s področja veterinarstva.
II. Splošni del strokovnega izpita za veterinarske tehnike obsega:
a) – ustavno ureditev, s poudarkom na temeljnih izhodiščih ustavne ureditve, človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, gospodarskih in socialnih razmerjih, oblikah neposredne in posredne demokracije, organizaciji državne oblasti in ustavnem sodstvu;
– organizacijo izvršilne oblasti, s poudarkom na funkcijah in organizaciji vlade in uprave in o položaju zaposlenih v državnih organih;
– temelje pisarniškega poslovanja in dolžnosti upravnih organov do dokumentarnega gradiva.
b) – upravni postopek.
Posebni del strokovnega izpita za veterinarske tehnike obsega:
a) pisno nalogo
b) ustni del s področja:
– umetnega osemenjevanja živali;
– pospeševanja živinoreje;
– prehrane živali;
– zoohigiene;
– veterinarsko-sanitarnega reda v živilskih obratih in tehničnih opravil pri veterinarsko-sanitarnih pregledih;
– postopka pri odvzemu vzorcev;
– laboratorijske tehnike;
– prve pomoči, vakcinacije in aplikacije zdravil;
– ravnanja z zdravili;
– priprave živali za veterinarski poseg;
– dezinfekcije, deratizacije, dezinsekcije in veterinarsko- higienske službe.
21. člen
VURS imenuje izpitno komisijo in določi izpitne roke za veterinarske strokovne delavce v javnih veterinarskih zavodih, v organizacijah za proizvodnjo zdravil za uporabo v veterinarski medicini (zdravil) in kontrolo proizvodnje zdravil, uvoz zdravil in v verificiranih veledrogerijah.
Izpitno komisijo za veterinarske strokovne delavce v zasebni veterinarski dejavnosti imenuje zbornica.
22. člen
Strokovni izpit se opravlja pred izpitno komisijo.
Izpitna komisija ima predsednika, dva člana, od katerih je eden predstavnik VURS in eden predstavnik zbornice, ter zapisnikarja.
Izpraševalci za splošni del izpita so diplomirani pravniki s strokovnim, pravosodnim ali pravniškim državnim izpitom.
Izpraševalci za posebni del strokovnega izpita so doktorji veterinarske medicine z opravljenim strokovnim izpitom na ministrstvu, ki je pristojno za upravo, ki imajo:
– opravljeno specializacijo ali magisterij s področja veterinarsko-medicinskih dejavnosti ter 5 let strokovne prakse ali
– 10 let strokovne prakse.
23. člen
Predsedniku in članom izpitne komisije pripadata plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji.
Stroške izpitne komisije krije prijavitelj.
24. člen
Kandidat, ki želi opravljati izpit, vloži prijavo pri organizaciji, kjer je opravljal pripravništvo oziroma je v delovnem razmerju. Ta pošlje prijavo na VURS oziroma zbornici. Kandidat lahko pošlje prijavo s prilogami tudi neposredno na VURS oziroma zbornico.
Prijavi za izpit mora biti priloženo dokazilo o strokovni izobrazbi, potrdilo o pripravništvu in pripravniški dnevnik.
25. člen
Kandidatu, ki izpolnjuje pogoje, se pošlje sklep o datumu izpita najmanj 15 dni pred dnem, ki je določen za izpit.
Če kandidat izpita ne odjavi 8 dni pred določenim rokom, se šteje, da izpita ni opravil. Stroške izpita plača kandidat.
26. člen
Predsednik komisije pred pričetkom izpita ugotovi prisotnost članov komisije in zapisnikarja.
Predsednik komisije prične izpit tako, da ugotovi istovetnost kandidata in pojasni namen in potek izpita.
27. člen
Kandidat najprej ustno odgovarja na vprašanja iz splošnega dela izpita. Če kandidat opravi splošni del izpita, lahko pristopi k opravljanju posebnega dela izpita.
Splošni in posebni del izpita se ne opravljata isti dan, vendar razmak med njima ne sme biti daljši od 2 dni.
28. člen
Posebni del izpita je sestavljen iz pisne naloge in ustnega dela.
Pisno nalogo določi član izpitne komisije, ki je izpraševalec za posebni del izpita.
Pisno nalogo piše kandidat pod nadzorstvom zapisnikarja.
29. člen
Pred začetkom pisanja pisne naloge zapisnikar ugotovi, ali so prisotni vsi prijavljeni kandidati in to sporoči predsedniku komisije. Kandidatom izroči naloge ter pojasni, katere pripomočke in sredstva lahko uporabljajo.
Kandidat lahko napiše koncept naloge. Ko kandidat konča izpitno nalogo, odda čistopis in koncepte naloge zapisnikarju.
Kandidati s srednješolsko izobrazbo morajo oddati pisno nalogo po poteku 4 učnih ur, kandidati z visokošolsko izobrazbo pa po preteku 7 učnih ur, ne glede na to, ali so nalogo izdelali do konca.
30. člen
Uspeh kandidata pri pisni nalogi oceni komisija na obrazložen predlog člana komisije, ki je določil in pregledal pisno nalogo.
31. člen
Vprašanja, ki jih postavi izpraševalec kandidatu pri ustnem delu izpita, morajo biti taka, da je mogoče iz odgovorov nanje oceniti kandidatovo znanje s celotnega področja, za katerega se je usposabljal.
Izpraševalec, drugi član in predsednik komisije lahko kandidatu postavljajo dodatna vprašanja, ki so povezana z vsebino vprašanj iz prejšnjega odstavka.
32. člen
Uspeh kandidata ocenjuje komisija za vsak del izpita posebej z oceno “uspešno” ali “neuspešno”.
Kandidat opravi splošni del izpita, če sta oba dela ocenjena z oceno “uspešno”.
Kandidat, ki ne opravi splošnega dela, ne more pristopiti k opravljanju posebnega dela izpita.
Kandidat opravi posebni del izpita, če sta oba dela ocenjena z oceno “uspešno”.
Kandidat opravi strokovni izpit, če je opravil uspešno splošni in posebni del.
Izid izpita razglasi predsednik komisije ob navzočnosti članov takoj po končanem celotnem izpitu.
33. člen
Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda spričevalo o izpitu na predpisanem obrazcu, ki je kot priloga 2 in 3 objavljen skupaj s tem pravilnikom.
Spričevalo podpiše predsednik komisije.
34. člen
Kandidat, ki izpita ali posebnega dela izpita ni opravil, ga sme ponoviti v roku, ki ga določi komisija.
35. člen
O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik.
Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije ter zapisnikar.
V. EVIDENCA IZPITOV
36. člen
Za vsakega kandidata se vodi spis, ki vsebuje prijavo k izpitu s prilogami, obvestilo o dnevu opravljanja izpita, zapisnik o poteku izpita s pisno nalogo in spričevalo o opravljenem izpitu.
37. člen
Po opravljenem izpitu pošlje zbornica celotni spis na VURS, ki vodi knjigo izpitov za vse veterinarske strokovne delavce.
Knjiga izpitov vsebuje: zaporedno številko, priimek in ime kandidata, datum in kraj rojstva, številko izpitnega spisa, stopnjo in vrsto strokovne izobrazbe, datum opravljanja izpita, izpitni uspeh in datum vpisa v knjigo.
Knjiga izpitov in izpitni spisi imajo trajno arhivsko vrednost.
VI. IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNE IZOBRAZBE IN PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI
38. člen
Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe obsega stalno in sistematično pridobivanje, razširjanje in poglabljanje znanj, potrebnih za uspešno opravljanje del in nalog, ki so poverjene veterinarskim strokovnim delavcem.
39. člen
Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe veterinarskih strokovnih delavcev se izvaja po programu, ki ga pripravi VURS v sodelovanju z veterinarskimi organizacijami in zbornico. Programi so srednjeročni in letni. S srednjeročnim programom se okvirno določajo smotri, vsebina in obseg izpopolnjevanja strokovne izobrazbe ter potrebna finančna sredstva.
Z letnim programom se določijo zlasti teme, ki bodo obravnavane v tekočem letu, opredelijo metode, oblike in trajanje izpopolnjevanja strokovne izobrazbe, način preverjanja pridobljenega znanja in potrebna finančna sredstva. Letni program se sprejme do konca leta za naslednje leto.
40. člen
Za vsako obliko izpopolnjevanja strokovne izobrazbe je treba pripraviti ustrezno gradivo in izbrati take metode ter oblike dela, ki vzpodbujajo aktivnost, ustvarjalnost in samostojnost delavcev pri izobraževanju.
Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe se izvaja v obliki samoizobraževanja in strokovnih razprav, konzultacij, tematskih posvetov, seminarjev, tečajev, praktičnega opravljanja del in nalog, strokovne prakse, študija posameznih predmetov na visokih šolah ter drugih oblikah, ki jih določa program izpopolnjevanja strokovne izobrazbe.
41. člen
Izpopolnjevanje strokovne izobrazbe se vrednoti in točkuje glede na obseg, trajanje in zahtevnost:
a) do 1 točke:
– pasivna udeležba na strokovnih razpravah, seminarjih, posvetih, kongresih in podobno;
do 3 točk:
– pasivna udeležba na strokovnih razpravah, seminarjih, posvetih, kongresih in podobno s končnim preizkusom znanja;
b) s 3 do 6 točkami:
– aktivna udeležba na posvetih, seminarjih z referatom;
– specialistično praktično izpopolnjevanje;
– objava strokovnih člankov v domači strokovni literaturi;
c) s 6 do 10 točkami:
– aktivna udeležba na mednarodnih strokovnih posvetih;
– objava strokovnih člankov v tuji strokovni literaturi, ki so vključeni v mednarodno mrežo podatkov;
d) z 10 točkami:
– magisterij
e) s 15 točkami
– doktorat znanosti.
Izobraževalne aktivnosti oceni strokovna komisija po sistemu točkovanja iz prejšnjega odstavka.
Strokovno komisijo sestavljajo predstavniki iz VURS-a, zbornice in veterinarskih organizacij.
Vsak izvajalec strokovnega programa je dolžan program izobraževanja dostaviti komisiji za ocenjevanje.
42. člen
VURS, veterinarske organizacije in zbornica morajo preverjati učinkovitost izpopolnjevanja strokovne izobrazbe oziroma oblik, v katerih se to izpopolnjevanje izvaja.
Znanje, ki so ga delavci pridobili pri posameznih oblikah izpopolnjevanja strokovne izobrazbe, se preizkusi s testom, ustnim razgovorom, seminarsko nalogo, izpitom, s preizkusom spretnosti oziroma usposobljenosti za določeno delo ali z drugimi oblikami preizkusa znanja.
Preizkus usposobljenosti se opravlja pred posebno komisijo.
Komisijo za preizkus usposobljenosti za veterinarske strokovne delavce v javnih veterinarskih zavodih imenuje VURS.
Komisijo za preizkus usposobljenosti za veterinarske strokovne delavce zasebne veterinarske dejavnosti imenuje zbornica.
O opravljenem preizkusu usposobljenosti izda komisija delavcu potrdilo.
Veterinarski strokovni delavec, ki je v desetih letih pridobil 40 točk, glede na vrednotenje iz 41. člena tega pravilnika, je oproščen opravljanja preizkusa usposobljenosti.
43. člen
VURS, veterinarske organizacije in zbornica skrbijo za metodološko enotnost v organizaciji izvajanja programov iz 39. člena tega pravilnika, spremljajo njihovo izvajanje in dajejo veterinarskim organizacijam drugo strokovno pomoč.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Pripravniki, ki so pričeli z izvajanjem programa pripravništva pred uveljavitvijo tega pravilnika, nadaljujejo pripravništvo po programu, ki ga je določila veterinarska organizacija.
Strokovni izpit opravljajo po programu iz tega pravilnika.
45. člen
Delavci veterinarskih organizacij, ki na dan uveljavitve tega pravilnika nimajo strokovnega izpita po doslej veljavnih predpisih, morajo strokovni izpit po tem pravilniku opraviti v roku, ki ga določi organ upravljanja te organizacije. Ta rok ne more biti krajši kot eno leto in ne daljši od treh let.
Delavcem, ki so opravili pripravništvo in strokovni izpit po predpisih, ki urejajo pripravništvo in strokovne izpite s področja veterinarstva v državni upravi, ni treba opravljati izpita po tem pravilniku.
46. člen
Dokler zbornica ne prevzame javnih pooblastil v zvezi z opravljanjem strokovnih izpitov, se prijave za opravljanje strokovnih izpitov pošiljajo na VURS, kjer se izpiti tudi opravljajo.
47. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe v veterinarskih organizacijah (Uradni list SRS, št.7/83 in 13/87).
48. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 124-53/97
Ljubljana, dne 20. novembra 1997.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
                            Priloga 1

..................
(vet. org.)

             P O T R D I L O

             o pripravništvu

Osebno ime ......................................................

Pripravnik za naziv .............................................

Dela in naloge ..................................................

Diplomiral(a) na ................................................

         .................... dne ......................

Končal srednjo šolo
(za veterinarske tehnike) .......................................

              ............dne.......................

Pripravništvo pričel(a) ..............dne .......................

................
                    (direktor)

Pripravništvo končal(a) ................... dne .................

              M.P.
......................
                    (direktor)
                            Priloga 2

            REPUBLIKA SLOVENIJA
    MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
       VETERINARSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Na podlagi 33. člena pravilnika o pripravništvu, strokovnih
izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe s preizkusom
usposobljenosti za delavce v veterinarski službi (Uradni list RS,
št. ..............) izdaja izpitna komisija

            S P R I Č E V A L O

.................................................................

rojen(a) dne ............... v(na) ..............................

ki ima končano ..................................................

je opravil(a)

         s t r o k o v n i i z p i t

Posebni del strokovnega izpita je kandidat(ka) opravljal(a) s
področja veterinarstva.

Zap. številka
v evidenčni knjigi ................

                       ....................
                        Predsednik
                       izpitne komisije

               M.P.
                            Priloga 3

VETERINARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Na podlagi 33. člena pravilnika o pripravništvu, strokovnih
izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe s preizkusom
usposobljenosti za delavce v veterinarski službi (Uradni list RS,
št. ..............) izdaja izpitna komisija

            S P R I Č E V A L O

.................................................................

rojen(a) dne ............... v(na) ..............................

ki ima dokončano ................................................

             je opravil(a)

         s t r o k o v n i i z p i t

Posebni del strokovnega izpita je kandidat(ka) opravljal(a) s
področja veterinarstva.

Zap. številka
v evidenčni knjigi ................

V ......................, dne ...............

                       ....................
                        Predsednik
                       izpitne komisije

               M.P.

AAA Zlata odličnost