Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1848. Uredba o pitni vodi
1849. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1850. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027
1851. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

Odloki

1852. Odlok o ustanovitvi Podnebnega sveta

Drugi akti

1853. Akt o spremembah Akta o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe

MINISTRSTVA

1854. Pravilnik o dostopnosti proizvodov za invalide, o označevanju in postopku ugotavljanja skladnosti
1855. Pravilnik o najvišji višini povračila stroškov izvajanja mikrobioloških preiskav sekvenciranja in spremljanja virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančne karakterizacije variantnih virusov, načinu poročanja in posredovanja zahtevkov za povračilo stroškov
1856. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka
1857. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o nadzoru državne meje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1858. Statut Slovenskega inštituta za standardizacijo (prečiščeno besedilo)
1859. Sklep o uporabi Smernic Evropskega bančnega organa o uporabi rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s stranko na daljavo v skladu s členom 13(1) Direktive (EU) 2015/849

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1860. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2023
1861. Obvezna razlaga 7. člena Aneksa št. 14 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija

OBČINE

Ajdovščina

1906. Odlok o subvencioniranju cepljenj
1907. Odlok o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa

Bistrica ob Sotli

1862. Sklep o ceni najema prireditvenega kozolca

Bovec

1863. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2022

Brežice

1864. Sklep o pripravi občinskega prostorskega plana Občine Brežice
1865. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Brežice

Celje

1866. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dolgo polje zahod – območje DPZ-5-1
1867. Odlok o dopolnitvi Odloka o podelitvi koncesije za izgradnjo Mestne tržnice Celje in izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice Celje
1868. Sklep št. 2/2023 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
1869. Sklep o spremembi Sklepa o potrditvi cenika za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu Mestne občine Celje

Grosuplje

1870. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ŠJ 37 Ak
1871. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ŠS 285 SSv ppip
1872. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Turistično oskrbovalni center III, Grosuplje /TOC III

Kanal ob Soči

1873. Odlok o rebalansu I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2023
1874. Odlok o predkupni pravici Občine Kanal ob Soči

Komen

1875. Odlok o dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki v Občini Komen
1876. Odlok o spremembah Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Komen

Kostanjevica na Krki

1877. Sklep o potrditvi elaboratov, predračunske lastne cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za 2023
1878. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki
1879. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
1880. Sklep o določitvi cen za polnilnico električnih vozil pri Zdravstveni postaji Kostanjevica na Krki
1881. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kostanjevica na Krki 2023–2026

Krško

1882. Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Krško za potrebe vrtičkarstva
1883. Pravilnik o sofinanciranju urejanja bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti v mestni občini Krško
1884. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Krško v najem
1885. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddaji oskrbovanih stanovanj Občine Krško v najem
1886. Pravilnik o spremembi Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško
1887. Sklep o potrditvi elaboratov, predračunske lastne in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne pogrebne službe v mestni občini Krško za leto 2023
1888. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v mestni občini Krško
1889. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 1/2023
1890. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 2/2023

Ljubljana

1891. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
1892. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
1893. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

Miren-Kostanjevica

1894. Sklep o potrditvi cen gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda
1895. Sklep o potrditvi cen gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo

Nova Gorica

1896. Sklep o potrditvi predlaganih cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
1897. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica v letu 2023

Prebold

1908. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2023
1909. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju počitniških aktivnosti
1910. Pravilnik o dodelitvi sredstev za namene pokroviteljstva občine

Straža

1898. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Straža

Trebnje

1899. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trebnje

Vipava

1900. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2022
1901. Odlok o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vipava

Žalec

1902. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd

Žirovnica

1903. Obvezna razlaga druge alineje prvega odstavka in tretje alineje tretjega odstavka 64. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica
1904. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žirovnica
1905. Sklep o določitvi parkirnih površin in gozdnih cest, višine parkirnine in odškodnine za uporabo gozdnih cest in dovolilnic za vozila

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti