Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1904. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žirovnica, stran 5368.

  
Na podlagi 226., 228., 231. in 232. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US), 24. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3; v nadaljnjem besedilu: Uredba), 1. in 2. člena Pravilnika o povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag (Uradni list RS, št. 89/22) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 3. redni seji dne 25. 5. 2023 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žirovnica 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom občina določi način za nadomestno uporabo podlag in pravil za odmero in izračun komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) S tem odlokom občina določa stroške obstoječe komunalne opreme na enoto mere tako, da povzame povprečne stroške obstoječe komunalne opreme na enoto mere. S tem odlokom občina določa tudi merila za odmero komunalnega prispevka. Povprečni stroški obstoječe komunalne opreme so določeni z državnim predpisom o povprečnih stroških obstoječe komunalne opreme na enoto mere in izračunu komunalnega prispevka na podlagi nadomestnih podlag.
(3) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom, so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
2. člen 
(obstoječa komunalna oprema) 
Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmerja za naslednjo komunalno opremo:
– cestno omrežje,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje in
– javne površine.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
4. člen 
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je investitor oziroma lastnik:
– objekta, ki se na novo neposredno ali posredno priključuje na ali uporablja obstoječo komunalno opremo;
– objekta, ki se mu povečuje bruto tlorisna površina, ali
– objekta, ki se mu spreminja namembnost.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo je tudi:
– zavezanec za plačilo komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz programa opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja), če se komunalna oprema iz programa opremljanja neposredno ali posredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo;
– investitor, ki gradi objekt v območju, ki se opremlja na podlagi pogodbe o opremljanju, če se komunalna oprema, ki je predmet pogodbe o opremljanju, posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
5. člen 
(povprečni stroški obstoječe komunalne opreme na enoto mere) 
Povprečni stroški obstoječe komunalne opreme po vrstah komunalne opreme na enoto mere, so:
Z. št.
Vrsta obstoječe komunalne opreme
Cena opremljanja m2 gradbene parcele objekta
[Cpo(i)]
Cena opremljanja m2 bruto tlorisne površine objekta
[Cto (i)]
[EUR/m2]
[EUR/m2]
1.
Cestno omrežje
17,50
48,00
2.
Vodovodno omrežje
6,50
17,00
3.
Kanalizacijsko omrežje
5,40
11,00
4.
Javne površine 
0,70
2,00
SKUPAJ
30,10
78,00
6. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe in deležem površine objekta) 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, je 0,50:0,50 (Dpo:Dto).
7. člen 
(faktor namembnosti objekta) 
(1) Faktor namembnosti objekta se določi glede na namen uporabe objekta. V kolikor se objekt uporablja za več namenov, se pri izračunu komunalnega prispevka faktorji namembnosti določijo za vsako površino posamezne rabe posebej.
(2) Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, se določa, kot je navedeno v spodnji tabeli.
CC-SI 
oznaka
Klasifikacija objektov
Fn
1
STAVBE
11
Stanovanjske stavbe
1110
Enostanovanjske stavbe
1,0
1121
Dvostanovanjske stavbe
1,0
1122
Tri in večstanovanjske stavbe
1,0
1130
Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
1,0
12
Ne stanovanjske stavbe
121
Gostinske stavbe
12111
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev
1,1
12112
Gostilne, restavracije in točilnice
1,1
1212
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev
1,1
122
Poslovne in upravne stavbe
12202
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
1,1
12203
Druge poslovne stavbe
1,1
12204
Konferenčne in kongresne stavbe
1,1
123
Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
1,1
12301
Trgovske stavbe
1,1
12302
Sejemske dvorane, razstavišča
1,1
12303
Oskrbne postaje
1,3
12304
Stavbe za storitvene dejavnosti
1,1
124
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
1,1
1241
Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1,1
1242
Garažne stavbe
1,1
125
Industrijske in skladiščne stavbe 
1251
Industrijske stavbe
1,1
1252
Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe
1,1
126
Stavbe splošnega družbenega pomena
1261
Stavbe za kulturo in razvedrilo
1,1
1262
Muzeji, arhivi in knjižnice
0,7
1263
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo
0,7
1264
Stavbe za zdravstveno oskrbo
1,0
1265
Stavbe za šport
1,0
127
Druge nestanovanjske stavbe
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
0,5
12721
Stavbe za opravljanje verskih obredov
0,8
12744
Sanitarije
1,0
12745
Stavbe za funkcionalno dopolnitev
1,0
12746
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
1,0
2
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
21
Objekti prometne infrastrukture
211
Ceste
21122
Parkirišča izven vozišča
0,5
23
Industrijski kompleksi
0,5
24
Drugi gradbeni inženirski objekti
241
Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
2411
Športna igrišča
0,5
2412
Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
0,5
242
Drugi gradbeni inženirski objekti
24202
Drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti
0,5
24203
Objekti za ravnanje z odpadki
1,1
24206
Odprta skladišča in odprte prodajne površine
1,1
24208
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
0,7
Opomba: Za objekt, za katerega faktor namembnosti (Fn) ni določen, pa se izkaže, da je le-ta potreben za izračun komunalnega prispevka, se uporabi Fn:
– za stavbe = 1,0
– za gradbene inženirske objekte = 0,5
– za druge gradbene inženirske objekte = 0,7
8. člen 
(računski faktor površine) 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo zaradi izboljšanja opremljenosti in, če ne obstajajo natančnejši podatki ter v primerih:
– odmere komunalnega prispevka pred legalizacijo obstoječih objektov, če ta še ni bil odmerjen in plačan oziroma na drug način še niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s plačilom komunalnega prispevka,
– odmere komunalnega prispevka zaradi naknadne priključitve na komunalno opremo, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen, in pri tem ne gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča,
se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele stavbe upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod stavbo in računskega faktorja površine (Fp).
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena, se računski faktor površine (Fp) za vse vrste stavb določi z 1,5.
9. člen 
(prispevna stopnja zavezanca) 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je po vrstah obstoječe komunalne opreme, določena:
– Cestno omrežje
66 %
– Vodovodno omrežje
42 %
– Kanalizacija
31 %
– Javne površine
100 %
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
10. člen 
(način odmere komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na:
– površino in opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– bruto tlorisno površino objekta ter njegovo namembnost oziroma
– glede na izboljšanje opremljenosti gradbene parcele s komunalno opremo.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi graditve, se komunalna oprema določi na podlagi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in mnenj pristojnih mnenjedajalcev za priključevanje na komunalno opremo.
(3) Za obstoječe objekte se za izračun bruto tlorisne površine stavbe lahko uporabi podatek o neto tlorisni površini objekta iz registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava RS, tako da se neto tlorisna površina pomnoži s faktorjem 1,2.
(4) Za objekte, kjer je iz projektne dokumentacije za obračun komunalnega prispevka razvidno, da gre za legalizacijo že obstoječega objekta, se komunalni prispevek izračuna po določilih, ki veljajo za vse ostale objekte oziroma novogradnjo, kjer je potrebno obračunati komunalni prispevek za namen pridobitve gradbenega dovoljenja. Pri odmeri komunalnega prispevka zaradi legalizacije v primeru izdaje dovoljenja za objekt daljšega obstoja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, se pri objektu, za katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, vendar je ta zgrajen v nasprotju z njim, upošteva že poravnan komunalni prispevek. V tem primeru se vlogi za odmero komunalnega prispevka priložijo podatki in dokazila o morebitnih preteklih vlaganjih v komunalno opremo, že poravnanih obveznostih plačila komunalnega prispevka in druga dokumentacija, pomembna za odločitev o odmeri komunalnega prispevka (vsa pridobljena upravna dovoljenja in projektna dokumentacija, ki je bila podlaga za izdajo teh upravnih dovoljenj). Dokazno breme je na strani zavezanca.
(5) Za obstoječe objekte, zgrajene pred 31. 12. 1967, za katere se šteje, da imajo v skladu s 197. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) uporabno dovoljenje, se šteje, da imajo poravnan komunalni prispevek za komunalno opremo, na katero je objekt priključen. Kot velikost gradbene parcele, ki pripada takemu objektu, in se za površino le-te šteje, da je zanjo poravnan komunalni prispevek, se za potrebe odmere komunalnega prispevka prizna površina, ki se izračuna skladno z 8. členom tega odloka.
(6) V izračunu višine komunalnega prispevka se upošteva opremljenost z obstoječo komunalno opremo. Če na območju ni mogoče priključiti objekta na katerega od omrežij komunalne opreme, se strošek te vrste komunalne opreme v izračunu komunalnega prispevka ne upošteva. Komunalni prispevek se odmeri le na območju stavbnih zemljišč.
(7) Če se nova komunalna oprema iz programa opremljanja, na katero se priključuje objekt, posredno ali neposredno priključuje na obstoječo komunalno opremo oziroma bremeni že zgrajeno komunalno opremo, se pripadajoči del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določi na naslednji način:
a. če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme višji od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i)– KPobstoječa(i) ≥ 0), je vrednost pripadajočega dela komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo 0;
b. če je izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto nove komunalne opreme manjši od izračunanega komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (KPnova(i) – KPobstoječa(i) ≤ 0), se pripadajoči del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme določi po enačbi: KPobstoječa(i) – KPnova(i).
(8) Če se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo odmerja zaradi gradnje objekta, ki se posredno priključuje na obstoječo komunalno opremo prek nove komunalne opreme iz programa opremljanja stavbnih zemljišč, se izda ena odmerna odločba, s katero se odmeri komunalni prispevek za obstoječo in novo komunalno opremo.
(9) Komunalni prispevek je namenski prihodek občinskega proračuna, namenjen financiranju gradnje komunalne opreme.
11. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se za objekte izračuna po naslednji enačbi:
KPobstoječa(i) = ((AGP x Cpo(i) x Dpo) + (ASTAVBA x Cto(i) x Dto x Fn))x psz(i)
Zgornje oznake pomenijo:
KPobstoječa
znesek dela komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme,
AGP
površina gradbene parcele stavbe (m2),
Cpo(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 gradbene parcele stavbe,
Dpo
delež gradbene parcele stavbe (0,50) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
ASTAVBA
bruto tlorisna površina stavbe (m2),
Cto(i)
stroški posamezne vrste obstoječe komunalne opreme na m2 bruto tlorisne površine objekta,
Dto
delež površine objekta (0,50) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo,
Fn
faktor namembnosti objekta glede na njegov namen uporabe, 
psz(i)
prispevna stopnja zavezanca za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme (%),
i
posamezna vrsta obstoječe komunalne opreme.
(2) Komunalni prispevek za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se za gradbene inženirske objekte izračuna po naslednji enačbi:
KPobstoječa(i)= AGIO x Cto(i)x Dto x Fn x psz (i)
Oznaka AGIO pomeni površino gradbenega inženirskega objekta, druge oznake pomenijo enako, kot je določeno v prvem odstavku tega člena.
(3) Če se odmerja komunalni prispevek za objekte, ki se uvrščajo med druge gradbene posege, se komunalni prispevek izračuna ob smiselnem upoštevanju prvega in tretjega odstavka tega člena.
(4) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu, se izračuna kot seštevek zneskov komunalnih prispevkov za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme iz prvega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena po enačbi:
KPobstoječa = ∑KPobstoječa(i),
pri čemer je KPobstoječa znesek komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, ki se odmeri zavezancu.
(5) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe zmogljivosti, se izračuna tako, da se izračunata višini komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi zmogljivosti in pred spremembo zmogljivosti. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo zmogljivosti. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
(6) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu zaradi spremembe namembnosti objekta, se izračuna tako, da se izračunata višini komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po spremembi namembnosti objekta in pred spremembo namembnosti objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in pred spremembo namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
(7) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki se odmerja zavezancu v primeru odstranitve objekta in gradnje novega objekta na istem zemljišču, se izračuna tako, da se izračunata višini komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po gradnji novega objekta in pred odstranitvijo objekta. Zavezancu se odmeri komunalni prispevek, ki predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po gradnji novega objekta in pred odstranitvijo objekta. Če je razlika negativna, se z odmerno odločbo ugotovi, da je komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo že poravnan.
IV. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
12. člen 
(zakonske oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za novo in obstoječo komunalno opremo se ne plača za objekte, investitor katerih je občina ali pravna oseba javnega prava, ustanoviteljica katere je občina.
(2) Če je občina ali oseba iz prejšnjega odstavka investitor le za del objekta, se oprostitev plačila komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo upošteva le za ta del objekta.
(3) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača v primeru nadomestitve objektov zaradi naravne nesreče, v obsegu nadomeščenega objekta, pri čemer je lahko lokacija nadomeščenega objekta v primeru, ko nadomestitev na obstoječem stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli ni možna, tudi na drugi, nadomestni lokaciji.
13. člen 
(občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo posameznih vrst stavb oziroma delov stavb za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (CC-SI: 1263) in stavb za zdravstveno oskrbo (CC-SI: 1264) v skladu s predpisi, ki urejajo klasifikacijo vrst objektov, katerih 100 % lastnica ali investitorica je Občina Žirovnica. Če je Občina Žirovnica lastnica ali investitorica samo dela objekta, se lahko oprostitev upošteva le za ta del objekta.
(2) Komunalni prispevek se ne plača za priključitev na obstoječo komunalno opremo za gradnjo ali legalizacijo objektov, namenjenih opravljanju gasilske dejavnosti (CC-SI: 12742 – gasilski domovi), v skladu s predpisi, ki urejajo klasifikacijo vrst objektov, pod naslednjimi pogoji:
– da gre za objekte, ki so v izključni lasti prostovoljnih gasilskih društev, vključenih v lokalno Gasilsko zvezo, in ki izvajajo javno gasilsko službo;
– da gre za gradnjo objektov ali priključevanje le-teh na obstoječo komunalno opremo, katerih edini investitor je gasilsko društvo, vključeno v lokalno Gasilsko zvezo, in ki izvaja javno gasilsko službo;
– da gre za izključno nestanovanjske objekte, namenjene opravljanju gasilske dejavnosti.
Če zavezanec uveljavlja oprostitev plačila komunalnega prispevka po tem odstavku in gre za objekt, ki v celoti ne ustreza vsem pogojem, kot so določeni v prejšnjih alinejah tega odstavka, se oprostitev plačila komunalnega prispevka prizna samo za tisti del objekta, ki izpolnjuje vse pogoje iz prejšnjih alinej tega odstavka.
(3) Komunalni prispevek za gradnjo nestanovanjskih kmetijskih stavb (CC-SI 1271) se oprosti v višini 50 % odmerjenega komunalnega prispevka.
(4) Občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka, navedene v tem členu, veljajo tudi pri odmerah komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.
(5) O oprostitvi plačila komunalnega prispevka odloči občinska uprava z odmerno odločbo.
(6) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se ne plača za gradnjo enostavnih objektov.
(7) Oprostitev plačila sorazmernega dela komunalnega prispevka, ki se nanaša na že zgrajeno komunalno opremo, na katero se bo priključevala novozgrajena komunalna oprema v Obrtno poslovni coni Žirovnica, je določena kot pomoč po pravilu de minimis, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci so razvidni iz Priloge 1 tega odloka.
V. PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
14. člen 
(odmera in plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmeri z odmerno odločbo. Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo zavezanca ali upravne enote v zavezančevem imenu. Iz dokumentacije, priložene k vlogi za odmero komunalnega prispevka, morajo biti razvidni podatki:
– bruto tlorisna površina objekta (m2);
– grafični zaris in površina (m2) parcele objekta (gradbena parcela objekta); če površina gradbene parcele iz priložene dokumentacije ni razvidna, se pri odmeri komunalnega prispevka upošteva površina gradbene parcele objekta iz veljavnega prostorsko izvedbenega akta. Če površine gradbene parcele objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega stavka, se jo določi na način iz 8. člena tega odloka;
– klasifikacija vrst objektov CC-SI za vse objekte, ki so predmet obravnave v postopku odmere komunalnega prispevka;
– podatki o priključenosti objekta na komunalno opremo, vključno z grafičnim prikazom lokacije priključkov na komunalno opremo in s priloženimi pridobljenimi mnenji upravljavcev posamezne komunalne opreme;
– v primeru, da se na isti gradbeni parceli objekta nahaja že več obstoječih objektov, je potrebno izkazati legalnost obstoječih objektov skladno z zakonodajo s področja graditve objektov.
(2) Komunalni prispevek zaradi izboljšanja opremljenosti se odmeri, če se zemljišče opremi z dodatno vrsto komunalne opreme, na katero se obstoječi objekt doslej ni mogel priključiti oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba. Odločbo o odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti izda občinska uprava po uradni dolžnosti. V primeru odmere komunalnega prispevka po uradni dolžnosti lahko občina, na zahtevo zavezanca, dovoli obročno odplačevanje komunalnega prispevka, in sicer v največ 36 obrokih, pri tem pa znesek obroka ne sme biti nižji od 50 EUR. V kolikor zavezanec zahteva plačilo v več kot 12 obrokih, se zaračunajo obresti po evropski medbančni obrestni meri.
(3) Če se objekt na obstoječo komunalno opremo priključuje posredno prek nove komunalne opreme iz programa opremljanja ali prek nove komunalne opreme iz pogodbe o opremljanju, za katero program opremljanja ni sprejet, se posamezna vrsta komunalne opreme določi na podlagi programa opremljanja oziroma pogodbe o opremljanju.
(4) Rok za plačilo komunalnega prispevka je 15 dni po dokončnosti odmerne odločbe oziroma pred izdajo gradbenega dovoljenja.
VI. PRETEKLA VLAGANJA 
15. člen 
(pretekla vlaganja in že poravnane obveznosti plačila komunalnega prispevka) 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka občina, na zahtevo zavezanca, upošteva morebitne že plačane prispevke za gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na podlagi predloženih dokazil o plačilu in za tako ugotovljene valorizirane prispevke zniža plačilo odmerjenega komunalnega prispevka.
(2) Pri uveljavljanju preteklih vlaganj je zavezanec dolžan predložiti gradbeno dovoljenje ter tudi dokumentacijo glede zmogljivosti, namembnosti in komunalne opremljenosti obstoječega ali odstranjenega objekta.
(3) Če dokazov o pridobljenem gradbenem dovoljenju ni ali ni dokazil o predhodnih vlaganjih za komunalno opremo, upoštevanje preteklih vlaganj pri odmeri komunalnega prispevka ni možno.
(4) Če investitor plača komunalni prispevek za novo oziroma obstoječo komunalno opremo zaradi gradnje, ne prijavi pa začetka gradnje oziroma mu gradbeno dovoljenje preneha veljati, ni upravičen do vračila komunalnega prispevka. Poravnane obveznosti plačila komunalnega prispevka se investitorju ali njegovemu pravnemu nasledniku upoštevajo pri naslednji odmeri na predmetnem zemljišču ali v funkcionalno zaokroženem območju, v katerem je več med seboj prostorsko in funkcionalno povezanih objektov, če gre za gradnjo v kompleksnih območjih.
(5) Poravnane obveznosti iz prejšnjega odstavka se upoštevajo največ 20 let od njihovega plačila.
VII. VRAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
16. člen 
(vračilo komunalnega prispevka) 
(1) Investitor lahko zahteva vračilo komunalnega prispevka v primerih, ki jih določa veljavni zakon s področja urejanja prostora.
(2) O vračilu komunalnega prispevka se izda posebna odločba. Vračilo komunalnega prispevka je občina dolžna zagotoviti v roku 45 dni po dokončnosti odločbe o vračilu.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
18. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica (Uradno prečiščeno besedilo – UPB1) (Uradni list RS, št. 52/22) in Pravilnika o kriterijih za obročno plačilo komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 8/15).
19. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-001/2023
Breznica, dne 25. maja 2023
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti