Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1894. Sklep o potrditvi cen gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, stran 5353.

  
Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. in 6. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2), 31. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 46/15) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 62/16 in 14/23) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 6. redni seji dne 25. 5. 2023 sprejel naslednji
S K L E P 
1. člen 
(potrditev cen) 
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica potrdi cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki jih je z Elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, Predračun 2023, januar 2023, predlagal izvajalec gospodarske javne službe VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.
2. člen 
(cena storitev in omrežnine za odvajanje odpadnih voda) 
(1) Cena storitev odvajanja odpadnih voda znaša 0,3212 EUR/m3(brez DDV).
(2) Polna cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za odvajanje odpadnih voda (brez DDV) znaša:
Velikost vodomera
Faktor omrežnine
Cena na vodomer na mesec v EUR
DN ≤ 20
1
5,5890
20 < DN < 40
3
16,7670
40 ≤ DN < 50
10
55,8900
50 ≤ DN < 65
15
83,8350
65 ≤ DN < 80
30
167,6700
80 ≤ DN < 100
50
279,4500
100 ≤ DN < 150
100
558,9000
150 ≤ DN
200
1.117,8000
3. člen 
(cena storitev in omrežnine za čiščenje odpadnih voda) 
(1) Cena storitev čiščenja odpadnih voda znaša 1,1468 EUR/m3 (brez DDV).
(2) Polna cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za čiščenje odpadnih voda (brez DDV) znaša:
Velikost vodomera
Faktor omrežnine
Cena na vodomer na mesec v EUR
DN ≤ 20
1
8,3280
20 < DN < 40
3
24,9840
40 ≤ DN < 50
10
83,2800
50 ≤ DN < 65
15
124,9200
65 ≤ DN < 80
30
249,8400
80 ≤ DN < 100
50
416,4000
100 ≤ DN < 150
100
832,8000
150 ≤ DN
200
1.665,6000
4. člen 
(cena storitev in omrežnine za storitve v zvezi z greznicami in MKČN) 
(1) Cena storitev v zvezi z greznicami in MKČN znaša 0,7647 EUR/m3 (brez DDV).
(2) Polna cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za storitve v zvezi z greznicami in MKČN (brez DDV) znaša:
Velikost vodomera
Faktor omrežnine
Cena na vodomer na mesec v EUR
DN ≤ 20
1
5,3703
20 < DN < 40
3
16,1109
40 ≤ DN < 50
10
53,7030
50 ≤ DN < 65
15
80,5545
65 ≤ DN < 80
30
161,1090
80 ≤ DN < 100
50
268,5150
100 ≤ DN < 150
100
537,0300
150 ≤ DN
200
1.074,0600
5. člen 
(subvencije omrežnin) 
(1) Cena uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter za storitve v zvezi z greznicami in MKČN se subvencionira za gospodinjstva v občini, in sicer za obdobje od 1. 6. 2023 do 31. 12. 2024.
(2) Subvencionirana cena (subvencija 17,83 %) uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za odvajanje odpadnih voda (brez DDV) znaša:
Velikost vodomera
Faktor omrežnine
Cena na vodomer na mesec v EUR
DN ≤ 20
1
4,5927
20 < DN < 40
3
13,7781
40 ≤ DN < 50
10
45,9270
50 ≤ DN < 65
15
68,8905
65 ≤ DN < 80
30
137,7810
80 ≤ DN < 100
50
229,6350
100 ≤ DN < 150
100
459,2700
150 ≤ DN
200
918,5400
(3) Subvencionirana cena (subvencija 7,53 %) uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za čiščenje odpadnih voda (brez DDV) znaša:
Velikost vodomera
Faktor omrežnine
Cena na vodomer na mesec v EUR
DN ≤ 20
1
7,7002
20 < DN < 40
3
23,1006
40 ≤ DN < 50
10
77,0020
50 ≤ DN < 65
15
115,5030
65 ≤ DN < 80
30
231,0060
80 ≤ DN < 100
50
385,0100
100 ≤ DN < 150
100
770,0200
150 ≤ DN
200
1.540,0400
(4) Subvencionirana cena (subvencija 59,69 %) uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za storitve v zvezi z greznicami in MKČN (brez DDV) znaša:
Velikost vodomera
Faktor omrežnine
Cena na vodomer na mesec v EUR
DN ≤ 20
1
2,1646
20 < DN < 40
3
6,4938
40 ≤ DN < 50
10
21,6460
50 ≤ DN < 65
15
32,4690
65 ≤ DN < 80
30
64,9380
80 ≤ DN < 100
50
108,2300
100 ≤ DN < 150
100
216,4600
150 ≤ DN
200
432,9200
(5) Subvencija uporabe javne infrastrukture (omrežnina) za storitve v zvezi z greznicami in MKČN iz prejšnjega člena se prizna uporabnikom, ki nimajo možnosti priklopa na javno kanalizacijsko omrežje.
(6) Sredstva za subvencijo so zagotovljena v proračunu Občine Miren - Kostanjevica in se nakazujejo na transakcijski račun izvajalca obvezne gospodarske javne službe v občini.
6. člen 
(končne določbe) 
(1) Ta sklep začne veljati takoj. Potrjene cene se uporabljajo od 1. junija 2023, subvencije iz 5. člena tega sklepa pa veljajo za obdobje od 1. 6. 2023 do 31. 12. 2024.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe oblikuje cenik s potrjenimi cenami storitev in omrežnin z oblikovanimi subvencijami, ki ga objavi na svoji spletni strani in na krajevno običajen način.
(3) Z začetkom veljavnosti tega sklepa prenehata veljati sklep št. 3540-0003/2021-11 z dne 27. 5. 2021 in št. 3540-0003/2021-16 z dne 7. 3. 2023.
Št. 007-0007/2023-5
Miren, dne 25. maja 2023
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost