Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

Ob-2358/23, Stran 1165
Na podlagi Splošnih pogojev poslovanja Garancijske sheme Posavja z dne 16. 6. 2020, sklepa Upravnega odbora Regionalne razvojne agencije Posavje z dne 30. 5. 2023, Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352, 24. 12. 2013) in priglašene sheme de minimis pomoči Ministrstvu za finance, Sektor za državne pomoči (št. priglasitve M001-1338811-2016/III) objavlja Regionalna razvojna agencija Posavje s soglasjem občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica in v sodelovanju z Delavsko hranilnico d.d.
javni razpis 
za ugodne kredite z garancijami Garancijske sheme Posavja 
1. Predmet javnega razpisa
1. Predmet javnega razpisa je dodeljevanje kreditov z garancijami Regionalne razvojne agencije Posavje (v nadaljevanju RRA Posavje) v okviru Garancijske sheme Posavje (v nadaljevanju GSP), ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z Delavsko hranilnico d.d. za:
A: pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi upravičencem, ki so bili uspešni na razpisih za evropska ali nacionalna sredstva, so prejeli pozitivno odločitev in že imajo izdano odločbo, sklep ali drug dokument oziroma podpisano pogodbo o sofinanciranju,
B: financiranje investicij ter
C: financiranje obratnih sredstev.
2. Cilji razpisa so zagotoviti sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi ali nacionalnimi sredstvi, pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva, zmanjšanje stopnje brezposelnosti, povečanje investicijske aktivnosti v regiji ter zagotovitev likvidnosti gospodarstvu.
3. Javni razpis je namenjen subjektom, ki delujejo in vlagajo na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.
4. Skupni kreditni potencial za kredite z garancijami je 1.000.000,00 EUR, skupni garancijski potencial pa je 800.000,00 EUR.
5. Garancije za kredite se dodelijo vlagateljem, ki imajo na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica svoj sedež ali registrirano poslovno enoto.
Vlagatelji, ki imajo svoj sedež izven območja statistične regije Posavje, na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica pa registrirano poslovno enoto, so upravičeni do sredstev, v kolikor imajo v registrirani poslovni enoti vsaj 1 zaposlenega za nedoločen čas s stalnim prebivališčem v statistični regiji Posavje. Prijavljeni projekt iz vloge se mora nanašati na registrirano PE na območju regije Posavje.
2. Razpisna dokumentacija
1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje:
– Besedilo javnega razpisa.
– Navodilo za izdelavo popolne vloge z merili za ocenjevanje vlog in v njih opredeljeni razpisni obrazci:
– obr. št. 1: Prijavni list za pridobitev garancije GSP,
– obr. št. 2: Izjava enotno podjetje in de minimis, 
– obr. št. 3: Izjava o javnem interesu, 
– obr. št. 4: Vzorec pogodbe o izdaji garancije, 
– obr. št. 5: Vzorec garancije. 
2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani RRA Posavje www.rra-posavje.si, prav tako ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa zainteresirani osebno pridobijo na sedežu RRA Posavje.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo na Regionalni razvojni agenciji Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško, na tel. 07/488-10-44, na e-naslovu: danica.kramzar@rra-posavje.si.
3. Razpisni pogoji
3.1. Vlagatelji
1. Na razpis se lahko prijavijo:
A. za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi:
– pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina oziroma občine, kot so: raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,
– fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v ustrezen register,
– nevladne organizacije, kot so: združenja, fundacije, društva,
– zbornice (gospodarska, kmetijska, obrtna …),
– zavodi, ki poslujejo po Zakonu o zavodih,
– socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu,
– javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata država ali občina delež v lastništvu vlagatelja,
– zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
– mikro, male in srednje velike gospodarske družbe ter samostojni podjetniki,
za izvedbo projektov, ki so v javnem interesu.
B. za investicije in C. obratna sredstva:
– fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v ustrezen register,
– socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu,
– zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah,
– mikro, male in srednje velike gospodarske družbe ter samostojni podjetniki.
2. Za opredelitev velikosti podjetij se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014.
Ob tem RRA Posavje opozarja na drugi odstavek 6. člena Priloge I, ki pravi, da za podjetje, ki ima partnerska ali povezana podjetja, se podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja ali konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje.
3. Upravičeno območje tega razpisa je območje regije Posavje. Garancije za ugodne bančne kredite za realizacijo projektov, ki se izvajajo na območju regije Posavje se dodelijo upravičencem iz občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica.
4. Do garancije za ugodni bančni kredit ni upravičen vlagatelj, ki:
– ima neporavnane zapadle obveznosti do RRA Posavje,
– je izkoristil maksimalno višino poroštva oziroma garancije,
– je po principu kumulacije izkoristil zgornjo mejo intenzivnosti državne pomoči,
– nima poravnanih davčnih obveznosti do Republike Slovenije,
– je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom,
– v skladu s pravilom de minimis opravlja dejavnosti a) ribištva in akvakulture, b) premogovništva, c) primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, d) predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, v kolikor je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ter če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce,
– deluje v aktivnostih, povezanimi z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvozne količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– je v postopku prisilne poravnave, poenostavljene prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– je podjetje v težavah,
– ne izpolnjuje ostalih pogojev, določenih v tem razpisu.
5. Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
6. Pomoč ne bo namenjena za nakup vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
3.2. Pogoji po shemi de minimis
1. Pomoč po tem razpisu se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), na osnovi katere ni možno združevanje pomoči za posamezen projekt, ki bi presegal zgornjo mejo pomoči.
2. Na podlagi tega pravila skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju1 ne sme presegati zgornje meje 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v tovornem prevozu.
1 enotno podjetje je opredeljeno v 10. členu Splošnih pogojev poslovanja GSP, ki so objavljeni na spletni strani RRA Posavje
3. Če je podjetje za iste upravičene stroške že prejelo ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
4. Prejemnik pomoči mora pred dodelitvijo sredstev dati izjavo:
– o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v revalantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
– o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške
– s seznamom vseh, z njimi povezanih podjetij
ter zagotoviti, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
5. Višina pomoči (bruto ekvivalent nepovratnih sredstev) v primeru ugodnega kredita bo izračunana na podlagi referenčne obrestne mere, ki velja ob dodelitvi pomoči.
6. Višina pomoči (bruto ekvivalent nepovratnih sredstev) v primeru danih garancij bo izračunana na podlagi premij varnega pristana iz obvestila Komisije.
7. RRA Posavje bo pisno obvestila upravičenca, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis.
3.3. Finančni pogoji
1. Pogoji kredita z garancijo so naslednji:
– upravičeni stroški so lahko do 100 % pogodbene vrednosti,
– črpanje kredita je namensko v skladu z vlagateljevo vlogo z vso priloženo dokumentacijo in predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo,
– rok črpanja je 3 mesece od sklenitve kreditne pogodbe, v primeru daljše ročnosti pa s soglasjem kreditnega odbora GSP,
– najvišji znesek vseh izdanih (odprtih) garancij na posameznega vlagatelja je 60.000 EUR, pri nakupu novih strojev in opreme pa 80.000,00 EUR,
– garancija znaša od 50–80 % odobrenega kredita,
– garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite,
– za upravičene stroške se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), razen za upravičence, ki niso zavezanci za DDV.
2. Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta,
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,
– stroški za nakup materiala in trgovskega blaga,
– stroški za opravljene storitve,
– stroški dela, ki vključujejo stroške plač ter stroške povračil v zvezi z delom in druge vrste plačil za opravljeno delo (podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, honorarno delo, študentsko delo),
– stroški za pred-financiranje projekta, ki so bili skladni s sklepom, odločbo oziroma pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, določeni kot upravičeni.
3. Neupravičeni stroški so:
– nakup cestno prevoznih sredstev v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,
– vlaganja za zasebno rabo,
– poplačilo obstoječih obveznosti vlagateljev do bank in drugih finančnih institucij,
– poplačilo obveznosti med povezanimi osebami po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
– odkup delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb,
– DDV, razen za upravičence, ki niso zavezanci za DDV.
4. Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti lastniško povezana s kreditojemalcem s 25 % ali več. Za povezano osebo z vlagateljem se šteje lastniški delež pravne ali fizične osebe in povezanost preko funkcije direktorja oziroma predsednika.
5. Dvojno uveljavljanje istih stroškov, ki so že bili kriti iz katerega koli javnega vira, ni dovoljeno.
6. Vlagatelj po tem razpisu lahko pridobi garancijo GSP za ugodne kredite banke za:
– pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi,
– financiranje investicij,
– financiranje obratnih sredstev.
7. Kreditni pogoji:
a) pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi
Namen 
zagotavljanje sredstev za obratna sredstva
Upravičenci
– pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina oziroma občine, kot so: raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, 
– fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v ustrezen register, 
– nevladne organizacije, kot so: združenja, fundacije, društva, 
– zbornice (gospodarska, kmetijska, obrtna …), 
– zavodi, ki poslujejo po Zakonu o zavodih, 
– socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu, 
– javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata država ali občina delež v lastništvu vlagatelja, 
– zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah, 
– mikro, male in srednje velike gospodarske družbe in samostojni podjetniki, 
za izvedbo projektov, ki so v javnem interesu.
Upravičeni stroški
stroški za pred-financiranje projekta, ki so bili skladni s sklepom, odločbo oziroma pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta, določeni kot upravičeni, še niso bili izplačani in so v skladu s točko 7 poglavja 3.2.
Višina kredita
najmanj 5.000,00 EUR in največ 60.000,00 EUR
Obrestna mera
Delavska hranilnica: 
– 6M EURIBOR + 1,55 % ali 
– 4,70 % fiksna obrestna mera
Ročnost kredita
upravičenec vrača kredit sproti v roku 8 dni ob vsakokratnem prejemu evropskih ali nacionalnih sredstev za prijavljeni projekt, vsekakor pa v celoti in dokončno najkasneje v 8 dneh po prejemu plačila zadnjega zahtevka. V kolikor se prijavljeni projekt oziroma plačilo zadnjega zahtevka ne izvede prej, je upravičenec dolžan vrniti kredit najkasneje 3 leta po podpisu kreditne pogodbe.
Zavarovanje kredita
po pogojih banke upoštevajoč garancijo RRA Posavje
Strošek kredita
v skladu s tarifo banke
Višina garancije
v višini od 50 do 80 % glavnice kredita brez obresti in ostalih stroškov
Strošek garancije
/
Zavarovanje garancije
3 menice z menično izjavo, upravno potrjena izvršnica 
b) financiranje investicij
Namen
spodbujanje podjetij v raziskave in inovacije, konkurenčno uveljavljanje na trgu, širitev dejavnosti, konkurenčno uveljavljanje na trgu ter razvoj novih produktov
Upravičenci
– fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v ustrezen register 
– socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu, 
– zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah, 
– mikro, male in srednje velike gospodarske družbe ter samostojni podjetniki 
Upravičeni stroški
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta, 
– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranh pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja, 
– stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena
Obdobje upravičenih stroškov
od 1. 1. 2023 dalje
Višina kredita
najmanj 5.000,00 EUR in največ 100.000,00 EUR, in sicer 
nad 60.001 EUR do največ 100.000,00 EUR za nakup novih strojev in opreme
Obrestna mera
Delavska hranilnica: 
– 6M EURIBOR + 1,55 % ali 
– 4,70 % fiksna obrestna mera (za kredite z ročnostjo do 3 leta)
Ročnost kredita
od 1 do 5 let oziroma do 7 let, vendar le za nakup novih strojev in opreme. Možen je moratorij do 3 mesecev, ki se šteje v odplačilno dobo posojila
Zavarovanje kredita
po pogojih banke upoštevajoč garancijo RRA Posavje
Strošek kredita
v skladu s tarifo banke
Višina garancije
v višini od 50 do 80 % glavnice kredita brez obresti in ostalih stroškov
Strošek garancije
/
Zavarovanje garancije
3 menice z menično izjavo, upravno potrjena izvršnica in/ali notarski sporazum o denarni izvršljivosti na stroške vlagatelja (odvisno od bonitete vlagatelja)
c) financiranje obratnih sredstev
Namen
zagotavljanje likvidnih sredstev za razvoj in širitev dejavnosti
Upravičenci
– fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v ustrezen register 
– socialna podjetja, ki so registrirana v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu, 
– zadruge, ki poslujejo po Zakonu o zadrugah, 
– mikro, male in srednje velike gospodarske družbe ter samostojni podjetniki
Upravičeni stroški
– stroški za nakup materiala in trgovskega blaga, 
– stroški za opravljene storitve, 
– stroški dela, ki vključujejo stroške plač ter stroške povračil v zvezi z delom in druge vrste plačil za opravljeno delo (podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, honorarno delo, študentsko delo
Obdobje upravičenih stroškov
od 1. 1. 2023 dalje
Višina kredita
najmanj 5.000,00 EUR in največ 30.000,00 EUR
Obrestna mera
Delavska hranilnica: 
– 6M EURIBOR + 1,55 % ali 
– 4,70 % fiksna obrestna mera
Ročnost kredita
od 1 do 3 let
Zavarovanje kredita
po pogojih banke upoštevajoč garancijo RRA Posavje
Strošek kredita
v skladu s tarifo banke
Višina garancije
v višini od 50 do 80 % glavnice kredita brez obresti in ostalih stroškov
Strošek garancije
/
Zavarovanje garancije
3 menice z menično izjavo, upravno potrjena izvršnica in/ali notarski sporazum o denarni izvršljivosti na stroške vlagatelja (odvisno od bonitete vlagatelja)
3.4. Pogoji prijave
1. Vlagatelj mora projekt prijaviti na prijavnem obrazcu, skupaj z zahtevanimi prilogami.
2. Za formalno popolno vlogo se šteje vloga, vložena v zaprto in pravilno označeno ovojnico, poslana po pošti ali osebno oddana v tajništvo RRA Posavje, ki vsebuje vso zahtevano razpisno dokumentacijo.
3. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
4. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni zahtevek pa izražen v EUR.
5. RRA Posavje sme ob pisnem soglasju vlagatelja popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije strokovna služba pri pregledu in ocenjevanju vlog.
3.5 Urejanje zavarovanja in pogoji sklepanja pogodbe
1. Zavarovanje kredita izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja ob upoštevanju garancije RRA Posavje.
2. Za zavarovanje garancije vlagatelj predloži menice, upravno potrjeno izvršnico in/ali nerazdelno poroštvo fizičnih oseb v obliki notarskega sporazuma. Vrsta zavarovanja je odvisna od bonitete vlagatelja.
3. Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj dva meseca po zapadlosti zadnjega obroka kredita.
4. V primeru dodelitve garancije bo vlagatelj pozvan k predložitvi zavarovanj in/ali sklenitvi notarskega sporazuma ter podpisu pogodbe o izdaji garancije.
5. Na osnovi podpisane pogodbe o izdaji garancije bo RRA Posavje izdal upravičencu garancijo.
3.6 Rok izdaje garancij
1. Garancije GSP morajo biti izdane najkasneje do 29. 12. 2023.
4. Rok in način prijave
1. Rok za prijavo na razpis je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS do porabe sredstev oziroma do datuma zaprtja razpisa, ki je 15. 12. 2023.
2. Način prijave:
– Vlagatelj lahko odda vlogo osebno, v e-obliki na e-naslov: agencija@rra-posavje.si ali pisno na naslov Regionalna razvojna agencija Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško.
– Vloga oddana v e-obliki mora biti podpisana in skenirana.
– Vlagatelj lahko odda vlogo od datuma objave do 15. 12. 2023 priporočeno po pošti, e-pošti ali osebno na sedežu RRA Posavje, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu RRA Posavje ali po e-pošti, vloga oddana do skrajnega roka, do 12. ure.
– Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in skladno z razpisno dokumentacijo opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga garancija GSP«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum oddaje vloge, označen ali s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali tajništva RRA Posavje, v kolikor je vloga oddana osebno na sedežu RRA Posavje. Merilo za pravočasno oddano e-vlogo je datum prejete e-pošte na e-naslov agencija@rra-posavje.si.
5. Varovanje podatkov
1. Oddaja vloge pomeni, da se je vlagatelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Prav tako oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja s tem, da RRA Posavje pogoje za kandidiranje na javnem razpisu preveri iz uradnih evidenc. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
6. Merila za ocenjevanje
1. Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenil kreditni odbor GSP na osnovi meril, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
2. Najvišje možno število točk v okviru dodeljevanja garancij po pravilu »de minimis« je 100; pogoj za dodelitev garancije za ugodne kredite bank je poleg pozitivnega sklepa kreditnega odbora GSP, doseženih najmanj 50 točk.
7. Obravnava vlog
7.1. Način obravnave vlog
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Garancijske sheme Posavja in Pravilnika o delu kreditnega odbora Garancijske sheme Posavja.
2. Prispele vloge bo obravnaval kreditni odbor GSP najmanj enkrat mesečno. Vloge, oddane do 10. v mesecu in ustrezno dopolnjene v roku 5 delovnih dni, bodo praviloma obravnavane in rešene do 10. v naslednjem mesecu. Odpiranje vlog bo na sedežu RRA Posavje in ne bo javno.
3. V primeru, da je vloga nepopolna, se vlagatelja v roku 8 dni pisno pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 5 delovnih dni. Vloge, ki jih vlagatelj v roku petih delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi ne dopolni, se s sklepom kot nepopolne zavržejo. Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi tega razpisa ne more biti predmet dopolnitve vloge.
4. Vloge, prispele po zaprtju javnega razpisa oziroma po zadnjem roku za oddajo vlog, se s sklepom zavržejo kot prepozno prispele.
5. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo s sklepom kot neutemeljene zavrnjene.
6. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril s točkovnikom ne bodo dosegle skupno najmanj 50 točk, se bodo s sklepom kot neutemeljene zavrnile.
7.2. Obvestilo o rezultatih obravnave vlog
1. Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni z odločbo o odobritvi garancije za ugodni bančni kredit, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpiranja vlog. Istočasno bodo upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodb. Če upravičenec v roku 8 dni od prejema pogodbe ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev garancije za ugodni bančni kredit.
2. Zoper odločbo o odobritvi garancije za ugodni bančni kredit ni možna pritožba v skladu z 8. členom Pravilnika o delu kreditnega odbora GSP.
Regionalna razvojna agencija Posavje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti