Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2023 z dne 2. 6. 2023

Kazalo

1900. Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2022, stran 5364.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 7. redni seji dne 18. 5. 2023 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Vipava za leto 2022 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina) 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2022.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA 
2. člen 
(sestava zaključnega računa in višina splošnega dela zaključnega računa) 
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2022 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vipava za leto 2022.
Proračun Občine Vipava za leto 2022 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
v eur
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
7.120.359
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
5.955.253
70
DAVČNI PRIHODKI
5.063.709
700 Davki na dohodek in dobiček 
4.117.425
703 Davki na premoženje 
765.480
704 Domači davki na blago in storitve 
175.903
706 Drugi davki
13.901
71
NEDAVČNI PRIHODKI
891.544
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
801.346
711 Takse in pristojbine 
7.959
712 Denarne kazni 
5.522
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
11.957
714 Drugi nedavčni prihodki 
64.760
72
KAPITALSKI PRIHODKI
145.674
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
144.481
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
1.193
73
PREJETE DONACIJE
10.580
730 Prejete donacije iz domačih virov 
10.580
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
974.820
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
974.820
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU
34.032
787 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
34.032
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.673.601
40
TEKOČI ODHODKI
1.986.368
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
386.442
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
67.282
402 Izdatki za blago in storitve 
1.502.891
403 Plačila domačih obresti 
9.753
409 Rezerve 
20.000
41
TEKOČI TRANSFERI
2.392.761
410 Subvencije 
47.924
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.352.444
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
272.100
413 Drugi tekoči domači transferi 
720.293
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVSTICIJSKI ODHODKI
2.226.623
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
2.226.623
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
67.849
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. porabniki 
42.632
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
25.217
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (proračunski presežek) 
446.758
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
2.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
2.000.000
500 Domače zadolževanje 
2.000.000
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
160.348
55
ODPLAČILO DOLGA
160.348
550 Odplačila domačega dolga
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-II.-V.)
–4.013.473
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.839.652
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
5.853.125
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2022
4.013.473,53
9009 Splošni sklad za drugo
3. člen 
(uveljavitev) 
Zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2022 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-14/2023-1
Vipava, dne 19. maja 2023
Župan 
Občine Vipava 
mag. Anton Lavrenčič 

AAA Zlata odličnost